Edykt Prezydenta o zmianie ordynacji wyborczej

GWS, 7 czerwiec 2014 r.

§1 [Zmiany]

W Uchwale Rady Rewolucyjnej nr 5 o tymczasowej ordynacji wyborczej wprowadza sięnastępujące zmiany:

  1. Art. 6 o brzmieniu: "1. W wyborach do Churału Ludowego Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera trzech kwiatonów na kadencję trwającą 90 dni. 2. Wybory do Churału Ludowego zarządza Mandragor Jutrzenki nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem kadencji obecnego Churału. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłyną co najmniej trzy kandydatury, Mandragor może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania kandydatur o maksymalnie 5 dni. Jeżeli po dwukrotnym przedłużeniu okresu zgłaszania nadal nie wpłynie wystarczająca liczba kandydatur, Mandragor Jutrzenki zwołuje Churał Powszechny. 3. W trakcie głosowania każdy wyborca może oddać może oddać łącznie do trzech głosów na kandydatów do Churału. Głosy są równe. Nie można oddać więcej niż jednego głosu na każdego z kandydatów. Mandaty kwiatońskie obejmują trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub większa liczbą kandydatów, którzy mieliby objąć mandaty, przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami. W przypadku dalszej równości głosów, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory lub zwołuje Churał Powszechny. 5. W przypadku zgłoszenia równej liczby kandydatów co liczba mandatów kwiatońskich, tj. trzech, Mandragor Jutrzenki stwierdza objęcie mandatów bez przeprowadzania głosowania. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu kwiatońskiego Mandragor Jutrzenki zarządza wybory uzupełniające na wakujący mandat, korzystając z procedur z ustępów 2 i 3 art. 4. Ust. 4 art. 5 stosuję się odpowiednio do wyborów uzupełniających. W przypadku wygaśnięcia więcej niż jednego mandatu w ciągu kadencji, lub w przypadku gdy mandat wygasł później niż 30 dni przed końcem kadencji, kadencja jest skracana i Mandragor Jutrzenki niezwłocznie rozpisuje nowe wybory." otrzymuje brzmienie "1. W wyborach na urzędy kwiatońskie Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera Cenzora, Pretora i Trybuna Ludowego na kadencję trwającą 90 dni. 2. Wybory na urząd kwiatoński zarządza Trybun Ludowy. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłyną co najmniej dwie kandydatury, Trybun może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania kandydatur o maksymalnie 5 dni. 3. Każdy obywatel w wyborach oddaje jeden głos na jednego z kandydatów. Urząd obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub większa liczbą kandydatów, którzy mieliby objąć mandaty, przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami. W przypadku dalszej równości głosów, Trybun zarządza ponowne wybory. 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, Trybun stwierdza objęcie urzędu bez przeprowadzania głosowania. 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu kwiatońskiego Mandragor Jutrzenki zarządza wybory uzupełniające korzystając z procedur z ustępów 2 i 3. W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję."

  2. Skreśla się art. 8.

  3. Słowa "Mandragor" i "Kolektyw Mandragorski" zastępuje się słowem "Trybun Ludowy".

  4. W art. 1 słowa "Bierne prawo wyborcze do Churału Ludowego " otrzymują brzmienie "Bierne prawo wyborcze w wyborach na urzędy kwiatońskie".

  5. W art. 5 w ust. 2,3 i 4 skreśla się słowo "jednogłośnie".

§2 [Wejście w życie]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent