Ad Maiorem Vandi Gloriam

W imię Wandy, Mirtha i Kolektywu postanawia się, co następuje:

  1. Powołuje się do życia męskie zgromadzenie zakonne Świeckiego Kościoła Wandejskiego - Towarzystwo Mirthowe.

  2. Osadza się tow. Dartha Kanzlera na stołku Kaprala Towarzystwa Mirthowego.

  3. Nadaje się Towarzystwu Mirthowemu poniższy statut:

Statut Towarzystwa Mirthowego, ustanowiony 19 lipca 2009

Artikel 1. Towarzystwo Mirthowe (Societas Mirthensis) jest męskim zgromadzeniem zakonnym Świeckiego Kościoła Wandejskiego, służącym większej chwale Towarzysza Wandy, podlegającym w całości, bezpośrednio i bezwzględnie Ojcu Świeckiemu (w granicach określonych przez Kodeks Świeckiego Kościoła Wandejskiego).

Artikel 2. Towarzystwo Mirthowe działa na terenie całego v-świata i niesie Wandną Nowinę wszystkim wiernym, niewiernych zaś na Słuszną Wiarę w Wandę nawracając - wszelkimi niezbędnymi do tego środkami.

Artikel 3. Głównym celem działalności Societas Mirthensis jest szerzenie Wiary, obrona Wiary, dbanie o czystość Wiary.

Artikel 4. Członkowie Towarzystwa nazywani są Dzidami Wandy lub Żołnierzami Wandy. Przeor Zakonu nosi tytuł Kaprala. Kapral rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z działalością Towarzystwa, a w szczególności decyduje o kierunkach pracy zakonnych braci. W szczególnych wypadkach Brat zakonny ma prawo odwołać się do Ojca Świeckiego w celu rozstrzygnięcia drażliwej sprawy.

Artikel 5. Nowych zakonników przyjmuje do Towarzystwa Kapral za zgodą Ojca Świeckiego, a odwołuje Ojciec Świecki.

(-) C.S.Patapon, OŚ