Ustawa Churału Ludowego nr 7 o aktach normatywnych uchwalonych w okresie trwania unii z Księstwem Sarmacji

GWS, 2 sierpnia 2014 r.

Artykuł 1

W obliczu zmiany sytuacji Mandragoratu Wandystanu po rozwiązaniu unii z Księstwem Sarmacji, aby zapobiec niejasnościom przy wykonywaniu prawa w Mandragoracie Wandystanu, ustala się że spośród aktów prawnych uchwalonych pomiędzy ratyfikacją aktu unii, a ogłoszeniem deklaracji niepodległości, tylko niżej wymionie stanowią obowiązujące prawo:

Artykuł 2

W związku z wyjątkową sytuacją i brakiem szczegółowych przepisów regulujących, uznaje się działania podejmowane pomiędzy ogłoszeniem deklaracji niepodległości a dniem dzisiejszym na podstawie wymienionych w artykule pierwszym przepisów, za zgodne z prawem. W szczególności wybory zarządzane na podstawie ordynacji wyborczej w brzmieniu zmienionym edyktem prezydenta uznaje się za ważne.

Artykuł 3

W ustawie Churału Ludowego nr 6, Doktrynie Polityki Gospodarczej, w artykule siódmym skreśla się słowa „za zgodą Mandragora”.

Artykuł 4

W uchwale Rady Rewolucyjnej nr 5 o tymczasowej ordynacji wyborczej, w artykule szóstym, punkt czwarty zastępuje się słowa „Mandragor Jutrzenki” słowami „Trybun”. Ponadto, aby uniknąć nieporozumień, usuwa się z jej tytułu słowo „tymczasowej”.

Alojzy Pupka
Trybun