Uchwała Churału Ludowego w sprawie uporządkowania sytuacji okręgów autonomicznych

Art. 1.

Na podstawie art. 4 Ustawy Churału Ludowego nr 5 o administracji terenowej z dn. 5 sierpnia 2013 r., nadaje się wspólnotom terytorialnym Zongyańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz Ibsenatu Anhaltu status okręgu autonomicznego Mandragoratu Wandystanu.

Art. 2.

Zezwala się na uchwalenie statutów okręgów autonomicznych powołanych przez niniejszą ustawę przez ogół obywateli wandejskich zamieszkałych w danym okręgu pod warunkiem zgodności statutów z prawem Mandragoratu Wandystanu.

Art. 3.

Okręg autonomiczny Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej uznaje się za zlikwidowany, jeżeli odpowiednie jego władze podejmą zgodną z prawem miejscowym decyzję o rozwiązaniu okręgu.

Art. 4.

Uchwała wchodzi w życie w chwili jej ogłoszenia.