Poradnik bibliotekarza

Tworzenie miniaturek PDF-ów

Miniaturki pierwszych stron PDF-ów do wstawienia na strony Nowej Biblioteki Narodowej można utworzyć za pomocą narzędzia Ghostscript. Wykorzystać do tego celu można następujące polecenie:

gs -dSAFER -sDEVICE=png16m -r300 -dDownScaleFactor=6 -dGraphicsAlphaBits=4 -dTextAlphaBits=4 -sPageList=1 -o miniaturka.png dokument.pdf

Miniaturkę wstawiamy na stronę za pomocą następującego kodu:

[![Otwórz plik PDF](https://example.org/miniaturka.png)](https://example.org/dokument.pdf){.thumbnail}

Optymalizacja rozmiarów plików graficznych

Czasami przydatne jest, w celu zmniejszenia czasu pobierania ich przez czytelników biblioteki, zoptymalizowanie rozmiarów plików dużych grafik. Do optymalizacji rozmiarów plików PNG można użyć narzędzi pngcrush i AdvanceCOMP:

pngcrush -ow -reduce -rem allb mapa.png && advpng -z4 mapa.png

Jeżeli polecenie advpng nie zadziała należy je zamienić na advdef.

Możliwa jest także stratna kompresja plików PNG, co przydatne jest do zmniejszania rozmiarów miniaturek. Służy do tego narzędzie pngquant:

pngquant -Q0-75 -s1 miniaturka.png

Dodatkowe zmniejszenie rozmiaru tak powstałych plików można osiągnąć używając wymienionego wyżej narzędzia AdvanceCOMP.

Rozmiary plików JPEG można z kolei zoptymalizować za pomocą narzędzia jpegoptim:

jpegoptim -s mapa.png

Największą redukcję rozmiaru plików JPEG można uzyskać używając jpegoptim zlinkowanego z biblioteką MozJPEG. Skompilować program można używając następujących poleceń:

export CFLAGS='-O2 -pipe -march=native'
tar -xf mozjpeg-3.3.1.tar.gz
cd mozjpeg-3.3.1/
./configure
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ..
tar -xf jpegoptim-1.4.6.tar.gz 
cd jpegoptim-1.4.6/
./configure CPPFLAGS=-I/opt/mozjpeg/include LDFLAGS='-L/opt/mozjpeg/lib64 -Wl,-rpath,/opt/mozjpeg/lib64'
make -j$(nproc)
sudo make install
unset CFLAGS