Uchwała RDRiW o likwidacji okręgu autonomicznego

z dnia 18 listopada 2017 r.

Art. 1.

Na podstawie uchwały Churału Ludowego w sprawie uporządkowania sytuacji okręgów autonomicznych z dnia 23.11.2015 r., Rada Delegatów Robotniczych i Włościańskich podejmuje decyzję o samolikwidacji okręgu autonomicznego Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.

Art. 2.

Okręg autonomiczny Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej uznaje się za zlikwidowany z chwilą przyjęcia niniejszej uchwały.