Konstytucja MW czerwiec 2007 Rozdział I

Ustrój polityczny

Artykuł 1.
Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym, posiadającym wiele zatet. Jawnych i ukrytych. Również. Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego wandejskich miast i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji. Gwarantem ciągłości władzy ludowej są mandragorzy.
Artykuł 2.
Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli ludu pracującego. Lud pracujący stanowi prawo powszechne w drodze ustaw konstytucyjnych oraz ustaw. Ustawy winny być zgodne z konstytucją.
Artykuł 3.
Prawo reżimu grodziskiego stosuje się w zakresie, w jakim nie jest ono sprzeczne z prawem powszechnym ludu pracującego. (skreślony)
Artykuł 4.
Lud pracujący w drodze ustawy porucza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli ludu pracującego.
Artykuł 5.
Mandragorat Wandystanu dotrzymuje umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą ludu pracującego wyrażoną w ustawie.
Artykuł 6.
Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio. Lud pracujący powierza prawodawstwo trybunowi ludowemu oraz Churałowi Ludowemu, administrację państwową Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu oraz Radzie Komisarzy Ludowych, kontrolę państwową cenzorowi oraz Urzędowi Cenzury a wymiar sprawiedliwości pretorowi i Sądowi Ludowemu.
Artykuł 7.
Lud pracujący wybiera Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora oraz pretora w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, lud pracujący dokonywa wyboru w drugim głosowaniu, spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów.
Artykuł 8.
Lud pracujący wybiera sześciu kwiatonów Churału Ludowego w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym.
Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od siedmiu, mandaty uzyskują wszyscy kandydaci a wyborów nie przeprowadza się.
Artykuł 9.

Kadencja wybieranych przez lud pracujący naczelnych organów władzy państwowej trwa cztery miesiące a rozpoczyna się pierwszego dnia następujących miesięcy:

  • stycznia, maja i września, dla trybuna ludowego i Churału Ludowego,
  • lutego, czerwca i października, dla pretora,
  • marca, lipca i listopada dla Prezydenta Mandragoratu Wandystanu,
  • kwietnia, sierpnia i grudnia dla cenzora.
Artykuł 10.
Wybory przeprowadza się w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pierwszy dzień kadencji nowo obranego naczelnego organu władzy państwowej. Kandydatów zgłasza się od piętnastego do siedemnastego dnia miesiąca wyborczego. Głosowanie odbywa się od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego dnia miesiąca wyborczego. Ponowne głosowanie może się odbyć od dwudziestego trzeciego do dwudziestego piątego dnia miesiąca wyborczego. Do ostatniego dnia miesiąca wyborczego nowo obrani przedstawiciele ludu pracującego składają przyrzeczenie przepisane prawem.
Artykuł 11.
Lud pracujący dokonywa wyboru uzupełniającego, jeżeli w trakcie kadencji urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora albo pretora zostaje opróżniony. Lud pracujący dokonywa ponownego wyboru całego składu Churału Ludowego, jeżeli liczba kwiatonów jest mniejsza od czterech. Kadencja nowo obranego organu ulega stosownemu skróceniu, a jeżeli miałaby trwać krócej niż sześć tygodni, stosownemu wydłużeniu. Kalendarz wyborów uzupełniających ustala się stosując odpowiednio przepisy o wyborach zwyczajnych.
Artykuł 12.
Siłą zbrojną Mandragoratu Wandystanu jest Sarmacka Armia Ludowa. Organami bezpieczeństwa publicznego są Służba Bezpieczeństwa oraz Milicja Obywatelska.