Konstytucja MW maj 2006

Ustawa Konstytucyjna z dnia 21 maja 2006 r.
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

Lud Sarmacki wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Awangarda proletariatu sarmackich miast i wsi — Komunistyczna Partia Sarmacji — wyszła naprzeciw potrzebom najszerszych mas ludowych. Powracamy do Macierzy pomni postępowych tradycji Wolnego Klubu Rzeczypolitej Polskiej i Księstwa Sarmacji. Pamiętając o naukach towarzysza Zenona „Wandy” Przepżechowicza, o jego twórczym wkładzie w nowoczesny marksizm–leninizm i maoizm–hodżyzm, doceniając idee pokojowego współistnienia formacji postępowo–komunistycznych z reżimami feudalno–burżuazyjnymi świata wirtualnego, przyłączamy Mandragorat Wandystanu do Księstwa Sarmacji oraz dokonujemy aktu historycznego Zjednoczenia Narodu Sarmackiego, stanowiąc niniejszą Konstytucję:

Rozdział I
MANDRAGORAT WANDYSTANU

Artykuł 1.

Mandragorat Wandystanu jest krajem Księstwa Sarmacji. Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego miast i wsi — robotników, chłopów i postępowej inteligencji — zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2.

Własność prywatna i wolnorynkowa konkurencja stanowią podstawę ustroju gospodarczego.

Własność — Prawo Świeckie, Źrenica Wolności — podlega ochronie. Koncesje i zezwolenia dopuszczalne są tylko wtedy, gdy natura danego rodzaju działalności nie pozwala na uczestniczenie w rynku nieograniczonej liczby podmiotów, w szczególności gdy działalność wymaga dostępu do krajowej strony internetowej. W celu zabezpieczenia życiowych interesów Ludu i podniesienia jego dobrobytu, Mandragorat Wandystanu może kierować życiem i rozwojem gospodarczym kraju na podstawie jednolitego planu gospodarczego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące gospodarki narodowej określi edykt Mandragora Jutrzenki.

Artykuł 3.

Praca jest podstawą ustroju społecznego. Praca jest obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela w myśl zasady „kto nie pracuje, ten nie je”. W Mandragoracie Wandystanu realizowana jest zasada socjalizmu „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”.

Artykuł 4.

System prawa tworzą wedle hierarchii ważności: Prawo państwowe Księstwa Sarmacji, Konstytucja Mandragoratu Wandystanu, ustawy, edykty Mandragorów, wydane na podstawie ustaw edykty organów wykonawczych, oraz prawo samorządu terytorialnego na jego obszarze działania. Przepisy Konstytucji mogą być stosowane bezpośrednio.

Artykuł 5.

Herbem Mandragoratu Wandystanu jest żółta gwiazda obramowana na żółto, umieszczona w tarczy na tle czerwonym, od której odchodzą koncentrycznie żółte pasy. Flaga Mandragoratu Wandystanu przedstawia tożsamy z herbem wizerunek, z tym, że gwiazda umieszczona jest centralnie w jednej trzeciej długości flagi. Flaga mandragorska składa się z dwóch pasów biegnących poziomo, ułożonych równolegle, barwy żółtej i czerwonej. Stolicą jest miasto Genosse–Wanda–Stadt. Hymnem Mandragoratu Wandystanu jest pieśń “Wandowie! Socjalizm albo śmierć!”. Symbole krajowe podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Artykuł 6.

Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Obywatele są obowiązani przestrzegać prawa. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość, wyznanie oraz klasę społeczną, orientację seksualną, poziom kulturalny, oraz z jakiegokolwiek innego powodu.

Artykuł 7.

Wszyscy obywatele mają prawo wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów władzy krajowej i publicznej. Nie posiadają praw wyborczych osoby pozbawione ich prawomocnym wyrokiem sądu.

Artykuł 8.

Wszystkim obywatelom zapewnia się wolność sumienia i wyznania.

Artykuł 9.

Wszystkim obywatelom zapewnia się wolność słowa, prasy, organizacji w organizacjach społecznych i partiach politycznych, zebrań, zgromadzeń i manifestacji. Najbardziej aktywni i uświadomieni obywatele łączą się w Komunistyczną Partię Sarmacji (Wandów) będącą zorganizowanym, czołowym oddziałem klasy robotniczej i wszystkich pracujących w ich walce o zbudowanie podstaw komunizmu wandejskiego i stanowiącą kierowniczy trzon wszystkich społecznych i krajowych organizacji ludzi pracy. Komunistyczną Partią Sarmacji (Wandów) kierują Strażnicy Idei. Pozostałe partie polityczne mają nieograniczone prawo do działania.

Artykuł 10.

Wszystkim obywatelom zapewnia się wolność osobistą. Nikt nie może być zatrzymany na okres dłuższy niż 24 godziny bez postanowienia sądu lub sankcji prokuratora ludowego. Nikt nie może być skazany za przestępstwo bez wyroku właściwego sądu, wydanego na podstawie ustawy w sprawiedliwym, niezależnym, publicznym procesie. Nikt nie może być skazany z pominięciem prawa do obrony. Do chwili wydania prawomocnego wyroku obowiązuje zasada domniemania niewinności.

Artykuł 11.

Gwarantuje się wolność twórczości naukowej i artystycznej. Mandragorat Wandystanu popiera naukę i sztukę w celu rozwoju Ludu i jego dobrobytu. Najbardziej uświadomieni naukowcy i artyści, przepojeni duchem wszechczasu, kierują swą działalność na pole materializmu dialektycznego oraz realizmu socjalistycznego.

Artykuł 12.

Mandragorat Wandystanu, w porozumieniu z władzami państwowymi Księstwa Sarmacji, udziela azylu na swoim terytorium obywatelom państw obcych prześladowanym za działalność w obronie demokracji, praw ludu pracującego, walkę narodowo–wyzwoleńczą bądź za działalność w obronie wolności nauki i kultury. Mandragorat Wandystanu wspiera organizacje walczące o demokrację i socjalizm w całym świecie.

Rozdział III
CHURAŁ LUDOWY

Artykuł 13.

Churał Ludowy jest najwyższym organem władzy krajowej, wyrażającym jedność całego Ludu, oraz jedynym organem ustawodawczym.

Artykuł 14.

Churał Ludowy składa się z 5 kwiatonów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych i tajnych na kadencję 3–miesięczną. Szczegóły ordynacji wyborczej określi ustawa.

Artykuł 15.

Pracami Churału Ludowego kieruje Przewodniczący, wybierany przez kwiatonów z ich grona na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie Churału nowej kadencji zwoływane jest przez Prezydenta.

Artykuł 16.

Decyzje Churału Ludowego zapadają w formie ustaw powszechnie obowiązujących lub uchwał. Churał Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 kwiatonów, o ile Konstytucja nie stanowi inaczej.

Artykuł 17.

Churał Ludowy:

Artykuł 18.

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu z kwiatonów, Prezydentowi, Strażnikom Idei, Pierwszemu Prezesowi Sądu Krajowego, jak również grupie co najmniej 15 obywateli. Uchwaloną ustawę ogłasza niezwłocznie Prezydent.

Artykuł 19.

Skrócenie kadencji Churału Ludowego może nastąpić tylko w drodze uchwały Churału podjętej na wniosek jednego z kwiatonów większością 4/5 głosów ustawowej liczby kwiatonów.

Rozdział IV
PREZYDENT I RADA KOMISARZY LUDOWYCH

Artykuł 20.

Prezydent jest głową Mandragoratu Wandystanu. Wybierany jest przez Lud w wyborach powszechnych, tajnych i równych na kadencję 4–miesięczną. Wybory Prezydenta zarządza Przewodniczący Churału Ludowego na termin przypadający nie wcześniej niż 21 dni przed upływem kadencji, i nie później niż 5 dni przed upływem kadencji. Szczegóły ordynacji wyborczej określi ustawa. Prezydentowi na czas pełnienia urzędu przysługuje tytuł „Drogiego Lidera”.

Artykuł 21.

Prezydent:

 1. reprezentuje Mandragorat Wandystanu, zarządza wybory do Churału Ludowego na termin nie wcześniejszy niż 21 dni przed upływem kadencji, i
 2. nie późniejszy niż 5 dni przed upływem kadencji,
 3. powołuje i odwołuje członków Rady Komisarzy Ludowych i przewodniczy jej pracom, oraz określa kompetencje jej członków,
 4. sprawuje bieżącą władzę wykonawczą i zarządzającą w polityce wewnętrznej w zakresie nie unormowanym ustawami.

Artykuł 22.

Rada Komisarzy Ludowych powoływana jest przez Prezydenta w terminie do 14 dni od momentu ogłoszenia wyboru. Prezydent niezwłocznie przedstawia skład Rady do zaakceptowania przez Churał Ludowy, który ma 7 dni na podjęcie decyzji. Jeśli Churał nie zajmie stanowiska, uznaje się że skład Rady został zaakceptowany. Jeśli Churał nie wyrazi zgody na powołanie Rady w danym składzie, musi w ciągu 7 dni zaproponować kandydatury na sporne stanowiska i dokonać ich powołania. Jeśli tego nie dokona, Radę zaproponowaną przez Prezydenta uznaje się za zaakceptowaną przez Churał.

Artykuł 23.

Prezydent i członkowie Rady Komisarzy Ludowych mają obowiązek udzielić w ciągu 7 dni publicznej odpowiedzi na zapytania Strażników Idei, kwiatonów i grupy co najmniej 10 obywateli. Prezydent ma obowiązek udzielić w ciągu 7 dni publicznej lub niepublicznej odpowiedzi na zapytanie Księcia Sarmacji.

Artykuł 24.

Churał Ludowy może większością 4/5 głosów wyrazić wotum nieufności członkowi Rady Komisarzy Ludowych, jeśli ten nie wywiązuje się z obowiązków służbowych, lub wykonuje je w sposób nieprawidłowy. W ciągu 7 dni od odwołania Churał musi powołać na jego miejsce nowego. W przeciwnym razie odwołanie uznaje się za niebyłe. Wotum nieufności może być zgłoszone po wyczerpaniu procedury z art. 23 związanej z zarzutami pod adresem członka Rady Komisarzy Ludowych.

Rozdział V
SĄD KRAJOWY

Artykuł 25.

Władza sądownicza jest odrębna i niezależna od innych władz. Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Krajowy, który wydaje wyroki w imieniu Księcia i Mandragoratu Wandystanu. Sądem Krajowym kieruje Pierwszy Prezes powoływany przez Churał Ludowy na wniosek Strażników Idei na kadencję 6–miesięczną. Postępowanie sądowe jest jednoinstancyjne. Odwołania od wyroków Sądu Krajowego rozpatruje Sąd Najwyższy Księstwa Sarmacji.

Artykuł 26.

Sędziowie powoływani są przez Churał Ludowy na wniosek Strażników Idei na czas nieoznaczony, spośród obywateli o potwierdzonych kwalifikacjach. Sposób potwierdzania tych kwalifikacji określi ustawa. Sędziowie są nieodwoływalni. Złożenie sędziego z urzędu następuje wskutek orzeczenia sądu stwierdzającego popełnienie przestępstwa lub niewykonywanie obowiązków służbowych, lub sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości.

Artykuł 27.

Sędziowie są niezawiśli w sprawowaniu urzędu. Sędzia nie może łączyć swojego urzędu z działalnością publiczną niedającą się pogodzić z zasadą niezawisłości sądów.

Artykuł 28.

Prokuratura Ludowa prowadzi nadzór nad postępowaniem śledczym i przedstawia oskarżenie przed sądem w imieniu Mandragoratu Wandystanu. Prokuratora Ludowego wybiera Churał Ludowy na wniosek Strażników Idei na kadencję 6–miesięczną.

Rozdział VI
STRAŻNICY IDEI

Artykuł 29.

Strażnicy Idei stoją na straży nienaruszalnych pryncypiów ideowych Mandragoratu Wandystanu. Strażnikami Idei są Michaś Winnicki jako Mandragor Socjogramu z oficjalnym tytułem „Ukochanego Przywódcy” i Piotr Krupiński jako Mandragor Jutrzenki z oficjalnym tytułem „Serdecznego Przywódcy”. Strażnicy Idei są nietykalni i ponoszą odpowiedzialność jedynie przed Wandą i Historią.

Artykuł 30.

Strażnicy Idei:

 1. nadają i odbierają ordery i odznaczenia Mandragoratu Wandystanu,
 2. wydają postanowienia w sytuacjach nieunormowanych ustawami, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kraju, a Prezydent nie może podjąć decyzji,
 3. w przypadku niemożności wydania wyroku przez Sąd Krajowy z powodu braków kadrowych orzekają w danej sprawie,
 4. przeprowadzają wybory parlamentarne i prezydenckie jako Najwyższa Komisja Wyborcza, pozostają dysponentami wszystkich stron internetowych i innych publicznych systemów informatycznych.

Artykuł 31.

 1. Mandragor Socjogramu jest Wodzem Naczelnym Sarmackiej Armii Ludowej stanowiącej w czasie wojny część Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Mandragor Jutrzenki zarządza systemem informatycznym i gospodarczym, w zakresie nieprzekazanym drogą edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu.
 3. Mandragor Jutrzenki w drodze edyktu określa zakres kompetencji dotyczących zarządu nad systemem automatycznej gospodarki przekazany organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.

Artykuł 32.

Strażnicy Idei mają prawo wyboru swoich następców. W braku takiego wyboru, w razie opróżnienia urzędu, nowego Strażnika Idei wybiera drugi ze Strażników Idei, a gdyby to nie było możliwe Konklawe — zgromadzenie wszystkich noszących tytuły arystokratyczne i szlacheckie obywateli. Szczegóły określi edykt Strażników Idei.

Rozdział VII
KSIĘSTWO SARMACJI

Artykuł 33.

Churał Ludowy podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwalonej przez Sejm Księstwa Sarmacji ustawy mającej obowiązywać na obszarze Mandragoratu Wandystanu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustawy. Uchwała wymaga podpisu obojga Strażników Idei.

Artykuł 34.

Każdy ze Strażników Idei może odrzucić wydany przez Księcia Sarmacji dekret z mocą ustawy mający obowiązywać na obszarze Mandragoratu Wandystanu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dekretu.

Artykuł 35.

Strażnicy Idei niezwłocznie podejmują decyzję w sprawie wprowadzenia przez Księcia Sarmacji stanu nadzwyczajnego mającego obowiązywać na obszarze Mandragoratu Wandystanu. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzja może być podjęta przez jednego ze Strażników Idei.

Artykuł 36.

 1. Zatwierdzenie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji następuje:

  1. W przypadku dokonania zmiany w drodze ustawy Sejmu Księstwa Sarmacji — w drodze uchwały Churału Ludowego przyjętej większością ustawowej liczby kwiatonów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustawy;
  2. W przypadku zmiany mającej nastąpić w drodze referendum — w drodze uchwały Churału Ludowego przyjętej większością ustawowej liczby kwiatonów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia w sprawie zarządzenia referendum.
 2. Powyższe uchwały Churału Ludowego wymagają podpisu obojga Strażników Idei.

Rozdział VIII
RELIGIA KRAJOWA

Artykuł 37.

Religią krajową jest Świecki Kościół Wandejski. Fakt ten nie narusza praw innych wyznań do prowadzenia swobodnej działalności.

Artykuł 38.

Głową Świeckiego Kościoła Wandejskiego jest Ojciec Świecki wybierany z grona wiernych na okres 12 miesięcy przez Konklawe. Szczegóły określi prawo wewnętrzne Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Artykuł 39.

 1. Zmiany Konstytucji dokonuje Churał Ludowy większością 4/5 głosów ustawowej liczby kwiatonów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, Strażników Idei lub grupy co najmniej 20 obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga zgody obydwu Strażników Idei.
 2. Zmiana Rozdziału VII Konstytucji dla swej ważności wymaga ponadto zgody Księcia Sarmacji.

Artykuł 40.

Status Mandragoratu Wandystanu jako kraju Księstwa Sarmacji nie może być przedmiotem zmiany Konstytucji.

Artykuł 41.

Konstytucja powyższa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r. Traci moc Ustawa z dnia 7 września 2005 r. — Konstytucja Mandragoratu Wandystanu.

metadane
autor: ?
opublikowano: 2006, Dziennik Praw MW
link: zarchiwizowane tutaj