Konstytucja MW grudzień 2004

Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 grudnia 2004 r.
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

Art. 1. [Mandragorat]

Lud Sarmacki wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Feudalna formacja Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej została zastąpiona przez burżuazyjno- imprerialistyczne Księstwo Sarmacji. Awangarda proletariatu sarmackich miast i wsi - Komunistyczna Partia Sarmacji - wyszła naprzeciw potrzebom najszerszych mas ludowych.

Pomni postępowych tradycji Wolnego Klubu Rzeczypolitej Polskiej i Księstwa Sarmacji tworzymy wirtualne państwo urzeczywistniające zasady sprawiedliwości klasowej. Pamiętając o naukach towarzysza Zenona Wandy Przepżechowicza, o jego twórczym wkładzie w nowoczesny marksizm-leninizm i maoizm-hodżyzm, doceniając idee pokojowego współistnienia formacji postępowo-komunistycznych z reżimami feudalno-burżuazyjnymi świata wirtualnego, opuszczamy ukochaną Ziemię Sarmacką, bierzemy we władanie wyspę Wandeę i proklamujemy niepodległość Mandragoratu Wandystanu.

Mandragorat Wandystanu jest państwem robotników, chłopów i inteligencji pracującej. Władza należy do Ludu, który sprawuję ją bezpośrednio albo poprzez swych przedstawicieli. Pamiętając o przewodniej roli awangardy proletariatu, jej wkładzie w budowę sarmackiej świadomości klasowej, zobowiązujemy najwybitniejszych przedstawicieli klasy robotniczej do stałej troski o państwo ludowe - powołując instytucję Churału Ludowego.

Art. 2. [Churał Ludowy]

Władza ustawodawcza należy do Churału Ludowego. Churał Ludowy składa się z przedstawicieli awangardy proletariatu : dwóch mandragorów, dwóch dekameronów wszechczasu oraz pięciu kwiatonów wybieranych przez Lud w głosowaniu powszechnym, bezspośrednim, równym, proporcjonalnym oraz tajnym na trzymiesięczną kandecję. Bierne i czynne prawo wybocze posiadają wszyscy obywatele.

Churał Ludowy tworzy właściwą nadbudowę prawną dla zastanej bazy społeczno-ekonomicznej czerpiąc z najszczytniejszych postępowych wzorów myśli prawniczej mając na uwadzę deterministyczny charakter dziejów. Z inicjatywą uchwały Churału Ludowego może wystąpić mandragor, dekameron, kwiaton, prezydent Wandystanu oraz grupa co najmniej pięciu obywateli. Uchwały Churału Ludowego zapadają większością głosów kwiatonów i wymagają podpisu każdego z mandragorów. Ustawę uchwala Churał Ludowy. Państwo ludowe jako naczelny cel stawia sobie obronę formacji klasowo-demokratycznej zamieszczając w niniejszej konstytucji naczelne zasady postępowego ustroju Wandystanu. Świadomość zagrożenia reakcyjno-rewizjonistycznego wymaga kwalifikowanego trybu zmiany konstytucji. Ustawa konstytucyjna może zostać uchwalona bezwzględną większością ustawowej liczby kwiatonów i wymaga podpisu każdego z mandragorów i każdego z dekameronów wszechczasu.

Art. 3. [Mandragorzy]

Mandragorzy stanowią kolegialną głowę państwa. Sprawują swój urząd dożywotnio. Uosabiają postępową wiarę w idee towarzysza Wandy. Stanowią najwyższy wzór cnót proletariackich. Są drogowskazem dla ludu pracującego miast i wsi. Wyznaczają najdoskonalsze standarty klasie robotniczej, pracującemu chłopstwu i postępowej inteligencji, będąc trwałym gwarantem ciągłości i niepodległości państwa ludowego. Mandrogorami są mandragor socjogramu i mandragor jutrzenki.

Mandragorzy - tytani pracy - trzymający w rękach młot i sierp przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych realizują zasadę kolektywizmu a także porządanego indywiduwalizmu pracy. Mandragorzy kolektywnie i jednomyślnie powołują i odwołują sędziów, odbierają obywatelstwo wandystańskie, odwołują przedstawicieli państw obcych w Wandystanie, odwołują przedstawicieli Wandystanu w państwach obcych, cofają uznanie państwom obcym, nadają i odbierają ordery i odznaczenia państowe oraz tytuły społeczne, chyba że konstytucja stanowi inaczej.

Tytułami społecznymi są w hierarchii ważności : mandragor, dekameron wszechczasu, megaprins, oksymoron, podlord, sekretar. Tytuły społeczne są wyrazem najwyższej świadomości klasowej odznaczonego.

Mandragor socjogramu samodzielnie przewodniczy obradom Churału Ludowego, ogłasza treść ustaw konstytucyjnych, ustaw i uchwał Chruału Ludowego, zarządza, stwierdza ważność i ogłasza wyniki wyborów, zwołuje pierwsze posiedzenie Churału Ludowego nowej kadencji, zaprzysięża prezydentwa Wandystanu, mianuje dekamerona socjogramu, nadaje obywatelstwo wandystańskie oraz powołuje i odwołuje arcykapłanów i kapłanów wandyjskich.

Mandragor jutrzenki samodzielnie zarządza systemem informatycznym, bankowym i symulacji gospodarki, przewodniczy Trybunałowi Ludowemu, stosuje prawo łaski i mianuje dekamerona wszechjutrzni. Osoby mandragorów są nietykalne i odpowiadają jedynie przed Wandą i historią.

Art. 4. [Dekameronowie wszechczasu]

Dekameronowie wszechczasu sprawują swoją władzę dożywotnio. Osoba dekamerona wszechczasu jest nietykalna i ponosi odpowiedzialność jedynie przed Wandą, historią oraz mandragorami. Dekameronami wszechczasu są : dekameron socjogramu oraz dekameron wszechjutrzni. Dekameron socjogramu zastępuje mandragora socjogramu na jego wniosek lub wskutek uchwały Konklawe. Dekameron wszechjutrzni zastępuje mandragora jutrzeni na jego wniosek lub wskutek uchwały Konklawe. Zastępstwo mandragora kończy się z chwilą jego powrotu. Dekameron socjogramu obejmuje urząd mandragora wszechjutrzni po śmierci lub rezygnacji mandragora socjogramu albo wskutek uchawały Konklawe. Dekameron wszechjutrzni obejmuje urząd mandragora jutrzenki po śmierci lub rezygnacji mandragora jutrzenki albo wskutek uchawały Konklawe.

Art. 5. [Rada Komisarzy Ludowych]

Władza wykonawcza, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów, należy do Rady Komisarzy Ludowych. Rada Komisarzy Ludowych składa się z prezydenta Wandystanu oraz komisarzy ludowych powoływanych i odwoływanych przez prezydenta. Prezydent Wandystanu wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym na czteromiesięczną kadencję. Przeprowadza się drugie głosowanie jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Kandydatami w drugim głosowaniu są dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele. Kadencja prezydenta Wandystanu może być skrócona uchwałą Churału Ludowego. Prezydent Wandystanu w szczególności powołuje i odwołuje komisarzy ludowych, , kieruje polityką zagraniczną, przyjmuje przedstawicieli państw obcych w Wandystanie, mianuje przedstawicieli Wandystanu w państwach obcych, uznaje państwa obce oraz podpisuje umowy międzynarodowe.

Art. 6. [Trybunał Ludowy]

Władza sądownicza należy do Trybunału Ludowego i podległych mu sądów powszechnych a sprawowana jest przez mandragora jutrzenki, mandragora socjogramu i niezawisłych sędziów. Trybunałowi Ludowemu przewodniczy mandragor jutrzenki. Postępowanie sądowe jest dwuinstrancyjne. Trybunał Ludowy orzeka kierując się naturalnym poczuciem sprawiedliwości klasowej mając na względzie nauki towarzysza Wandy.

Art. 7. [Stan wyjątkowy i Konklawe]

Reakcyjne i rewizjonistyczne intrygi upadłej klasy wyzyskiwaczy podsycane przez zewnętrzny element imperialistyczny muszą zostać zdławione w zarodku! Państwo ludowe ustanawia instytucję stanu wyjątkowego oraz Konklawe jako wyraz bezkompromisowej woli walki klasowo-wyzwoleńczej. Mandragorzy kolektywnie i jednogłośnie wprowadzają stan wyjątkowy. Podczas stanu wyjątkowego pełną władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą sprawują mandragorzy. Uchwała konstytucyjna może zostać podjęta podczas stanu wyjątkowego za zgodą wszystkich mandragorów i dekameronów wszechczasu. Stan wyjątkowy odwołuje jeden z mandragorów samodzielnie albo obaj dekamerowie wszechczasu kolektywnie i jednomyślnie.

W razie przedłużającej się nieobecności jednego z mandragorów Churał Ludowy na wniosek mandragora lub dekamerona wandystanu obraduje jako Konklawe. Konklawe nie może obradować w czasie stanu wyjątkowego. Konklawe przewodniczy mandragor lub dekameron wnioskodawca, chyba że obecny jest mandragor socjogramu. Konklawe podejmuje uchwały o zastępstwie mandragora przez właściwego dekamerona oraz o objęciu urzędu mandragora przez właściwego dekamerona. W sytuacji, gdy wymaga tego szczególne zagrożenie państwa ludowego, Konklawe za zgodą Trybunału Ludowego uchwala ustawę konstytucyjną. Uchwały Konklawe podjęte są jednomyślnie, w głosowaniu trwającym co najmniej 7 dni przez wszystkich głosującyh mandragorów, dekameronów wszechczasu i kwiatonów i nie wymagają podpisu obojga mandragorów.

Art. 8. [Źródła prawa]

Żródłami prawa są w hierarchii ważności ustawy konstytucyjne, ratyfikowane przez Churał Ludowy za zgodą wyrażoną w ustawie umowy międzynarodowe, ustawy, edykty mandragorów, prezydenta i komisarzy ludowych. Edykt wydawany jest na postawie delegacji konstytucyjnej lub ustawowej przez upoważniony ustawą podmiot i w zakresie wskazanym w ustawie.

Ustawa konstytucyjna z dnia 6 grudnia 2004 r.
Przepisy wprowadzające Konstytucję Wandystanu

Art. 1. [Wejście w życie]

Konstytucja Wandystanu wchodzi w życie 6 grudnia 2004 r.

Art. 2. [Naczelne władze państwowe]

Naczelnymi władzami państwowymi są : Mandragor Socjogramu - Michaś Winnicki Mandragor Jutrzenki - Piotr Krupiński Dekameron Socjogramu - Damian Konieczny Dekameron Wszechjutrzni - Tomasz Urban.

Art. 3. [Instytucje tymczasowe]

Do czasu przeprowadzenie wyborów do Churału Ludowego i zwołania pierwszego posiedzenia Churału Ludowego kompetencje kwiatonów posiadają mandragorzy i dekameronowie wszechczasu. Do czasu przeprowadzenie wyborów prezydenta i zaprzysiężenia prezydenta prezydentem Wandystanu jest Michaś Winnicki Do czasu powołanie sędziego Trybunału Ludowego postępowanie sądowe jest jednoinstancyjne.

metadane
autor: mandragor Michaś Winnicki, mandragor Tomasz Urban (?)
opublikowano: 2005, Dziennik Praw MW
link: gdzieś tutej