Konstytucja MW czerwiec 2007 Rozdział IV

Terenowe organy władzy państwowej

Artykuł 51.
Terenowymi organami władzy państwowej są rady narodowe. Rady narodowe wyrażają wolę ludu pracującego oraz rozwijają inicjatywę twórczą i aktywność w celu pomnażania sił, dobrobytu i kultury narodu.
Artykuł 52.
Radę narodową tworzą wszyscy obywatele zamieszkujący jednostkę terytorialną. Rady narodowe podejmują uchwały większością głosów. Z inicjatywą uchwały rady narodowej może wystąpić każdy jej członek. Uchwały rad narodowych stanowią prawo powszechne na obszarze ich działania; winny być zgodne z konstytucją i ustawami.
Artykuł 53.
Na czele rady narodowej stoi buduar. Buduara powołuje i odwołuje Prezydent Mandragoratu Wandystanu za zgodą rady narodowej wyrażonej w uchwale.
Artykuł 54.
Projekt uchwały złożony przez buduara uważa się za podjęty, jeżeli żaden z członków rady narodowej nie zgłosi sprzeciwu w terminie pięciu dni od dnia przedłożenia projektu. W razie sprzeciwu, rada narodowa odrzuca projekt uchwały większością głosów. Przepis stosuje się odpowiednio w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie buduara.
Artykuł 55.
Mandragorat Wandystanu poręcza samorządność obwodów autonomicznych. W obwodzie autonomicznym obowiązuje konstytucja, ustawy dotyczące prawa cywilnego, karnego, postępowania sądowego i przygotowawczego oraz prawo reżimu grodziskiego obowiązujące w Mandragoracie Wandystanu. Pozostałe prawa powszechne obowiązują, jeżeli są zgodne z prawem miejscowym.
Artykuł 56.
Terenowymi organami władzy państwowej w obwodzie autonomicznym są organy wskazane prawem miejscowym.
Artykuł 57.
Obwody autonomiczne ustanawia i znosi Churał Ludowy. Zniesienie obwodu autonomicznego wymaga podpisu obojga mandragorów.