ManElfidy

Gnomin, dnia 16 listopada 2006 roku

My, wolny lud Elfidy, przez lata ujarzmiany, dyskryminowany i eksterminowany, podnosimy dziś dłoń uzbrojoną dzięki naszym Towarzyszom z TOPR i domagamy się Wolności i Prawdy.

Przez długie lata negowana była nasza słowiańskość, a nasza rdzenna kultura opierająca się na ciężkiej pracy i uwielbieniu mocnych trunków była wypaczana przez scholandzkich najeźdźców.

Dziś niewiele z niej pozostało. Rdzenna nazwa Gnomin została zastąpiona przez obco brzmiący Elfidias. Dziś nawet my sami mówimy o naszej ojczyźnie "Elfida".

Uznaliśmy przeto, że należy powiedzieć "Dość!", że trzeba zapobiec germańskim hordom, które podniosły rękę na naszą Ojczyznę.

Powołujemy do życia Gnomią Armię Republikańską (GAR). W tym GARze ugotujemy scholandzkich monarchofaszystów razem z butami. Swoją walkę prowadzić będziemy zgodnie z tezą, że wirtualny świat kreujemy my sami, a każde wydarzenie raz opisane miało miejsce w v-rzeczywistości (Manifest TOPR p.2)

Dlatego z dniem dzisiejszym powołana została Wojskowa Gnomia Rada Ocalenia Narodowego, w składzie:

Żądamy:

  1. Powołania całkowicie niezależnej na forum międzynarodowym Wysokogórskiej Republiki Elfidy na terenach górskich obecnej scholandkiej prowincji Bergii i Elfidy ze stolicą w Wałbrzychu (schol. Silva Rerum).
  2. Ustroju demokratycznego, kontraktowego, z Przewodniczącym Rady Państwa stojącym na czele państwa i trójpodziałem władz.
  3. Odnalezienie i skazania winnych zbrodni ludobójstwa na narodzie Elfidy.
  4. Całkowitej swobody wyrażania przekonań, wiary, wolności ekonoomicznej.

Zobowiązujemy się niezwłocznie podjąć walkę zbrojną i jak najszybciej powołać Rząd Tymczasowy.

podpisano
Wojskowa Gnomia Rada Ocalenia Narodowego

strona WRE