Instrukcja

Od: Archksięć mgr major Piotr Khand Krupiński Mandragor Jutrzenki Straznik Idei Przewodniczšcy Kongregacji ds. Wandonizacyjnych

Do: Wierni Kosciola Wandejskiego

Bridern und Szwestern! Przygotowalem instrukcje dotyczacych powolywania wandoslawionych i procesow wandonizacyjnych.

INSTRUKCJA PRZEWODNICZĽCEGO KONGREGACJI

Artikiel Ajnc

 1. Wandosławionym jest kto doznawszy wieckiej łaski towarzysza Wandy kroczył przez życie niosšc Jego słowo.

 2. Wandosławionionym jest w szczególnoci kto: a) umęczon został za głoszenie Słowa Wandowego, b) dokonywał cudów i rzeczy cudownych.

 3. Każdy wierny wieckiego Kocioła Wandejskiego złożyć może wniosek do Przewodniczšcego Kongregacji o rozporzęcie Postępowania Wandosławiennego Wniosek powinien zawierac uzasadnienienie a w szczególnoci może zawierać dowody męczeńskiego powięcenia dla wiary lub dokonania cudów.

 4. Przewodniczšcy Kongregacji uznawszy słusznoć wniosku lub z urzędu kieruje na ręce Ojca wieckiego Patent Wandosławienny. Patent zawiera wyczerpujšce, zgromadzone w toku Postępowania Wandosławiennego dowody w szczególnoci może zawierać dowody męczeńskiego powięcenia dla wiary lub dokonania cudów.

 5. Ojciec wiecki odrzuca patent albo przyjmuje go. Przyjęcie patentu oznacza uznanie wiernego za wandosławionego. Możliwa jest odpowiednia Uroczystoć wiecka.

Artikiel Zwaj

 1. wieckim Kocioła Wandejskiego jest wandosławiony który: a) umęczon został za głoszenie Słowa Wandowego, b) dokonywał cudów i rzeczy cudownych.

 2. Każdy wierny wieckiego Kocioła Wandejskiego złożyć może wniosek do Przewodniczšcego Kongregacji o rozporzęcie Postępowania Wandonizacyjnego dotyczšcy uznanego przez Kociół wandosławionego. Wniosek powinien zawierac uzasadnienienie a w szczególnoci zawiera dowody męczeńskiego powięcenia dla wiary lub dokonania cudów.

Artikiel Draj

 1. Przewodniczšcy Kongregacji na wniosek wandonizacyjny lub z urzędu rozpoczyna proces wandonizacyjny.

 2. W proceseie Wandonizacyjnym występujš: a) postulator - w osobie przewodniczšcego kongregacji lub wskazanego przez niego zastępcy b) defibrylator - osoba wskazana przez przewodniczšcego kongregacji c) agregat - osoba wskazana przez przewodniczšcego kongregacji

 3. Proces rozpoczyna się od wniesienia Patentu Wandonizacyjnego przz Postulatora.

 4. Proces prowadzi Postulator

 5. Defibrylator i Agregat majš prawo wnoszenia wniosków dowodowych, zadawania pytań i dokonywania innych czynnoci procesowych, chyba że sprzeciwi się im Postulator.

 6. Defibrylator calym swym wysiłkiem, natchniony przez Wandę stara się znaleć dowody które zaprzeczałyby wieckoci wandosławionego

 7. Agregat całym swym wysiłkiem, natchniony przez Wandę stara się znaleć dowody które potwierdzałyby wieckoć wandosławionego.

 8. Postepowanie kończy Raport Wandonizacyjny przygorowany przez Postulatora podpisany przez Defibrylatora i Agregara Pršdotwórczego. W szczególnych wypadkach wystarczy sam podpis Postulatora. Patent może zawierać opinię Postulatora w sprawie ewentualnej wandonizacji.

Artikiel Fijer.

Ojciec wiecki zapoznawszy się z aktami postępowania wandonizacyjnego, w szczególnoci z Patentem Wandonizacyjnym i Raportem Wandonizacyjnym odrzuca raport albo przyjmuje go. Przyjęcie raportu oznacza uznanie wiernego za wieckiego Kocioła Wandejskiego. Wandonizacja wymaga Oficjalnej Uroczystoci wieckiej

Artikiel Fynf

Ojciec Swiecki na wniosek Przewodniczacego Kongregacji może uznać za wandosławionych i wieckich Kociola wiernych z czasów historii przedinternegowej z pominięciem powyższej procedury.

Artikiel Zeks Prawo wchodzi w życie natychmiast. Tak chce Wanda. Tak chce Sami Urban I

(LDMW, #8294)