Konstytucja MW czerwiec 2007 Rozdział II

Ustrój społeczny i gospodarczy

Artykuł 13.
Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności nie może naruszać istoty tych praw.
Artykuł 14.
Aktywność w życiu społecznym jest prawem, obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela. Aktywnością indywidualną, współzawodnictwem w tworzeniu projektów społecznych i doskonaleniem zastanych inicjatyw, lud pracujący wandejskich miast i wsi wzmacnia siłę i potęgę Ojczyzny. Mandragorat Wandystanu coraz pełniej wprowadza w życie zasadę „kto nie jest aktywny, ten nie je”.
Artykuł 15.
Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu.
Artykuł 16.
Bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w plebiscytach zapewnia się wszystkim obywatelom.
Artykuł 17.
Umowa międzynarodowa albo ustawa może gwarantować obywatelowi wandejskiemu prawo do posiadania obywatelstwa państwa obcego albo obcej jednostki terytorialnej, zezwalać na aktywne w nich uczestnictwo.
Artykuł 18.
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.
Artykuł 19.
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
Artykuł 20.
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania.
Artykuł 21.
Każdemu zapewnia się wolność poruszania się oraz wyboru miejsca zamieszkania.
Artykuł 22.
Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą, o zastosowaniu środka zapobiegawczego postanawia Sąd Ludowy.
Artykuł 23.
Każdemu zapewnia się prawo do sądu oraz prawo do obrony. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego.
Artykuł 24.
Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa reżimu grodziskiegow myśl prawa międzynarodowego obowiązującego na terytorium Mandragoratu Wandystanu.
Artykuł 25.
Mandragorat Wandystanu udziela azylu obywatelom państw obcych, prześladowanym za obronę interesów mas pracujących, działalność w obronie pokoju, walkę narodowo wyzwoleńczą lub działalność naukową.
Artykuł 26.
Każdy jest obowiązany przestrzegać prawa.
Artykuł 27.
Ustrój gospodarczy Mandragoratu Wandystanu opiera się na uspołecznionej własności środków produkcji, przedsiębiorstwach państwowych oraz przedsiębiorczości prywatnej. Przedsiębiorstwom prywatnym zapewnia się wolność pod warunkiem przekazywania przez właściciela części wpływu z działalności przedsiębiorstwa na rzecz Mandragoratu. Koncesjonowanie działalności gospodarczej jest zabronione.
Artykuł 28.
Każdemu zapewnia się ochronę własności i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie wymaga pełnego odszkodowania i godziwego zadośćuczynienia.