Wunderbar Genossenschaft

Bulla papieska Wunderbar Genossenszaft

z dnia 14 maja 2011

Genossen!

W imię Wandy i Świeckiego Kościoła postanawia się, co następuje:

  1. Zmienia się zasady, nomenklaturę, nazwy, cele i Cele; wszystko to czym żyje męskie zgromadzenie zakonne Świeckiego Kościoła Wandejskiego - Towarzystwo Mirthowe. I nadaje mu się porządną nazwę w łamanej niemczyźnie w miejsce tej po łacinie: Genossenschaft Mirthu.

  2. Stwierdza się, że niejaki Kanzler nie jest już Kapralem, bo umarł. Nowy Kapral zostanie powołany osobną bullą.

  3. Nadaje się Towarzystwu Mirthowemu poniższy statut:

Statut Towarzystwa Mirthowego,

zmieniony 14 maja 2011

Artikiel 1

Towarzystwo Mirthowe (Genossenschaft Mirthu) jest męskim zgromadzeniem zakonników walczących Świeckiego Kościoła Wandejskiego, służącym większej chwale Towarzysza Wandy, podlegającym w całości, bezpośrednio i bezwzględnie Ojcu Świeckiemu (w granicach określonych przez Kodeks ŚwieckiegoKościoła Wandejskiego).

Artikiel 2

Towarzystwo Mirthowe działa na terenie całego v-świata i niesie Wandną Prawdę wszystkim wiernym, niewiernych zaś na Słuszną Wiarę w Wandę nawracając - wszelkimi niezbędnymi do tego środkami. Słowem i karabinem. Walczy z herezją w awangardzie sił Postępu. Ściga ją nawet tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.

Artikiel 3

Głównym celem działalności Genossenschaft Mirthu jest szerzenie Prawdy Wandy, obrona Wandy, dbanie o czystość Wiary w Wandę.

Artikiel 4

Członkowie Towarzystwa nazywani są Dzidami Wandy lub Żołnierzami Wandy. Zwierzchnik Zakonu nosi tytuł Kaprala. Powołuje go i odwołuje Ojciec Świecki któremu winien jest posłuszeństwo na stopro. Kapral rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z wewnętrznym życiem Towarzystwa, a w szczególności decyduje o menu i ćwiczeniach fizycznych tak pożytecznych w życiu zakonnych braci. W szczególnych wypadkach Brat zakonny ma prawo odwołać się do Ojca Świeckiego w celu rozstrzygnięcia drażliwej sprawy.

Artikiel 5

Nowych zakonników przyjmuje do Towarzystwa Kapral za zgodą Ojca Świeckiego, a odwołuje Ojciec Świecki.

Artikiel 6

Traci ważność Statut z 19 lipca 2009, wychodzi z użycia chujowa nazwa po łacinie.

Wandosławię! Paryż Kadafi VII, OŚ