Bulla Kodeksowa

Bulla papieska Gebruder Slaby haben fur sie 25 kilo amfetamin hergestelt z dnia 09.11.2012 roku.

Genossen, im Namen des säkularen Wanda und działając na podstawie artikelu XLI Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego, ich beschließe die folgenden:

  1. Zamyka się obrady soboru powołanego bullą z dnia 26.08.2012.

  2. Artikiel XLIX Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego przyjmuje brzmienie następujące:

"W skład Świeckiego Kościoła Wandejskiego wchodzą następujące archiwandezje:

1) Archiwandezja Gennose-Wanda-Stadt – ze stolicą w Gennose-Wanda-Stadt, obejmująca terytorium Mandragoratu Wandystanu, Baridasu Południowego i Lolardii Teutońskiej.

2) Archiwandezja Wandowic – ze stolicą w Wandowicach, obejmująca terytorium Starosarmacji

3) Archiwandezja Wysp – ze stolicą w Soli, obejmująca terytorium wyspy Awara, wyspy Tropicana, archipelag Teutonii, Dreamland oraz inne tereny, gdzie jeszcze nie zawitało słowo Wandy

4) Archiwandezja Cracofii – ze stolicą w Cracofii, obejmująca pozostałe tereny Królestwa Baridas, Gnomię, brugijskie kluby hokejowe oraz tereny reżimu szkolińskiego."

  1. Skreśla się Kapitel Acht Kodeksu ŚKW - Familienrecht.

  2. Do Kodeksu ŚKW dopisuje się Kapitel Acht - Reinlichkeit o następującym brzmieniu:

"Kapitel Acht - Reinlichkeit

Artikel LXX

O czystość doktryny wandejskiej dba, w porozumieniu z Ojcem Świeckim, Wszechwandejska Komisja Nadzwyczajna do Spraw Czystości Doktryny, znana także jako Opos Wandi.

Artikel LXXI

Do zadań Opos Wandi należą:

Artikel LXXII

Ojciec Świecki może nadać nadzwyczajne uprawienia Opos Wandi na ściśle limitowany okres czasowy. Nadzwyczajne uprawnienia przyznaje się osobną bullą w której zawiera się również ścisły opis i zakres przyznanych uprawnień.

Artikel LXXIII

Na czele Wszechwandejskiej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Czystości Doktryny stoi przewodniczący. Do niego należy wykonywanie powierzonych Opos Wandi obowiązków. Na przewodniczącego powołuje i odwołuje Ojciec Świecki oddzielną bullą. Dalajwanda może złożyć sprzeciw wobec powołania przewodniczącego w terminie 7 dni od publikacji bulli.

Artikel LXXIV

Przewodniczący określa strukturę Opos Wandi oraz dobiera sobie, w porozumieniu z Ojciem Świeckim, współpracowników. Ojciec Świecki ma prawo w każdej chwili odwołać skład Komisji."

Serdecznie wandosławię! Hodża I, Ojciec Świecki.