Konstytucja MW wrzesień 2006

Ordynacja Konstytucyjna Mandragoratu Wandystanu z dnia 23 września 2006 r.
Mała Konstytucja

Art. 1.

 1. Mandragorat Wandystanu jest krajem Księstwa Sarmacji urzeczywistniającym zasadę rządów prawa.
 2. Władza należy do Ludu Pracującego Wandejskich Miast i Wsi, który sprawuje ją bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli.
 3. Źródłami prawa miejscowego są w hierarchii ważności:
  1. ordynacje konstytucyjne,
  2. ordynacje,
  3. edykty wydawane w na podstawie i w granicach ordynacji.

Art. 2.

 1. Naczelnym organem władzy krajowej jest Churał Ludowy.
 2. Churał Ludowy składa się ze wszystkich obywateli sarmackich zamieszkujących terytorium Mandragoratu Wandystanu.
 3. Churał Ludowy na wniosek Prezydenta lub Mandragora, większością głosów uchwala ordynacje.
 4. Projekt ordynacji poddawany jest co najmniej czterodniowej debacie.
 5. Po zakończeniu debaty projektodawca decyduje o:
  1. poddaniu projektu pod głosowanie,
  2. poddanie projektu dalszej debacie, w szczególności jeżeli uwzględni w projekcie zgłaszane poprawki,
  3. wycofaniu projektu.
 6. Churałowi Ludowemu przewodniczy Prezydent a jeżeli okoliczności tego wymagają Mandragor.

Art. 3.

 1. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Komisarzy Ludowych.
 2. Rada Komisarzy Ludowych składa się z Prezydenta i komisarzy.
 3. Skład Rady Komisarzy Ludowych i kompetencje poszczególnych komisarzy określa edykt Prezydenta.
 4. Prezydent:
  1. jest głową kraju,
  2. reprezentuje Mandragorat Wandystanu,
  3. powołuje i odwołuje komisarzy ludowych,
  4. wydaje edykty.
 5. Prezydenta wybiera Churał Ludowy na trzymiesięczną kadencję w głosowaniu tajnym.
 6. Churał Ludowy na wniosek Mandragora odwołuje Prezydenta przed końcem kadencji.
 7. Prezydent za zgodą Mandragora wydaje edykty z mocą ordynacji, jeżeli okoliczności tego wymagają. Edykt taki niezwłocznie przedstawia się do zatwierdzenia Churałowi Ludowemu.

Art. 4.

 1. Mandragor sprawuje swą władzę dożywotnio i jest gwarantem ciągłości władzy krajowej.
 2. Mandragor zarządza systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu w zakresie nie przekazanym w drodze edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu.
 3. Ilekroć sarmacka Ustawa konstytucyjna o Mandragoracie Wandystanu upoważnia konstytucyjnie wskazany organ Mandragoratu Wandystanu do podejmowania stosownych decyzji organem tym jest Mandragor.
 4. Mandragor wyznacza swojego następcę.

Art. 5.

Zmiana konstytucji następuje na wniosek Mandragora za zgodą Churału Ludowego podjętą w głosowaniu tajnym.

metadane
autor: mandragor Tomasz Urban
opublikowano: 2006, Dziennik Praw MW
link: zarchiwizowane tutaj