Konstytucja MW czerwiec 2007 Rozdział V

Mandragorzy

Artykuł 58.
Gwarantem ciągłości władzy ludowej są mandragorzy. Mandragorami są mandragor socjogramu oraz mandragor jutrzenki. Mandragorowi socjogramu przysługuje tytuł Ukochanego Przywódcy, mandragorowi jutrzenki tytuł Serdecznego Przywódcy.
Artykuł 59.
Mandragorzy są nietykalni, odpowiadają przed Wandą i historią. Kontrola państwowa nie obejmuje działalności mandragorów.
Artykuł 60.
Mandragor socjogramu pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora oraz pretora przez okres opróżnienia tych urzędów.
Artykuł 61.
Mandragor socjogramu zarządza wybory i plebiscyty, ogłasza ich wyniki.
Artykuł 62.
Mandragor socjogramu w wyniku skargi na postanowienie cenzora w sprawie nadania lub odebrania obywatelstwa wandejskiego bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę.
Artykuł 63.
Mandragor jutrzenki zarządza, w zakresie nie przekazanym w drodze edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu, systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu.
Artykuł 64.
Mandragor jutrzenki podejmuje czynności zastrzeżone konstytucją reżimu grodziskiego konsytucyjnemu organowi Mandragoratu Wandystanu. Edykt mandragora jutrzenki określa w jakim zakresie obowiązuje na terytorium Mandragoratu Wandystanu prawo reżimu grodziskiego. (skreślony)
Artykuł 65.
Mandragor jutrzenki w wyniku skargi na orzeczenie kończące postępowanie sądowe bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę. Mandragor jutrzenki orzeka jako sąd konstytucyjny oraz stwierdza ważność wyborów.
Artykuł 66.
Mandragorzy jednomyślnie i kolektywnie nadają i odbierają tytuły awangardy proletariatu, ordery i odznaczenia państwowe, ustanawiają je w drodze edyktu.
Artykuł 67.
Mandragorzy, jeżeli jest to niezbędne do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania państwa, jednomyślnie i kolektywnie podejmują w zastępstwie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora lub pretora określone działania, do których organy te są zobowiązane konstytucją, a których zaniechały.
Artykuł 68.
Podczas przedłużającej się nieobecności jednego z mandragorów, drugi z mandragorów jego obowiązki.
Artykuł 69.
Mandragorzy wyznaczają swoich następców.