Stary projekt konstytucji

My, Naród Zongijski, po wielu dniach zmagań o odrodzenie naszej Ojczyzny oraz walk z Wielkim Surmeńskim Szatanem, pomni nauk Przewodniczącego Szopo, ustanawiamy niniejszą Konstytucję i czynimy ją podstawowym prawem w całym naszym kraju.

Artykuł 1. [Zongya Ludowa]

 1. Zongya Ludowa jest obwodem autonomicznym Mandragoratu Wandystanu.
 2. Zongya Ludowa gwarantuje wszelkie prawa i wolności określone konstytucją Mandragoratu Wandystanu.
 3. Ustrój gospodarczy Zongyi Ludowej jest tożsamy z ustrojem gospodarczym Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 2. [Źródło władzy i podział władz]

 1. Władza w Zongyi Ludowej należy do Narodu Zongijskiego, sprawującego ją poprzez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio.
 2. Władzę ustawodawczą w Zongyi Ludowej pełni Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe.
 3. Władzę wykonawczą w Zongyi Ludowej pełni Przewodniczący Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego, zwany dalej Przewodniczącym.

Artykuł 3. [System prawa]

 1. Prawo Zongyi Ludowej stanowią w hierarchii ważności: niniejsza Konstytucja, ustawy, dekrety oraz rozporządzenia wykonawcze.
 2. Zongya Ludowa uznaje zwierzchność prawa wandejskiego w zakresie określonym konstytucją Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 4. [Język urzędowy i narodowy]

 1. Językiem urzędowym Zongyi Ludowej jest język polski. Wszyscy funkcjonariusze państwowi są zobowiązani posługiwać się językiem urzędowym podczas wykonywania czynności służbowych, w języku urzędowym także mają obowiązek być zredagowane wszelkie akty prawne oraz dokumenty wydawane przez władze.
 2. Językiem narodowym Zongyi Ludowej jest język nowozongijski. Jest on otaczany szczególną opieką i ochroną poprzez Zongyę Ludową. Wszelkie akty prawne oraz dokumenty wydawane przez władze mogą być redagowane w języku narodowym jedynie jeżeli posiadają także tłumaczenie na język urzędowy. Szczegóły dotyczące języka narodowego określa dekret Przewodniczącego.

Artykuł 5. [Stolica i symbole narodowe]

 1. Stolicą Zongyi Ludowej jest miasto San Jang.
 2. Flagą Zongyi Ludowej jest prostokąt o proporcjach 2:3 podzielony w poziomie na dwa równe pasy, z których górny jest koloru czarnego, a dolny koloru czerwonego, z białą gwiazdą pośrodku.
 3. Godłem Zongyi Ludowej jest czerwone pole z żółtą gwiazdą pośrodku górnej części i żółtym kołem zębatym pośrodku dolnej części, otoczone kłosami zboża przepasanymi czerwoną wstęgą z umieszczonym na niej mottem Zongyi Ludowej w języku nowozongijskim.
 4. Mottem Zongyi Ludowej jest „Wolność, Pokój, Szczęście”.
 5. Hymnem Zongyi Ludowej jest „Zongijska Międzynarodówka”.
 6. Szczegóły dotyczące symboli narodowych określa dekret Przewodniczącego.

Artykuł 6. [Obywatelstwo]

 1. Obywatelstwo zongijskie nadaje Przewodniczący osobom aktywnym w budowaniu Zongyi Ludowej.
 2. Obywatelstwo zongijskie może odebrać jedynie Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe na wniosek Przewodniczącego, w wypadku zdrady interesów Zongyi Ludowej bądź przedłużającej się nieaktywności.

Artykuł 7. [Siły zbrojne]

Siłami zbrojnymi Zongyi Ludowej jest Zongijska Ochotnicza Armia Zbawienia. W czasie pokoju pełni ona funkcje reprezentacyjne i podlega Przewodniczącemu, zaś w czasie wojny komendaturze sił zbrojnych określonych w konstytucji Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 8. [Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe]

 1. Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe jest naczelnym organem prawodawczym Zongyi Ludowej.
 2. W skład Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego wchodzą wszyscy obywatele zongijscy.
 3. Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe przyjmuje ustawy konstytucyjne, ustawy i uchwały większością głosów. Ustawa konstytucyjna wymaga podpisu Przewodniczącego.
 4. Inicjatywę ustawodawczą posiada Przewodniczący lub grupa co najmniej dwóch obywateli zongijskich.

Artykuł 9. [Przewodniczący Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego]

 1. Przewodniczący Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego sprawuje pełnię władzy wykonawczej Zongyi Ludowej, oraz pełni funkcję głowy państwa.
 2. Przewodniczący może przekazać część swoich kompetencji innej osobie bądź instytucji na drodze dekretu.
 3. Przewodniczący jest powoływany oraz odwoływany przez Ogólnozongijskie Zgromadzenie Ludowe na wniosek grupy co najmniej dwóch obywateli zongijskich.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego.
 5. Przewodniczący ma prawo wydawać dekrety w sprawach określonych przez Konstytucję oraz rozporządzenia wykonawcze.
 6. Przewodniczący ma prawo samodzielnie uchwalać ustawy, jednak mogą być one uchylane w ciągu 5 dni większością głosów Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego na wniosek każdego jego członka.
 7. Przewodniczący ustanawia i znosi w drodze dekretu oraz nadaje i odbiera zongijskie ordery, odznaczenia oraz tytuły honorowe.

Artykuł 10. [Przepisy przejściowe oraz wprowadzające]

 1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z dniem w dniu uchwalenia.
 2. Pierwszym Przewodniczącym Ogólnozongijskiego Zgromadzenia Ludowego zostaje osoba, która w dniu uchwalenia niniejszej konstytucji pełni funkcję buduara San Jang.
 3. Pierwszy Przewodniczący ma obowiązek w ciągu siedmiu dni ogłosić listę pierwszych obywateli zongijskich.