Uchwała Rady Rewolucyjnej nr 5 o ordynacji wyborczej

GWS, 4 listopad 2012 r.

Art. 1. [Ogólne i definicje]

 1. Niniejsza uchwała, wydana na mocy upoważnienia zawartego w Postanowieniu Kolektywu Mandragorskiego nr 4, ma na celu uściślenie regulacji art. 5 i 6 Konstytucji Mandragoratu i określenie ogólnych warunków przeprowadzania wyborów w Mandragoracie Wandystanu.
 2. Przez czynne prawo wyborcze rozumie się prawo do oddania głosu w wyborach na obieralne stanowiska państwowe. Przez bierne prawo wyborcze rozumie się prawo do kandydowania na obieralne stanowiska państwowe.

Art. 2. [Pięcioprzymiotnikowość wyborów]

Wszystkie wybory w Mandragoracie są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i wandne.

Art. 3. [Czteroczasownikowość wyborów]

Wszystkie wybory w Mandragoracie bawią, uczą, leczą hemoroidy i jadą na pełnej kurwie.

Art. 4. [Prawa wyborcze]

(w brzmieniu ustalonym Ed.Prez. o zm. ord. wyb. z dn. 7 czerwca 2014 r.)

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje przysługuje obywatelom wandejskim, którzy zostali wpisani na listę wyborców, będącej załącznikiem do decyzji o zarządzeniu wyborów. Wstępna lista wyborców powinna zostać ogłoszona co najmniej 7 dni przed zarządzeniem wyborów. Po zarządzeniu wyborów, nowi obywatele nie mogą zostać dopisani do listy wyborców. Dopuszcza się skreślenie wyborcy z listy wyborców wyłącznie w wypadku utraty obywatelstwa.

 2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na urzędy kwiatońskie przysługuje obywatelom wandejskim, wpisanym na listę wyborców, którzy posiadają obywatelstwo od co najmniej 14 dni i zamieszkują Wandystan od co najmniej 30 dni. Bierne prawo wyborcze w wyborach na urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu przysługuje obywatelom wandejskim, wpisanym na listę wyborców, którzy posiadają obywatelstwo od co najmniej 30 dni i zamieszkują Wandystan od co najmniej 60 dni.

Art. 5. [Wybory prezydenckie]

(w brzmieniu ustalonym Ed.Prez. o zm. ord. wyb. z dn. 7 czerwca 2014 r.)

 1. W wyborach prezydenckich Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera Prezydenta Mandragoratu Wandystanu na kadencję trwającą 120 dni.
 2. Wybory prezydenckie zarządza Trybun Ludowy nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem kadencji obecnego Prezydenta lub nie później niż 7 dni po opróżnieniu się stanowiska prezydenta. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, lecz nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłynie żadna kandydatura, Trybun może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania wyborów o maksymalnie 5 dni. Jeżeli po dwukrotnym przedłużeniu okresu zgłaszania nadal nie wpłynie żadna kandydatura, wybory zarządza się ponownie.
 3. W trakcie pierwszej tury głosowania każdy wyborca może oddać jeden głos na jednego z kandydatów. Zwycięża kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub więcej kandydatami o najwyższej liczbie głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami. W przypadku ponownej równości głosów, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory. Jeżeli w ponownych wyborach ponownie po dwóch turach nie zostanie wyłoniony zwycięzca, wybory zarządza się ponownie.
 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, wyborcy głosują za lub przeciw jego kandydaturze. W przypadku odrzucenia jego kandydatury, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory. Jeżeli w ponownych wyborach wyborcy ponownie odrzucą jedyną kandydaturę, wybory zarządza się ponownie.
 5. Kadencja Prezydenta kończy się w momencie opróżnienia stanowiska Prezydenta lub zaprzysiężenia nowo wybranego Prezydenta. Zaprzysiężenie powinno nastąpić w dniu następującym po ostatnim dniu ustawowej kadencji ustępującego Prezydenta, lub, w przypadku opróżnienia się stanowiska lub przedłużenia procedury wyborczej poza ustawową kadencję, jak najwcześniej po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów. Ceremoniał zaprzysiężenia określa i przeprowadza Trybun Ludowy.

Art. 6. [Wybory kwiatońskie]

(w brzmieniu ustalonym Ed.Prez. o zm. ord. wyb. z dn. 7 czerwca 2014 r., Ust. ChL nr 7 z dn. 2 sierpnia 2014 r., Ust. ChL nr 14 z dn. 28 września 2017 r.)

 1. W wyborach na urzędy kwiatońskie Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera Cenzora, Pretora i Trybuna Ludowego. Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.
 2. Wybory na urząd kwiatoński zarządza Trybun Ludowy. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłyną co najmniej dwie kandydatury, Trybun może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania kandydatur o maksymalnie 5 dni.
 3. Każdy obywatel w wyborach oddaje jeden głos na jednego z kandydatów. Urząd obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub większa liczbą kandydatów, którzy mieliby objąć mandaty, przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami. W przypadku dalszej równości głosów, Trybun zarządza ponowne wybory.
 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, Trybun stwierdza objęcie urzędu bez przeprowadzania głosowania.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu kwiatońskiego Trybun zarządza wybory uzupełniające korzystając z procedur z ustępów 2 i 3.

Art. 7. [Wygaśnięcie mandatu i opróżnienie funkcji Prezydenta]

(w brzmieniu ustalonym Ust. ChL nr 14 z dn. 28 września 2017 r.)

 1. Opróżnienie funkcji Prezydenta następuje w przypadku: rezygnacji; deklaracji trwałego opuszczenia Mandragoratu Wandystanu przez Prezydenta; utraty przez niego obywatelstwa wandejskiego; przyjęcia uchwały o usunięciu Prezydenta ze stanowiska uchwalonej przez Churał i zatwierdzonej przez Trybuna; niezapowiedzianego zaprzestania aktywnej działalności na okres dłuższy niż 14 dni; nieprzystąpienie do zaprzysiężenia w ciągu trzech dni od jego zarządzenia przez Trybuna;
 2. Wygaśnięcie mandatu kwiatońskiego następuje w przypadku: rezygnacji; deklaracji trwałego opuszczenia Mandragoratu Wandystanu przez kwiatona; utraty przez niego obywatelstwa wandejskiego; niezapowiedzianego zaprzestania aktywnej działalności na okres dłuższy niż 14 dni; nie złożenia ślubowania w ciągu 5 dni od wyboru;

Art. 8. [Churał Powszechny]

(w brzmieniu ustalonym Ed.Prez. o zm. ord. wyb. z dn. 7 czerwca 2014 r.)

(skreślony)

Art. 9. [Zastrzeżenia i postanowienia końcowe]

 1. Przepisy niniejszej ordynacji interpretuje się na zdrowy, chłopski rozum; stosuje się zaś mając baczenie na wandność i ludową sprawiedliwość.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od jej ogłoszenia, jeżeli Mandragor nie zgłosi wobec niej sprzeciwu.
W imieniu Kolektywu Mandragorskiego
/—/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
I Sekretarz Rady Rewolucyjnej