Konstytucja MW czerwiec 2007 Rozdział III

Naczelne organy władzy państwowej

Artykuł 29.
Naczelnym organem prawodawczym jest Churał Ludowy. Churał Ludowy składa się z trybuna ludowego oraz kwiatonów w liczbie nie większej niż sześciu.
Artykuł 30.
Churał Ludowy podejmuje uchwały większością głosów. Z inicjatywą uchwały Churału Ludowego może wystąpić każdy obywatel.
Artykuł 31.
Churał Ludowy uchwala ustawy konstytucyjne, ustawy oraz swój regulamim, podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Ustawa konstytucyjna wymaga podpisu obojga mandragorów.
Artykuł 32.
Projekt ustawy złożony przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu uważa się za uchwalony, jeżeli żaden z członków Churału Ludowego nie zgłosi sprzeciwu w terminie pięciu dni od dnia przedłożenia projektu. W razie sprzeciwu, Churał Ludowy odrzuca projekt ustawy większością głosów.
Artykuł 33.
Trybun ludowy przewodniczy Churałowi Ludowemu, zarządza dziennikiem praw.
Artykuł 34.
Trybun ludowy decyduje w sprawie przeprowadzenia plebiscytu. Przedmiotem plebiscytu jest bądź wyrażenie przez lud pracujący zgody na obowiązywanie nowo uchwalonej ustawy konstytucyjnej albo ustawy, bądź odwołanie z urzędu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, cenzora, pretora albo kwiatona. Lud pracujący wyraża swą wolę większością głosów. Plebiscyt jest powszechny, bezpośredni i równy, odbywa się w głosowaniu tajnym. Przepisy powyższe stosuje się do odwołania trybuna ludowego, decyzje o jego przeprowadzeniu podejmuje cenzor.
Artykuł 35.
Naczelnym organem administracji państwowej jest Rada Komisarzy Ludowych. Rada Komisarzy Ludowych składa się z Prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz komisarzy ludowych.
Artykuł 36.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu stoi na czele państwa, przez czas pełnienia urzędu tytułowany jest Drogim Liderem.
Artykuł 37.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych, podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, postanawia o stanie wojnie.
Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej oraz postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.
Artykuł 38.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych, powołuje i odwołuje komisarzy ludowych, sprawuje nadzór nad komisarzami ludowymi.
Artykuł 39.
Komisarze ludowi kierują określonymi działami administracji państwowej, wydają edykty. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może uchylić edykt wydany przez komisarza ludowego.
Artykuł 40.
Kontrolę państwową sprawuje Urząd Cenzury. Urząd Cenzury tworzą cenzor oraz inspektorzy ludowi.
Artykuł 41.
Cenzor kontroluje działalność władzy publicznej z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Artykuł 42.
Cenzor nadaje obywatelstwo wandejskie budowniczym państwa wandejskiego a odbiera je aktywnym uczestnikom państw obcych. Od postanowień w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do mandragora socjogramu.
Artykuł 43.
Cenzor odwołuje Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, pretora oraz kwiatona Churału Ludowego na skutek ich przedłużającej się nieobecności. Z tego samego powodu trybun ludowy odwołuje cenzora. Postanowienie w przedmiocie odwołania urzędnika państwowego staje się skuteczne, jeżeli urzędnik, którego postanowienie dotyczy, nie zgłosi sprzeciwu w terminie pięciu dni od dnia wydania postanowienia.
Artykuł 44.
Cenzor może powoływać inspektorów ludowych i zlecać im wykonanie zadań z zakresu kontroli państwowej oraz czynności przygotowawczych w przedmiocie nadania albo odebrania obywatelstwa wandejskiego. Cenzor odwołuje inspektorów ludowych.
Artykuł 45.
Wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Ludowy. Sąd Ludowy tworzą pretor oraz sędziowie ludowi.
Artykuł 46.
Sąd Ludowy stoi na straży ustroju Mandragoratu Wandystanu, ochrania zdobycze ludu pracującego, strzeże praworządności ludowej i praw obywateli, karze przestępców. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu.
Artykuł 47.
Pretor przewodniczy Sądowi Ludowemu, powołuje i odwołuje sędziów ludowych, rozpoznaje sprawy sądowe albo zleca ich rozpoznanie sędziom ludowym.
Artykuł 48.
Od orzeczeń kończących postępowanie sądowe przysługuje skarga do mandragora jutrzenki.
Artykuł 49.
Mandragorat Wandystanu ściga sprawców przestępstw. Oskarżenie publiczne wnosi członek Rady Komisarzy Ludowych albo Urzędu Cenzury, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa albo Milicji Obywatelskiej. Sąd ludowy może rozpoznać oskarżenie publiczne wniesione przez obywatela.
Artykuł 50.
Urzędów Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora oraz pretora nie łączy się.