Wandykopat

Mianem wandykopatu określa się zwyczajowo zbiór wszystkich zwierzchników najwyższych jednostek organizacji terytorialnej ŚKW - archiwandezji (rzadziej: arcywandezji). Na czele archiwandezji stoją archiksięciowie (zwani też modernistycznie arcyżenadynami). Aktualny podział na archiwandezje ustaliła po soborze Bulla Gebruder Slaby haben fur sie 25 kilo amfetamin hergestelt z dn. 9.11.2012

Zwyczajowo poniżej poziomu archiwandezji i archiksięciów Kościół dzieli się terytorialnie na protonaty kierowane przez protonów. Zwyczajowo protonaty podlegają pod archiwandezje, jednak w przeszłości ojcowie świeccy powoływali tzw. "protonaty personalne" (patrz: Bulla Autobahn nacht Webland z dn. 15.05.2011 r.), podległe bezpośrednio Ojcu Świeckiemu.

Aktualny stan Wandykopatu:

Zmiany podziału terytorialnego w historii ŚKW

Historycznie skład archiwandezji zmienił się raz, w 2012 r. (wspomniana wyżej bulla Gebruder Slaby). Zmiana polegała na wygaszeniu nieaktywnej archiwandezji Ekorzyna (obejmującej Dreamland) i powołanie w jej miejsce archiwandezji Wysp - która ponadto objęła Teutonię, Tropicanę i Awarę (wczesniej cześc archiwandezji Wandowic). Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian tamtego tamtej reformy było wyłączenie Południowego Baridasu z granic archiwandezji Cracofii i poddanie go archiwandezji GWS.

Cały przebieg zmian w organizacji miał charakter burzliwy - Ojciec Świecki Hodża I ogłosił wpierw bullę Barmherzigkeit von Genosse Wanda ist unermesslich z dn. 19.08.2012 r., która spotkała się z krytyką i oporem części środowisk kościelnych i wiernych. W dniu następnym Hodża I odwołał bullę i zarządził dyskusję nad reformą terytorialną. Podnoszone były projekty podziału archiwandezji dla Sarmacji (północ-południe, siedziba nowej archiwandezji w Czarnolesie lub Wielkich Oczach) oraz dla Wandystanu (wschód-zachód, siedziba nowej archiwandezji w Sangjang). Ostatecznie projekty te nie zyskały powszechnego uznania.

Spory dotyczyły także Archiwandezji Wysp jako jednostki "misyjnej" - do jej właściwości należą wszystkie tereny nie przypisane innym Archiwandezjom, gdzie do tej pory nie postało Słowo Wandy. We wczesniejszych projektach archiwandezja ta miała nosić miało archiwandezji Karnowic (valh. Carnutum) i być ulokowana na terenie upadłego Cesarstwa Valhalli, jednak pomysł ten nie zyskał popularności i ostatecznie Karnowice zastąpiono bardziej swojską siedzibą w Soli (choć rozważano także inne tropikańskie miasteczko Playa).