Wandocykliki

Mit Milan zur Gas

Pierwsza wandocyklika w historii, ogłoszona przez Idi Amina. Pochyla się przede wszystkim nad zagadnieniami bieżącymi - zapowiada zwołanie soboru i wspiera Zakon Cygaretek w obliczu ideologicznego ataku ze strony ówczesnych władz Królestwa Baridasu. Ma też ogromną wartość teologiczno-socjologiczną - jako kładąca podwaliny pod teorię pokoleń świata wirtualnego.

Łunzer Załerkrałt

Wandocyklika Cizi Bokassy II, polemicznie dyskutująca z krytyką jego osoby i Kodeksu ŚKW. Prezentująca postawę koncyliarystyczną, ale i modernistyczną. Kontrowersyjna ze względu fragmenty dopuszczające heteroseksualizm.

Eiswein und Schluss

Wandocyklika otwierająca wandyfikat Che Sztandara Patapona. Przedstawiająca zapowiedzi jego działań, na zrealizowanie których zabrakło Ojcowi Świeckiemu zdrowia. Uzupełniona bullą "Ganz Wandisch", co było takze hasłem jego wandyfikatu.

Lieb und Arbeite unerbittlich

Ostatnia jak dotąd wandocyklika, ogłoszona przez Paryża Kadafiego VII. Tak jak poprzednia mówi wiele o planach działań Ojca Świeckiego, w większości zrealizowanych (bulle potępiające biedaistów i wskrzeszające Towarzystwo Mirthowe). Potępiła biedaizm i, pośrednio, bravogirlizm. Odcięła się też od trockistowskiej tezy o permanentnej rewolucji.

Opisywał i komentował akć Radziecki