Konstytucja MW lipiec 2009

Ustawa konstytucyjna z dnia 16 lipca 2009 r.
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

Preambuła:

Lud pracujący wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Wolnościowe tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w państwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycięsko odpierał kolejne ataki monarchofaszyzmu na wolność, przeciwstawiając: cenzurze - swobodę wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; grabieżom mienia - poszanowanie własności; kinderneostradyzmowi - indywidualizm; monarchofaszystowskiej tyranii - władzę ludową.

Pamiętając o naukach towarzysza Zenona „Wandy” Przepżechowicza, o jego twórczym wkładzie w nowoczesny marksizm-leninizm i maoizm-hodżyzm; o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-koniecczyzmu oraz khandyzmu-winnicczyzmu w dorobek światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej oraz moralnoetycznej: My, Lud Wandejski, po wszech czasach zgubnej dla kraju okupacji sarmackiej odbudowywujemy wirtualne państwo urzeczywistniające zasady wolności i sprawiedliwości klasowej oraz stanowimy niniejszą konstytucję.

Tak nam dopomóż Wanda i Mirth Zawsze Dziewica!

Artykuł 1. – Mandragorat Wandystanu

 1. Mandragorat Wandystanu jest demokratycznym państwem wirtualnym realizującym wywiedzioną z khandyzmu-winnicczyzmu zasadę zajebiście fajnego państwa wirtualnego.
 2. Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do Ludu Pracującego wandejskich miast i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji. Sprawują ją oni bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli.
 3. Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela, zapewniając każdemu z jego mieszkańców pełnię praw i wolności zagwarantowanych w Karcie Praw Ludu. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności nie może naruszać istoty tych praw.
 4. Stolicą Mandragoratu Wandystanu jest Genosse-Wanda-Stadt. Ustrój miasta stołecznego określa ustawa.
 5. Gwarantuje się samorządność pozostałych jednostek terytorialnych. Wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie prawu państwowemu normuje prawo samorządowe.
 6. Umowa międzynarodowa albo ustawa może gwarantować obywatelowi wandejskiemu prawo do posiadania obywatelstwa państwa obcego albo obcej jednostki terytorialnej, zezwalać na aktywne w nich uczestnictwo.
 7. Siłą zbrojną Mandragoratu Wandystanu jest Sarmacka Armia Ludowa. Organami bezpieczeństwa publicznego są Służba Bezpieczeństwa oraz Milicja Obywatelska.

Artykuł 2. – Prawo i jego źródła

 1. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo powszechne w drodze ustaw oraz ustaw konstytucyjnych. Ustawy winny być zgodne z niniejszą Konstytucją.
 2. Lud pracujący w drodze ustawy powierza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli ludu pracującego.
 3. Mandragorat Wandystanu dotrzymuje umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.
 4. Każdy mieszkaniec Mandragoratu Wandystanu jest zobowiązany do przestrzegania prawa państwowego; jego naruszenia są karane zgodnie ze sprawiedliwością ludową.

Artykuł 3. – Mandragorzy

 1. Gwarantem ciągłości władzy ludowej są Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki – awangarda awangardy, stanowiący najwyższy wzór cnót proletariackich i będący wyrazicielami woli Towarzysza Wandy. Sprawują oni swą władzę dożywotnio, są nietykalni i odpowiadają jedynie przed Wandą i historią. Zabronione jest posiadanie obywatelstwa państwa obcego przez nich oraz ich zastępców.
 2. Mandragor Socjogramu zarządza, przeprowadza, stwierdza ważność i ogłasza wyniki wyborów oraz referendów ludowych; pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w przypadku opróżnienia tego urzędu.
 3. Mandragor Jutrzenki zarządza systemem informatycznym, gospodarczym oraz miejscami publicznymi Mandragoratu Wandystanu.
 4. Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki jednomyślnie i kolektywnie nadają i odbierają państwowe tytuły, ordery i odznaczenia; ustanawiają je w drodze edyktu. Odebranie tytułu Mandragora posiadającego obywatelstwo wandejskie wymaga jego zgody.
 5. Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki jednomyślnie i kolektywnie wydają postanowienia w sytuacjach nieunormowanych ustawami, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa.
 6. Mandragor Socjogramu, a także Mandragor Jutrzenki ma prawo przekazania dowolnemu organowi części swoich kompetencji wynikających z ustaw oraz niniejszej Konstytucji.

Artykuł 4. – Zastępcy oraz następcy Mandragorów

 1. Mandragor Socjogramu, a także Mandragor Jutrzenki powołuje i odwołuje swojego zastępcę, który pełni urząd podczas jego nieobecności. Zastępcą może zostać dowolny obywatel noszący tytuł społeczny Mandragora bądź Dekamerona.
 2. Zastępcy Mandragora Socjogramu przysługuje przez czas pełnienia urzędu tytuł Dekamerona Socjogramu, a zastępcy Mandragora Jutrzenki tytuł Dekamerona Wszechjutrzni.
 3. Zastępca Mandragora Socjogramu, bądź Mandragora Jutrzenki nie może w jego imieniu zrzec się urzędu oraz wyznaczyć następcy.
 4. Mandragor Socjogramu, a także Mandragor Jutrzenki wyznacza swojego następcę.

Artykuł 5. – Churał Ludowy

 1. Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym; składa się z Kwiatonów w liczbie nie większej niż pięciu.
 2. Pracami Churału Ludowego kieruje Przewodniczący, wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród wszystkich Kwiatonów. Pierwszemu posiedzeniu Churału Ludowego przewodniczy Mandragor Socjogramu.
 3. Churał Ludowy uchwala ustawy oraz swój regulamin; podejmuje uchwały w pozostałych sprawach.
 4. Z inicjatywą ustawy bądź uchwały może wystąpić każdy obywatel.

Artykuł 6. – Prezydent i Rada Komisarzy Ludowych

 1. Rada Komisarzy Ludowych jest naczelnym organem administracji państwowej. Składa się z:
  • a) Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, stojącego na czele państwa;
  • b) Komisarzy Ludowych stałych: Komisarza Ludowego do spraw Wewnętrznych, Komisarza Ludowego do spraw Zagranicznych i Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych;
  • c) pozostałych Komisarzy Ludowych
 2. Prezydent:
  • a) mianuje i odwołuje przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych;
  • b) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
  • c) podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
  • d) uznaje państwa obce i cofa im uznanie;
  • e) postanawia o stanie wojny.
 3. Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, cofnięcie uznania państwu obcemu oraz postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.
 4. Prezydent przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych.
 5. Prezydent powołuje, odwołuje i określa kompetencje Komisarzy Ludowych oraz sprawuje nad nimi nadzór.
 6. Prezydent nadaje obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu aktywnym budowniczym państwa wandejskiego; ma prawo odebrać obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu osobom działającym aktywnie w państwach obcych. Od postanowień w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do Trybunału Ludowego. Postanowienie w sprawie nadania lub odebrania obywatelstwa staje się skuteczne, jeżeli w terminie siedmiu dni nie wniesiono wobec niego skargi do Trybunału Ludowego, albo z chwilą utrzymania w mocy tego postanowienia przez Trybunał Ludowy.
 7. Prezydent powołuje i odwołuje sędziów Trybunału Ludowego. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w przedmiocie powołania i odwołania sędziego Trybunału Ludowego jest skuteczne, jeżeli w terminie pięciu dni żaden z obywateli noszących tytuł Mandragora nie złoży wobec niego swojego sprzeciwu. Sprzeciwu nie może złożyć Mandragor, jeżeli postanowienie dotyczy odwołania go z urzędu sędziego.
 8. Komisarze Ludowi kierują określonymi działami administracji państwowej, wydają edykty. Prezydent może uchylić edykt wydany przez Komisarza Ludowego.
 9. Lud może odwołać prezydenta większością głosów przed upływem kadencji w referendum zarządzanym przez Mandragora Socjogramu z własnej inicjatywy bądź na żądanie Churału Ludowego wyrażone w uchwale. Przepisy o wyborach stosuje się odpowiednio.

Artykuł 7. – Wymiar sprawiedliwości

 1. Wymiar sprawiedliwości sprawuje Trybunał Ludowy. Trybunał Ludowy stoi na straży ustroju Mandragoratu Wandystanu, ochrania zdobycze ludu pracującego, strzeże praworządności ludowej i praw obywateli, karze przestępców.
 2. Trybunał Ludowy wydaje wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu i Ludu Wandejskiego.
 3. Trybunał Ludowy rozpoznaje sprawy w jednej instancji, w składzie jednego sędziego. Trybunałowi przewodniczy ten sędzia, który pierwszy podjął się rozpoznania sprawy, co ma obowiązek obwieścić na państwowej liście dyskusyjnej.
 4. Orzeczenie Trybunału Ludowego staje się prawomocne, jeżeli w terminie trzech dni, żaden z pozostałych sędziów nie złoży wobec niego sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu Trybunał Ludowy orzeka w pełnym składzie aktywnych sędziów, większością głosów, pod przewodnictwem sędziego, który wniósł sprzeciw. W razie równości głosów rozstrzyga Mandragor Jutrzenki, chociażby nie był sędzią Trybunału Ludowego.
 5. W uzasadnionych przypadkach sędzia winien wyłączyć się z rozpoznawania sprawy. Jeżeli wskutek wyłączenia Trybun Ludowy nie może rozpoznać sprawy, rozstrzyga Mandragor Jutrzenki. W żadnym wypadku nie można wyłączyć Mandragora Jutrzenki od rozpoznania sprawy.
 6. Od orzeczeń kończących postępowanie przed Trybunałem Ludowym przysługuje skarga do Mandragora Jutrzenki.
 7. Mandragorat Wandystanu ściga sprawców przestępstw. Oskarżenie publiczne ma prawo wnieść członek Rady Komisarzy Ludowych albo funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. Trybunał Ludowy może rozpoznać oskarżenie publiczne wniesione przez obywatela.

Artykuł 8. – Kadencja organów władzy państwowej i wybory ludowe

 1. Churał Ludowy wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Jeżeli liczba kandydatów w wyborów jest mniejsza lub równa pięciu, mandaty uzyskują wszyscy kandydaci a wyborów nie przeprowadza się. Jego kadencja trwa trzy miesiące; liczona jest od dnia zwołania Churału na pierwsze posiedzenie.
 2. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jego kadencja trwa cztery miesiące; liczona jest od dnia złożenia przysięgi prezydenckiej.
 3. Wybory naczelnych organów władzy państwowej zarządzane są przez Mandragora Socjogramu nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 14 dni przed upływem kadencji danego organu.
 4. Kandydatów zgłasza się od pierwszego do trzeciego dnia wyborów. Głosowanie odbywa się od piątego do siódmego dnia wyborów. Ponowne głosowanie może się odbyć od dziewiątego do jedenastego dnia wyborów.
 5. Mandragor Socjogramu ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Churału Ludowego nie później niż 7 dni od daty upływu poprzedniej kadencji.
 6. Nowo obrany Prezydent ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką nie później niż 7 dni od daty upływu poprzedniej kadencji.
 7. Mandragor Socjogramu ma obowiązek zarządzić w ciągu 5 dni wybory uzupełniające, jeżeli w trakcie kadencji urząd Prezydenta zostaje opróżniony bądź liczba kwiatonów Churału Ludowego jest mniejsza od trzech.

Artykuł 9. – Awangarda proletariatu

 1. Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem Narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytułami społecznymi awangardy proletariatu są w hierarchii ważności: Mandragor, Dekameron, Megaprins, Onomatopej, Oksymoron, Agregat, Podlord oraz Sekretar.
 2. Przodownikom aktywności społecznej oraz bojownikom o wolność świata wirtualnego nadaje się ordery i inne odznaczenia państwowe. Najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym bohaterom narodowym jest Order Czerwonej Gwiazdy.

Artykuł 10. – Obwody autonomiczne

 1. Mandragorat Wandystanu poręcza samorządność obwodów autonomicznych. W obwodzie autonomicznym obowiązuje konstytucja, ustawy dotyczące prawa cywilnego, karnego, postępowania sądowego i przygotowawczego. Pozostałe prawa powszechne obowiązują, jeżeli są zgodne z prawem miejscowym.
 2. Terenowymi organami władzy państwowej w obwodzie autonomicznym są organy wskazane prawem miejscowym.
 3. Obwody autonomiczne ustanawia i znosi Churał Ludowy. Zniesienie obwodu autonomicznego wymaga podpisu Mandragora Socjogramu oraz Mandragora Jutrzenki.

Artykuł 11. – Stany wyjątkowe

 1. Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki jednomyślnie i kolektywnie mogą wprowadzić Stan Wojenny na terytorium Mandragoratu Wandystanu, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Podczas Stanu Wojennego pełną władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą sprawują Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki.
 2. Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki jednomyślnie i kolektywnie mogą wprowadzić Stan Klęski Aktywnościowej, jeżeli przez dłuższy czas nie można dokonać wyboru Prezydenta oraz Churału Ludowego, bądź też te organy pozostają od dłuższego czasu nieaktywne. Podczas Stanu Klęski Aktywnościowej:
  • a) W skład Churału Ludowego jako kwiatoni wchodzą wszyscy aktywni obywatele wandejscy. Aktywnym jest obywatel, który dokonał zalogowania w państwowym systemie informatycznym lub wypowiedział się na państwowej liście dyskusyjnej w ciągu ostatnich 14 dni.
  • b) Churałowi Ludowemu przewodniczy Prezydent, a jeżeli okoliczności tego wymagają – Mandragor Socjogramu.
  • c) Prezydent nominowany jest jednomyślnie i kolektywnie przez Mandragora Socjogramu oraz Mandragora Jutrzenki. W ciągu 7 dni od nominacji, Churał Ludowy może zgłosić sprzeciw co do nominowanego kandydata. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Mandragorzy zobowiazani są do nominacji innej osoby na to stanowisko.
  • d) Prezydent może być odwołany jednomyślnie i kolektywnie przez Mandragora Socjogramu oraz Mandragora Jutrzenki za zgodą Churału Ludowego w przypadku upływu trzech miesięcy od daty nominacji, bądź też przedłużającej się nieaktywności urzędującego Prezydenta.
 3. Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki mają obowiązek odwołać:
  • a) Stan Wojenny w przypadku ustania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
  • b) Stan Klęski Aktywnościowej w przypadku ustania okresu zmniejszonej aktywności obywateli, bądź też na wniosek Churału Ludowego.
 4. Mandragor Socjogramu ma obowiązek zarządzić wybory Prezydenta oraz Churału Ludowego w ciągu 7 dni od daty odwołania Stanu Klęski Aktywnościowej. Jako datę upływu poprzedniej kadencji organów państwa przyjmuje się datę ogłoszenia ich wyników.

Artykuł 12. – Zmiana Konstucji i przepisy wprowadzające

 1. Zmiany konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga zgody Mandragora Socjogramu oraz Mandragora Jutrzenki. Nowa konstytucja wchodzi w życie, jeżeli w terminie 5 dni nie złoży wobec niej sprzeciwu żaden z obywateli noszących tytuł Mandragora.
 2. W dniu wejścia w życie ustawy konstytucyjnej:
  • a) Mandragorem Socjogramu oraz Mandragorem Jutrzenki jest Arkadij Magov, jego zastępcą jest Marceli Baldachim Khand.
  • b) Sędziami Trybunału Ludowego są: Marceli Baldachim Khand, Defloriusz Dyman Wander i Michał Sobczak.
  • c) Mandragor Socjogramu ma obowiązek w ciągu 7 dni zarządzić wybory Prezydenta oraz Churału Ludowego, bądź Mandragor Socjogramu oraz Mandragor Jutrzenki mają obowiązek wprowadzić Stan Klęski Aktywnościowej.
  • d) W przypadku zarządzenia wyborów, jako datę upływu poprzedniej kadencji organów państwa przyjmuje się datę ogłoszenia ich wyników.
 3. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w dniu uchwalenia. Traci moc Ustawa konstytucyjna z dnia 9 czerwca 2007 r. „Konstytucja Mandragoratu Wandystanu” wraz z aktem prawnym „Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu”.

Ustawa konstytucyjna z dnia 16 lipca 2009 r.
Karta Praw Ludu

Artykuł 1. – Równość wobec prawa

Wszyscy mieszkańcy są równi wobec prawa. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość, wyznanie, klasę społeczną, orientację seksualną, poglądy polityczne oraz status majątkowy.

Artykuł 2. – Prawa wyborcze

Wszyscy obywatele mają prawo wybierać do wszystkich organów władzy krajowej i publicznej. Nie posiadają praw wyborczych osoby pozbawione ich prawomocnym wyrokiem sądu.

Artykuł 3. – Wolność słowa i zrzeszania się

Wszystkim mieszkańcom zapewnia się wolność słowa, prasy; zrzeszania się w organizacjach społecznych, religijnych i partiach politycznych; zebrań, zgromadzeń i manifestacji; wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artykuł 4. – Wolność osobista i prawo do procesu

 1. Wszystkim mieszkańcom zapewnia się wolność osobistą. Nikt nie może być skazany za przestępstwo bez wyroku Trybunału Ludowego, wydanego w sprawiedliwym, niezależnym, publicznym procesie. Nikt nie może być skazany z pominięciem prawa do obrony. Do chwili wydania prawomocnego wyroku obowiązuje zasada domniemania niewinności.
 2. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego obowiązującego na terytorium Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 5. – Ochrona własności i prawo dziedziczenia

Wszystkim mieszkańcom zapewnia się ochronę własności i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie wymaga pełnego odszkodowania i godziwego zadośćuczynienia.

Artykuł 6. – Prawo do azylu

Mandragorat Wandystanu udziela azylu mieszkańcom państw obcych, prześladowanym za obronę interesów mas pracujących, działalność w obronie pokoju, walkę narodowo wyzwoleńczą lub działalność naukową.

Artykuł 7. – Wyjątki dla obwodów autonomicznych

Przepisów artykułów 1. i 2. nie stosuje się w zakresie ustroju politycznego obwodów autonomicznych, chyba że prawo obowiązujące w danym obwodzie stanowi inaczej.

metadane
autor: Paulina Natalia Wileńska
opublikowano: 2009, Dziennik Praw MW
link: här och där