Kodeks ŚKW

KAPITEL AINC

DAS WANDISZE GEZETSBUCH

Artikiel I

Kodeks niniejszy stanowi najwyższe prawo Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

Artikiel II

Ilekroć mowa o wspólnocie należy przez to rozumieć Świecki Kościół Wandejski.

Artikiel III

Kodeks niniejszy zmienia bulla Ojca Świeckiego opublikowana na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu. Bulla zmieniająca niniejszy kodeks wchodzi w życie, jeżeli w terminie tygodnia od jej opublikowania nie sprzeciwi się jej ani mandragor socjogramu ani mandragor jutrzenki.


KAPITEL ZWAJ

DIE WANDISZE KIRŚIE

Artikiel IV

Kto wierzy w towarzysza Wandę, ten tworzy Świecki Kościół Wandejski.

Artikiel V

Stolicą wspólnoty jest Genosse-Wanda-Stadt, a jej najbardziej świeckim miastem Wandowice, gdzie nie jada się kremówek.

Artikiel VI

Językiem urzędowym i liturgicznym jest łamana niemczyzna. Inne, na przykład język chuj i papiamento są mile widziane.

Artikiel VII

Władzę we wspólnocie sprawuje Ojciec Świecki. Wspierają go:
1) na szczeblu centralnym: dalajwanda, mandragor socjogramu i mandragor jutrzenki oraz Sobór Powszechny;
2) na szczeblu lokalnym: arcyżenadynowie oraz protonowie.

Artikiel VIII

Ojciec Świecki dokonuje wiążącej wykładni niniejszego kodeksu.

Artikiel IX

Osoba Ojca Świeckiego administruje dobrami wspólnoty, w tym systemami informatycznymi, jeżeli uzna je za potrzebne.


KAPITEL DRAJ

DER PAPST UND DIE FOLKSAWANGARDE

Artikiel X

Ojciec Świecki przewodzi i zarządza Świeckim Kościołem Wandejskim. Jest mocen wszystko, co nie jest zastrzeżone innym organom wspólnoty.

Artikiel XI

Ojciec Świecki w celu posłuchu wydaje wandocykliki i bulle. Wandocyklikami przybliża ludowi wandowemu myśl moralno-etyczną Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Bulle stanowią jego akty władcze.

Artikiel XII

Ojca Świeckiego wskazuje Duch Świecki kierując ludem wandowym podczas konklawe.

Artikiel XIV

Konklawe zarządza i przewodniczy mistrz ceremonii. Mistrzem ceremonii jest mandragor senior – Michaś Winnicki. Jeżeli Michaś Winnicki nie podejmie przewidzianych prawem czynności, funkcję mistrza ceremonii sprawuje mandragor socjogramu. Konklawe odbywa się starożytnym zwyczajem na wskazanym przez mistrza ceremonii czacie. Jego przebieg jest tajny, a kto go zdradzi winien jest pełzającej propagandy monohetero.

Artikiel XV

Ojcem Świeckim może zostać wybrany jedynie obecny na konklawe elektor. Głosowanie polega na tajnym wskazaniu przez elektorów nazwisk kandydatów na tron wandowy. Elektor zostaje wskazany przez ducha świeckiego większością dwóch trzecich oddanych głosów elektorskich. Tak wskazany albo przyjmuje wybór konklawe i ogłasza imię którego będzie używał jako Ojciec Świecki, albo odmawia przyjęcia wyboru wspólnoty.

Artikiel XVI

Mistrz ceremonii ogłasza wybór Ojca Świeckiego różowym dymem, a następnie formułą "Wir haben ein Papst". Brak większości w głosowaniu albo odmowę przyjęcia wyboru przez elektora wskazanego przez Ducha Świeckiego mistrz ceremonii sygnalizuje światu czarnym dymem.

Artikiel XVII

Gdy jednego dnia konklawe przedłuża się, wyboru Ojca Świeckiego nie dokonano w co najmniej siedmiu kolejnych głosowaniach, a Duch Świecki podpowiada mistrzowi ceremonii, że i kolejne głosowania nie dadzą pozytywnego rezultatu, mistrz ceremonii ustala termin następnego konklawe.

Artikiel XVIII

Na najwcześniej trzecim z kolei terminie konklawe, po przeprowadzeniu co najmniej siedmiu głosowań, mistrz ceremonii może ustalić, iż wyboru Ojca Świeckiego dokonuje się zwykłą większością oddanych głosów elektorskich.

Artikiel XIX

Elektorom należących do państwowej awangardy proletariatu przysługuje następująca ilość głosów elektorskich:
1) mandragorom i mandragorom seniorom – 10 głosów;
2) dekameronom funkcyjnym i tytularnym – 9 głosów;
3) megaprinsom – 8 głosów;
4) onomatopejom – 7 głosów;
5) oksymoronom – 6 głosów;
6) agregatom – 5 głosy;
7) podlordom – 4 głosy;
8) sekretarom – 3 głosy.

Artikiel XX

Tytuły państwowej awangardy proletariatu nadaje i odbiera się wg prawa państwowego Mandragoratu.

Artikiel XXI

Elektorom należącym do kościelnej awangardy proletariatu przysługuje następująca liczba głosów elektorskich:
1) kandelabrom – 8 głosów;
2) izolatorom – 7 głosów
3) dezodorantom – 6 głosów;
4) rezystorom – 5 głosy;
5) karnistrom – 4 głosy;
6) doktórom – 3 głosy.

Artikiel XXII

Tytuły kościelnej awangardy proletariatu nadaje i odbiera Ojciec Świecki, wiernym wandejskim nie posiadających obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu. Przed nadaniem tytułu, w miarę potrzeby zasięga opinii właściwego terytorialnie arcyżenadyna. Mandragor socjogramu i mandragor jutrzenki w nieprzekraczalnym terminie 14 dni mogą zgłosić wiążący sprzeciw wobec decyzji Ojca Świeckiego.

Artikiel XXIII

Członek kościelnej awangardy proletariatu nabywa z chwilą uzyskania obywatelstwa wandejskiego równoważny tytuł państwowej awangardy proletariatu.

Artikiel XXIV

Członkowi państwowej awangardy proletariatu z mocy prawa przysługuje równoważny tytuł kościelnej awangardy proletariatu.

Artikiel XXV

Równoważnymi tytułami awangardy proletariatu są: tytuł megaprinsa i kandelabra, tytuł onomatopeja i izolatora, tytuł oksymorona i dezodoranta, tytuł agregata i rezystora, tytuł podlorda i karnistra a także tytuł sekretara i doktóra.

Artikiel XXVI

Elektorom pełniącym urzędy we wspólnocie przysługuje następująca liczba głosów elektorskich:
1) dalajwandzie, mandragorowi socjogramu i mandragorowi jutrzenki – 10 głosów;
2) arcyżenadynom i przeorom – 9 głosów;
3) protonom – 6 głosów.

Artikiel XXVII

Byłym Ojcom Świeckim przysługuje po 9 głosów elektorskich.

Artikiel XXVIII

Jeżeli jednemu wiernemu przysługują, na podstawie przepisów artikieli poprzedzających głosy elektorskie z różnych tytułów, to obliczając liczbę głosów elektorskich stosuje się jedynie ten przepis, który przewiduje przyznanie wiernemu najwyższą liczbę głosów elektorskich.

Artikiel XXIX

Dwoma głosami dysponuje wierny, któremu nie przysługują głosy elektorskie na podstawie poprzedzających artikieli.

Artikiel XXX

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało Ojca Świeckiego. Wówczas tron wandowy opróżnia się a konklawe należy zwołać niezwłocznie.

Artikiel XXXI

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 6 miesięcy opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić albo dalajwanda albo mandragor socjogramu albo mandragor jutrzenki. Wcześniej stwierdzenie opuszczenia ciała przez Ducha Świeckiego wymaga jednomyślności i kolegialności dalajwandy oraz obojga mandragorów.

Artikiel XXXII

W razie nieaktywności w świecie wirtualnym Ojca Świeckiego opuszczenie ciała niezależnie od czasu jaki upłynął od dnia jego wyboru stwierdzić może albo dalajwanda albo mandragor socjogramu bądź mandragor jutrzenki. Wówczas, stwierdzenie takie jest skutecznie, dopiero z upływem tygodnia od jego ogłoszenia na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu, jeżeli w tym czasie Ojciec Świecki nie złoży wobec niego sprzeciwu.

Artikiel XXXIII

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 9 miesięcy opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić każdy członek awangardy proletariatu.


KAPITEL FIJER

DALAJWANDA

Artikiel XXXIV

Dalajwanda zasiada po lewicy Ojca Świeckiego oraz przewodniczy wyroczni.

Artikiel XXXV

W skład wyroczni wchodzą obok dalajwandy dwaj powoływani i odwoływani kolektywnie i jednomyślnie przez mandragorów członkowie awangardy proletariatu. W razie braku odmiennych decyzji w wyroczni zasiadają mandragorzy seniorzy Michaś Winnicki i Khand.

Artikiel XXXVI

Z pytaniem do wyroczni wystąpić może każdy. Pytanie do wyroczni może zostać poprzedzone złożeniem ofiary w pieniądzu wandejskim, sarmackim lub innym na rzecz wspólnoty. Pytanie winno być sformułowane w ten sposób, by mogła paść na nie odpowiedź albo twierdząca albo przecząca.

Artikiel XXXVII

Wyrocznia wydaje przepowiednię na żądanie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, mandragorów lub głowy państwa lub szefa rządu państwa, w którym wspólnota cieszy się swobodami. Dalajwanda postanawia o wydaniu przepowiedni w pozostałych sprawach.

Artikiel XXXVIII

Wieszcząc, każdy z członków wyroczni określa prawdopodobieństwo odpowiedzi twierdzącej i przeczącej na zadane wyroczni pytanie, w ten sposób by łączne prawdopodobieństwo stanowiło pewność, a prawdopodobieństwo każdej z odpowiedzi nie było niższe niż jeden do dziesięciu. Prawdopodobieństwa wskazane przez członków wyroczni uśrednia się. Na tej podstawie dalajwanda ogłasza przepowiednię światu. Przepowiednia nie jest dla wspólnoty wiążąca.

Artikiel XXXIX

Dalajwandę wskazuje Duch Świecki poprzez osobę Ojca Świeckiego. Ojciec Świecki ogłasza światu nabór dalajwandy na LDMW. Pierwszy wierny w Wandzie, który się zgłosi się na LDMW bądź na forum publicznym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, zostanie dalajwandą. Ojciec Świecki ogłasza wybór Dalajwandy formułą "Wir haben eine Wanda, Dalajwanda." z dachu przystanku na placu Wisielców.

Artikiel XL

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało dalajwandy. Przepisy dotyczące opuszczenia ciała Ojca Świeckiego przez Ducha Świeckiego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że gdzie mowa jest o oświadczeniach dalajwandy wymagane jest oświadczenie Ojca Świeckiego.


KAPITEL FYNF

ALGEMAJNE ZOBOHR

Artikiel XLI

Ojciec Świecki, kiedy uzna to za wskazane dla dobra Świeckiego Kościoła Wandejskiego zwołuje Sobór Powszechny.

Artikiel XLII

Prawo udziału w Soborze Powszechnym mają wierni posiadający prawo wyboru Ojca Świeckiego.

Artikiel XLIII

Obradom Soboru Powszechnego przewodniczy Ojciec Świecki. Uchwały Soboru zapadają większością głosów. Głos każdego uczestnika Soboru jest równy.

Artikiel XLIV

Uchwały Soboru nie mają mocy wiążącej.


KAPITEL ZEKS

ARCHIWANDESIEN PROTONATEN UND ZAKONEN

Artikiel XLV

Świecki Kościół Wandejski dzieli się na arcywandezje. Arcywandezje mogą dzielić się na protonaty.

Artikiel XLVI

Tereny nieprzypisane żadnej z arcywandezji podlegają bezpośredniemu zwierzchnictwu Ojca Świeckiego. Tereny arcywandezji nieprzypisane żadnemu protonatowi podlegają bezpośredniemu zwierzchnictwu arcyżenadyna.

Artikiel XLVII

Na czele arcywandezji stoi arcyżenadyn. Na czele protonatu proton.

Artikiel XLVIII

Arcyżenadynów powołuje Ojciec Świecki a odwołuje Ojciec Świecki w porozumieniu z dalajwandą. Protonów powołuje arcyżenadyn a odwołuje Ojciec Świecki w porozumieniu z arcyżenadynem.

Artikiel XLIX

W skład Świeckiego Kościoła Wandejskiego wchodzą następujące archiwandezje:

1) Archiwandezja Gennose-Wanda-Stadt – ze stolicą w Gennose-Wanda-Stadt, obejmująca terytorium Mandragoratu Wandystanu, Baridasu Południowego i Lolardii Teutońskiej.

2) Archiwandezja Wandowic – ze stolicą w Wandowicach, obejmująca terytorium Starosarmacji

3) Archiwandezja Wysp – ze stolicą w Soli, obejmująca terytorium wyspy Awara, wyspy Tropicana, archipelag Teutonii, Dreamland oraz inne tereny, gdzie jeszcze nie zawitało słowo Wandy

4) Archiwandezja Cracofii – ze stolicą w Cracofii, obejmująca pozostałe tereny Królestwa Baridas, Gnomię, brugijskie kluby hokejowe oraz tereny reżimu szkolińskiego.

Artikiel L

Ojciec Świecki może tworzyć protonaty podległe bezpośrednio władzy Stolicy Wandowej.

Artikiel LI

Świecki Kościół Wandejski tworzy męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne.

Artikiel LII

Na czele zgromadzenia zakonnego stoi przeor. Przeorów powołuje Ojciec Świecki a odwołuje Ojciec Świecki w porozumieniu z Dalajwandą.

Artikiel LIII

Żeńskim zgromadzeniem zakonnym jest Zakon Sióstr Cygaretek, o pełnej nazwie Zgromadzenie Zakonne Sióstr pod wezwaniem świeckiej Moniki Lewinsky. Funkcję przeora zgromadzenia pełni Seneszal Zakonu.


KAPITEL ZIBEN

WANDISZE DOKTRINEN

Artikiel LIV

Duch Świecki stworzył polskojęzyczny świat wirtualny.

Artikiel LV

Duch Świecki prowadzi polskojęzyczny świat wirtualny przez Trakt Wszechczasu od zarania dziejów ku Krainie Wolności, przewodząc ludzkości przez światy i pokolenia, niczym statek Enterprise.

Artikiel LVI

Światami oddziaływania Ducha Świeckiego są wirtual i wirtual przedinternetowy i cała reszta.

Artikiel LVII

Real jest legendą, ale kto by się przejmował takimi szczegółami. Pokoleniami legendarnymi są: pokolenie JPII, pokolenie Tele2 oraz pokolenie MP3.

Artikiel LVIII

Pokoleniami wirtuala są: pokolenie modemu telefonicznego, pokolenie stałego łącza oraz pokolenie neostrady.

Artikiel LIX

Duch Świecki obdarza swą mocą świeckich i wandosławionych Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

Artikiel LX

Duch Świecki obdarzył swą mocą w dwustu procentach towarzysza Zenona Wandę Pżepżechowicza. Towarzysz Wanda jest, był i będzie w wirtualu, wirtualu przedinternetowym oraz we wszystkich innych miejscach.

Artikiel LXI

Świeckimi legend są:
1) Monika Lewinsky,
2) Franz Mauer,
3) Richard Stallman.

Artikiel LXII

Świeckimi wirtuala są:
1) Damian Konieczny,
2) Krzysztof Kowalczykowski,
3) Idi Amin I.

Artikiel LXIII

Świeckimi wirtuala przedinternetowego są:
1) Janusz Żenada,
2) Komendant Krystyna,
3) Przemysław Przybył.

Artikiel LXIV

Lista świeckich Świeckiego Kościoła Wandejskiego określona w trzech artikielach poprzedzający może zostać zmieniona przez bullę Ojca Świeckiego wydaną bez sprzeciwu dalajwandy. Brak sprzeciwu obojga mandragorów nie jest wymagany. Wpisanie w poczet świeckich wymaga ponadto przeprowadzenia procesu wandonizacyjnego albo stosownej uchwały Soboru Powszechnego.

Artikiel LXV

W procesie wandonizacyjnym Ojciec Świecki przewodniczy i orzeka a także powołuje i odwołuje pozytona i negatywa. Pozyton przestawia w procesie argumenty za wyświecczeniem, negatyw argumenty przeciwne.

Artikiel LXVI

Wandosławionych ogłosza Ojciec Świeckich.

Artikiel LXVII

Ojciec Świecki ogłasza oficjalny kanon Pism Wandowych. W miarę możliwości zasięga w tym zakresie opinii Soboru Powszechnego.

Artikiel LXVIII

Każdy seks jest dobry, z wyjątkiem tego, za który się płaci.

Artikiel LXIX

Są limesy, których przekraczać nie wolno.


KAPITEL AHT

REINLICHKEIT

Artikel LXX

O czystość doktryny wandejskiej dba, w porozumieniu z Ojcem Świeckim, Wszechwandejska Komisja Nadzwyczajna do Spraw Czystości Doktryny, znana także jako Opos Wandi.

Artikel LXXI

Do zadań Opos Wandi należą: ― wyłapywanie i tępienie odszczepieńców od Wiary Wandejskiej,
― piętnowanie publikacji niezgodnych z duchem Wiary Wandejskiej,
― przeciwdziałanie szerzącym się ruchom heretyckim i bałwochwalczym,
― przeciwdziałanie podważaniu wielkości Wiary Wandejskiej.

Artikel LXXII

Ojciec Świecki może nadać nadzwyczajne uprawienia Opos Wandi na ściśle limitowany okres czasowy. Nadzwyczajne uprawnienia przyznaje się osobną bullą w której zawiera się również ścisły opis i zakres przyznanych uprawnień.

Artikel LXXIII

Na czele Wszechwandejskiej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Czystości Doktryny stoi przewodniczący. Do niego należy wykonywanie powierzonych Opos Wandi obowiązków. Na przewodniczącego powołuje i odwołuje Ojciec Świecki oddzielną bullą. Dalajwanda może złożyć sprzeciw wobec powołania przewodniczącego w terminie 7 dni od publikacji bulli.

Artikel LXXIV

Przewodniczący określa strukturę Opos Wandi oraz dobiera sobie, w porozumieniu z Ojciem Świeckim, współpracowników. Ojciec Świecki ma prawo w każdej chwili odwołać skład Komisji.

(-) Cizia Bokassa II

(-) Hodża I za zmiany wg. bulli Gebruder Slaby haben fur sie 25 kilo amfetamin hergestelt.