Ustawa Churału Ludowego nr 14 o zmianie uchwały Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej

W uchwale Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej:

1.

w artykule 6., punkt 1. skreśla się słowa „na kadencję trwającą 90 dni.”;

2.

w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.”;

3.

w artykule 6. punkt 5. skreśla się słowa „W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję.”;

4.

w artykule 7., w punktach 1. i 2. skreśla się słowa „lub sarmackiego”.