Konstytucja MW styczeń 2007

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 stycznia 2007 r.
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

Lud Sarmacki wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Awangarda proletariatu sarmackich miast i wsi — Komunistyczna Partia Sarmacji — wyszła naprzeciw potrzebom najszerszych mas ludowych. Pamiętając o naukach towarzysza Zenona „Wandy” Przepżechowicza, o jego twórczym wkładzie w nowoczesny marksizm–leninizm i maoizm–hodżyzm, doceniając idee pokojowego współistnienia formacji postępowo–komunistycznych z reżimami feudalno–burżuazyjnymi świata wirtualnego, stanowimy niniejszą Konstytucję:

Rozdział I
MANDRAGORAT WANDYSTANU

Artykuł 1. [Mandragorat Wandystanu]

Mandragorat Wandystanu jest socjalistycznym krajem Księstwa Sarmacji. Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do Mandragora, jako gwaranta jedności państwa, oraz ludu pracującego miast i wsi — robotników, chłopów i postępowej inteligencji.

Artykuł 2. [Praca]

Praca jest podstawą ustroju społecznego. Praca jest obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela w myśl zasady „kto nie pracuje, ten nie je”. W Mandragoracie Wandystanu realizowana jest zasada socjalizmu „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”. Przodownicy pracy otoczeni są powszechnym szacunkiem Narodu.

Artykuł 3. [Gwarancje socjalne]

Mandragorat Wandystanu zapewnia swoim aktywnym obywatelom darmowy dostęp do minimum egzystencji wyznaczanego przez wymagania systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji. Szczegóły określi ordynacja.

Artykuł 4. [Ustrój gospodarczy]

Mandragorat Wandystanu opiera się na uspołecznionej własności środków produkcji i przedsiębiorstwach państwowych. Przedsiębiorczość prywatna jest dopuszczalna, pod warunkiem przekazywania przez właściciela części wpływu z działalności przedsiębiorstwa na rzecz Mandragoratu. Szczegóły określi ordynacja.

Artykuł 5. [Siły zbrojne i organy bezpieczeństwa publicznego]

Siłami zbrojnymi Mandragoratu Wandystanu jest Sarmacka Armia Ludowa. Organem dbającym o bezpieczeństwo publiczne i polityczne kraju jest Służba Bezpieczeństwa. Szczegóły określi ordynacja.

Artykuł 6. [System prawa]

System prawa tworzą wedle hierarchii ważności: Konstytucja Księstwa Sarmacji, prawo państwowe Księstwa Sarmacji ratyfikowane przez właściwe organy wandejskie, Konstytucja Mandragoratu Wandystanu, ordynacje, edykty Mandragora, wydane na podstawie ustaw edykty organów wykonawczych, oraz prawo samorządu terytorialnego na jego obszarze działania. Przepisy Konstytucji mogą być stosowane bezpośrednio.

Artykuł 7. [Symbole państwowe]

Herbem Mandragoratu Wandystanu jest żółta gwiazda obramowana na żółto, umieszczona w tarczy na tle czerwonym, od której odchodzą koncentrycznie żółte pasy. Flaga Mandragoratu Wandystanu przedstawia tożsamy z herbem wizerunek, z tym, że gwiazda umieszczona jest centralnie w jednej trzeciej długości flagi. Flaga mandragorska składa się z dwóch pasów biegnących poziomo, ułożonych równolegle, barwy żółtej i czerwonej. Stolicą jest miasto Genosse–Wanda–Stadt. Hymnem Mandragoratu Wandystanu jest pieśń “Wandowie! Socjalizm albo śmierć!” autorstwa Tomasza Golińskiego. Symbole krajowe podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Artykuł 8. [Równość wobec prawa]

Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Obywatele są obowiązani przestrzegać prawa. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość, wyznanie oraz klasę społeczną, orientację seksualną, poziom kulturalny, oraz z jakiegokolwiek innego powodu.

Artykuł 9. [Prawa wyborcze]

Wszyscy obywatele mają prawo wybierać do wszystkich organów władzy krajowej i publicznej. Nie posiadają praw wyborczych osoby pozbawione ich prawomocnym wyrokiem sądu.

Artykuł 10. [Wolność słowa i zrzeszania się]

Wszystkim obywatelom zapewnia się wolność słowa, prasy, organizacji w organizacjach społecznych, religijnych i partiach politycznych, zebrań, zgromadzeń i manifestacji.

Artykuł 11. [Wolność osobista i prawo do procesu]

Wszystkim obywatelom zapewnia się wolność osobist. Nikt nie może być skazany za przestępstwo socjalistyczno-honorowe bez wyroku Trybunału Ludowego, wydanego na podstawie ustawy w sprawiedliwym, niezależnym, publicznym procesie. Nikt nie może być skazany z pominięciem prawa do obrony. Do chwili wydania prawomocnego wyroku obowiązuje zasada domniemania niewinności.

Artykuł 12. [Wolność nauki i sztuki]

Gwarantuje się wolność twórczości naukowej i artystycznej. Mandragorat Wandystanu popiera naukę i sztukę w celu rozwoju Ludu i jego dobrobytu. Najbardziej uświadomieni naukowcy i artyści, przepojeni duchem wszechczasu, kierują swą działalność na pole materializmu dialektycznego oraz realizmu i prymitywizmu socjalistycznego.

Artykuł 13. [Prawo do azylu]

Mandragorat Wandystanu, w porozumieniu z władzami państwowymi Księstwa Sarmacji, udziela azylu na swoim terytorium obywatelom państw obcych prześladowanym za działalność w obronie demokracji, praw ludu pracującego, walkę narodowo–wyzwoleńczą bądź za działalność w obronie wolności nauki i kultury. Mandragorat Wandystanu wspiera organizacje walczące o demokrację i socjalizm w całym świecie.

Artykuł 14. [Kultura fizyczna]

Mandragorat Wandystanu wspiera rozwój organizacji sportowych oraz dba o stan kultury fizycznej obywateli. W tym celu może nakładać obowiązek uczestnictwa w zawodach sportowych, w szczególności w dziedzinie skoków narciarskich. Szczegóły określa ordynacja.

Artykuł 15. [Kontrola władz krajowych]

Korzystanie z wolności konstytucyjnych podlega kontroli władz krajowych i może być ograniczone, jeśli godzi w socjalistyczne fundamenty kraju. Szczegóły określi ordynacja.

Rozdział III
CHURAŁ LUDOWY

Artykuł 16. [Churał Ludowy]

Churał Ludowy jest najwyższym organem władzy krajowej, wyrażającym jedność całego Ludu, oraz jedynym organem ustawodawczym.

Artykuł 17. [Skład Churału]

W skład Churału Ludowego wchodzą: Mandragor oraz wszyscy obywatele Mandragoratu Wandystanu, będący członkami Socjalistycznej Partii Wandystanu. Pracami Churału Ludowego kieruje Przewodniczący.

Artykuł 18. [Decyzje Churału]

Decyzje Churału Ludowego zapadają w formie ordynacji powszechnie obowiązujących lub uchwał. Churał Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Artykuł 19. [Uprawnienia Churału]

Churał Ludowy:

 1. okresla główne kierunki polityki wewnętrznej w drodze podejmowania uchwał,
 2. uchwala i zmienia ordynacje,
 3. na wniosek Prezydenta, Mandragora, lub co najmniej 10 obywateli, lub z własnej inicjatywy zarządza referendum ludowe.

Artykuł 20. [Inicjatywa ustawodawcza i ogłoszenie ordynacji]

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Prezydentowi, Mandragorowi, Przewodniczącemu Trybunału Ludowego, jak również grupie co najmniej 5 obywateli. Uchwaloną ordynację ogłasza niezwłocznie Prezydent.

Rozdział IV
PREZYDENT I RADA KOMISARZY LUDOWYCH

Artykuł 21. [Prezydent Mandragoratu Wandystanu]

Prezydent jest głową Mandragoratu Wandystanu. Wybierany jest przez Lud w wyborach powszechnych, tajnych i równych na kadencję 4–miesięczną. Wybory Prezydenta zarządza Przewodniczący Churału Ludowego na termin przypadający nie wcześniej niż 21 dni przed upływem kadencji, i nie później niż 5 dni przed upływem kadencji. Szczegóły ordynacji wyborczej określi ustawa. Prezydentowi na czas pełnienia urzędu przysługuje tytuł „Drogiego Lidera”.

Artykuł 22. [Kompetencje Prezydenta Mandragoratu Wandystanu]

Prezydent:

 1. reprezentuje Mandragorat Wandystanu,
 2. powołuje i odwołuje członków Rady Komisarzy Ludowych i przewodniczy jej pracom, oraz określa kompetencje jej członków,
 3. powołuje i odwołuje Przewodniczącego Churału Ludowego,
 4. sprawuje bieżącą władzę wykonawczą i zarządzającą w polityce wewnętrznej w zakresie nie unormowanym ustawami

Artykuł 23. [Powołanie Rady Komisarzy Ludowych]

Rada Komisarzy Ludowych powoływana jest przez Prezydenta w terminie do 14 dni od momentu ogłoszenia wyboru. Prezydent niezwłocznie przedstawia skład Rady do zaakceptowania przez Churał Ludowy, który ma 7 dni na podjęcie decyzji. Jeśli Churał nie zajmie stanowiska, uznaje się że skład Rady został zaakceptowany. Jeśli Churał nie wyrazi zgody na powołanie Rady w danym składzie, musi w ciągu 7 dni zaproponować kandydatury na sporne stanowiska i dokonać ich powołania. Jeśli tego nie dokona, Radę zaproponowaną przez Prezydenta uznaje się za zaakceptowaną przez Churał.

Artykuł 24. [Pytania do Prezydenta i Rady]

Prezydent i członkowie Rady Komisarzy Ludowych mają obowiązek udzielić w ciągu 7 dni publicznej odpowiedzi na zapytania Mandragora i grupy co najmniej 5 obywateli. Prezydent ma obowiązek udzielić w ciągu 7 dni publicznej lub niepublicznej odpowiedzi na zapytanie Księcia Sarmacji.

Artykuł 25. [Wotum nieufności]

Churał Ludowy może większością 2/3 głosów wyrazić wotum nieufności członkowi Rady Komisarzy Ludowych, jeśli ten nie wywiązuje się z obowiązków służbowych, lub wykonuje je w sposób nieprawidłowy. W ciągu 7 dni od odwołania Churał musi powołać na jego miejsce nowego. W przeciwnym razie odwołanie uznaje się za niebyłe. Wotum nieufności może być zgłoszone po wyczerpaniu procedury z art. 23 w sprawie zarzutów pod adresem członka Rady Komisarzy Ludowych.

Rozdział V
SOCJALISTYCZNA PARTIA WANDYSTANU

Artykuł 26. [Socjalistyczna Partia Wandystanu]

Najbardziej aktywni w debacie publicznej i uświadomieni w duchu socjalizmu obywatele łączą się w Socjalistyczną Partię Wandystanu, będącą zorganizowanym, czołowym oddziałem klasy robotniczej i wszystkich pracujących w ich walce o zbudowanie podstaw socjalizmu i stanowiacą kierowniczy trzon wszystkich społecznych i państwowych organizacji ludzi pracy. Tylko obywatele będący członkami Socjalistycznej Partii Wandystanu mają prawo kandydowania na urzedy publiczne.

Artykuł 27. [Członkostwo w Partii]

Każdy członek Socjalistycznej Partii Wandystanu zobowiązany jest odbyć 2-miesięczny okres kandydacki. Członek-kandydat nie ma praw wyborczych w Partii, ma zaś prawo do brania udziału w debacie wewnątrzpartyjnej. Od odmownej decyzji Zjazdu w sprawie przyjęcia na okres kandydacki oraz nadania praw członkowskich przysługuje odwołanie do Trybunału Ludowego.

Artykuł 28. [Organy partii]

Organami Socjalistycznej Partii Wandystanu są Zjazd i Komitet Centralny. Funkcję Sądu Partyjnego pełni Trybunał Ludowy Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 29. [Zjazd Partii]

Zjazd:

 1. Decyduje o przyjęciu na okres kandydacki, oraz nadaniu kandydatowi praw członkowskich,
 2. Uchwala statut i program Socjalistycznej Partii Wandystanu,
 3. Wybiera ze swojego grona Komitet Centralny na kadencję 4-miesięczną,
 4. Wskazuje oficjalnych kandydatów Partii na urzędy publiczne.

Artykuł 30. [Komitet Centralny]

Komitet Centralny:

 1. Sprawuje bieżący zarząd nad Socjalistyczną Partią Wandystanu,
 2. Inicjuje wewnątrzpartyjną debatę ideową,
 3. Wytycza kierunki ideowe socjalizmu wandejskiego,
 4. Reprezentuje Partię,
 5. Raz na cztery miesiące zwołuje Zjazd Partii.

Rozdział VI
TRYBUNAŁ LUDOWY

Artykuł 31. [Trybunał Ludowy]

Trybunał Ludowy orzeka w sprawach przestępstw i wykroczeń przeciw honorowi ludowemu. Trybunał orzeka w duchu moralności socjalistycznej i wydaje wyroki w imieniu Mandragora i Ludu Wandejskiego. Pracami Trybunału kieruje Przewodniczący powoływany przez Prezydenta na wniosek Trybunału. Szczegóły określi ordynacja.

Artykuł 32. [Skład Trybunału]

Trybunał Ludowy składa się z trzech sędziów powoływanych na kadencję 6- miesięczną. Sędziego powołują odpowiednio: Prezydent Mandragoratu Wandystanu, Mandragor i Churał Ludowy spośród obywateli cechujących się wysokim poziomem moralności socjalistycznej. Wybór sędziego odbywa się co 2 miesiące.

Rozdział VII
MANDRAGOR

Artykuł 33. [Mandragor Wandystanu]

Mandragor stoi na straży nienaruszalnych pryncypiów ideowych Mandragoratu Wandystanu oraz jedności kraju. Mandragorem jest Piotr Krupiński jako Mandragor Jutrzenki z oficjalnym tytułem „Serdecznego Przywódcy”. Mandragor pełni swą władzę dożywotnio, jest nietykalny i ponosi odpowiedzialność jedynie przed Wandą i Historią.

Artykuł 34. [Kompetencje Mandragora]

Mandragor:

 1. nadaje i odbiera ordery i odznaczenia Mandragoratu Wandystanu,
 2. nadaje i odbiera obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu, oraz określa wymagania konieczne do otrzymania obywatelstwa,
 3. wydaje postanowienia w sytuacjach nieunormowanych ustawami, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kraju, a Prezydent nie może podjąć decyzji,
 4. przeprowadza wybory parlamentarne i prezydenckie jako Najwyższa Komisja Wyborcza, pozostaje dysponentem wszystkich stron internetowych i innych publicznych systemów informatycznych
 5. zarządza systemem informatycznym i gospodarczym, w zakresie nieprzekazanym drogą edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu.
 6. w drodze edyktu określa zakres kompetencji dotyczących zarządu nad systemem automatycznej gospodarki przekazany organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
 7. jest organem właściwym, ilekroć sarmacka Ustawa konstytucyjna o Mandragoracie Wandystanu upoważnia konstytucyjnie wskazany organ Mandragoratu Wandystanu do podejmowania decyzji.
 8. ma prawo przekazania swoich kompetencji konstytucyjnych i wynikających z ordynacji dowolnemu organowi,
 9. wybiera swego nastepcę.

Rozdział VIII
OBWÓD AUTONOMICZNY

Artykuł 35. [Obwód autonomiczny]

 1. Mandragor za zgodą Churału Ludowego może ustanawiać lub znosić autonomiczne obwody Mandragoratu Wandystanu.
 2. Na terenie autonomicznego obwodu Mandragoratu Wandystanu obowiązują w hierarchii ważności: 1) prawo Księstwa Sarmacji obowiązujące na terytorium Mandragoratu Wandystanu, 2) ordynacje konstytucyjne, 3) ordynacje dotyczące: a) ustroju centralnych urzędów Mandragoratu Wandystanu, b) prawa cywilnego, karnego i wykroczeń, c) ustroju sądów i prokuratury, d) postępowania sądowego i przygotowawczego, 4) ordynacje w zakresie w jakim nie naruszają obowiazkow albo nie ograniczają praw podmiotow innych niz organy krajowe z wylaczeniem zwyklych proceduralnych obowiazkow umozliwiajacych korzystanie z dobrodziejstw tych ordynacji.
 3. Prawo autonomicznego obwodu Mandragoratu Wandystanu normuje jego ustrój a także wszelkie sprawy niezastrzeżone obowiązującemu na terytorium obwodu państwowemu prawu sarmackiemu i krajowemu prawu wandejskiemu.
 4. Mandragor w drodze edyktu może przekazać swoje uprawnienia o których mowa w art. 34 ust 9 obwodowi automomicznemu.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Artykuł 36. [Zmiana Konstytucji]

Zmiany Konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co najmniej 15 obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga zgody Mandragora.

Artykuł 37. [Członkowie- założyciele Socjalistycznej Partii Wandystanu]

Członkami-założycielami Socjalistycznej Partii Wandystanu są: Damian Konieczny, Michaś Winnicki, Zbyszko Browarczyk, Michał Sosnowiecki, Piotr Krupiński, Michał Sobczak, Accursius, Tomasz Wołyńczyk, Krzysztof Bojar, Aleksander Keller, Bruthus Perun, Albus Boreed, Patryk Bones, Takaris Altharin, Jan Zaorski, Paweł Ciupak, Aleksander Nowak, Jaccek Nowak, Alojzy Pupka.

Artykuł 38. [Kadencja pierwszych sędziów Trybunału Ludowego]

Kadencja pierwszych sędziów Trybunału Ludowego trwa odpowiednio:

 1. Sędziego powołanego przez Mandragora- 2 miesiące,
 2. Sędziego powołanego przez Prezydenta- 4 miesiące,
 3. Sędziego powołanego przez Churał Ludowy- 6 miesięcy.

Artykuł 39. [Przepis wprowadzający]

Konstytucja powyższa wchodzi w życie w dniu uchwalenia. Traci moc Ordynacja Konstytucyjna z dnia 23 września 2006 r. 'Mała Konstytucja'.

metadane
autor: mandragor Michaś Winnicki
opublikowano: 2007, Dziennik Praw MW
link: skopiowane stąd