Edykt Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

GWS, 29 września 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 5 i 5A Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7 października 2012 r. powołuje się urzędy Komisarza Ludowego do spraw Eksportu Rewolucji, Komisarza Ludowego do spraw Kultury oraz Komisarza Ludowego do spraw Infrastruktury.

§ 2

(skreślony przez Edykt Prezydentki w sprawie porządków w Radzie Komisarzy Ludowych)

§ 3

Komisarz Ludowy do spraw Kultury prowadzi politykę kulturalną kraju; czuwa nad zachowaniem wandejskiego dziedzictwa kulturowego; zarządza wandejskimi instytucjami kultury; prowadzi państwowe oraz wspiera społeczne inicjatywy kulturalne.

§ 4

Komisarz Ludowy do spraw Infrastruktury zarządza serwerem wandejskim i jest jego formalnym właścicielem; prowadzi zbiórki składek na serwer i opłaca jego utrzymanie.

§ 5

Urzędem Komisarza jest Komisariat. Komisarze Ludowi określają organizację swoich Komisariatów; powołują i odwołują osoby na stanowiska w swoich Komisariatach, a także swoich zastępców.

§ 6

(zmieniony przez Edykt Prezydentki w sprawie zmiany trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych)

Rada Komisarzy Ludowych obraduje na forum odpowiedniej kooperatywy w Systemie Kolektywnej Organizacji Komunistów. Obrady Rady Komisarzy Ludowych są zamknięte dla publiczności; uprawnieni są do udziału w nich Komisarze Ludowi powołani przez Prezydenta oraz inne osoby przez niego wskazane.

§ 7

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wszystkie poprzednie edykty w sprawie organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych tracą moc.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu