Konstytucja Mandragoratu Wandystanu z dn. 7.10.2012/orig

(W brzmieniu oryginalnym, sprzed poprawek. Tekst jednolity tu.)

Preambuła

Lud pracujący wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Wolnościowe tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w państwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycięsko odpierał kolejne ataki monarchofaszyzmu na wolność, przeciwstawiając: cenzurze − swobodę wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; grabieżom mienia − poszanowanie własności; kinderneostradyzmowi − indywidualizm; monarchofaszystowskiej tyranii − władzę ludową. Pamiętając o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-żenadyzmu w dorobek światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej i moralno estetycznej. My, Lud Wandejski, chcąc zabezpieczyć nasze prawa w świetle powtórnego zjednoczenia z Księstwem Sarmacji, stanowimy niniejszą konstytucję, wyrażającą zasady wolności i sprawiedliwości klasowej, osadzone na fundamencie z żelbetonu najnowszej generacji, w obronie których będziemy, kurwa, jak brzytwa.

Artykuł 1.

Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym, posiadającym wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Również. Władzę w Mandragoracie Wandystanu sprawuje Lud Pracujący wandejskich miast i wsi — robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji, przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio.

Artykuł 2.

Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo w drodze ustaw, zgodnych z porządkiem konstytucyjnym Księstwa Sarmacji oraz niniejszą Konstytucją. Lud Pracujący w drodze ustawy powierza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia interesów Ludu Pracującego.

Artykuł 3.

Lud powierza sprawowanie władzy wykonawczej Prezydentowi, Radzie Komisarzy Ludowych oraz podległemu Prezydentowi aparatowi administracyjnemu. Lud powierza sprawowanie władzy ustawodawczej Churałowi Ludowemu. Lud powierza Mandragorom nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem państwa oraz zezwala i zobowiązuje ich do działania w zastępstwie nieobecnych bądź niepowołanych urzędników kiedy zachodzi taka konieczność.

Artykuł 4.

Gwarantami ciągłości i jedności władzy ludowej są Mandragorzy − Ukochany Przywódca,Mandragor Jutrzenki oraz Serdeczny Przywódca, Mandragor Socjogramu. Mandragorzy tworzą Kolektyw, jednomyślnie podejmując decyzje leżące w ich zakresie kompetencji. Ewentualny podział zadań Kolektywu między Mandragorów reguluje ustawa. Mandragor, ustępując, za zgodą Churału Ludowego wskazuje swojego następcę. W wypadku nieudzielenia zgody przez Churał, lub niewskazania następcy, Mandragor wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych z zastosowaniem przepisów właściwych do wyboru prezydenta.

Artykuł 5.

Najwyższym przedstawicielem państwa jest Drogi Lider − Prezydent Mandragoratu Wandystanu. Prezydent jest zwierzchnikiem aparatu administracyjnego, a w szczególności powołuje, stoi na czele i kieruje pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy ludowej. Prezydent reprezentuje Mandragorat poza jego granicami, w zakresie niezastrzeżonym dla organów Księstwa Sarmacji. Prezydent wybierany jest w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach przez ogół obywateli.

Artykuł 6.

Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym składającym się z kwiatonów. Churał może mieć charakter powszechny − wówczas każdy obywatel staje się kwiatonem; lub kadencyjny − wówczas ustawa określa liczbę kwiatonów, czas sprawowania przez nich mandatów oraz szczegóły ich wyboru. Churał uchwala ustawy oraz swój regulamin; podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Pracom Churału Ludowego przewodniczy Mandragor Socjogramu lub wybrany przez Churał przewodniczący.

Artykuł 7.

Obywatelstwo wandejskie nadawane jest przez Prezydenta obywatelom sarmackim zamieszkałym i aktywnym na obszarze Mandragoratu Wandystanu na ich wniosek, a odbierane w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia lub zaprzestania aktywności na terenie Mandragoratu Wandystanu. Urzędnicy muszą posiadać obywatelstwo wandejskie. Tylko obywatele wandejscy mają pełnię praw wyborczych.

Artykuł 8.

Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytuły awangardy a także ordery państwowe nadawane są przez Kolektyw Mandragorski. Tytuły awangardy nie wiążą się z żadnymi przywilejami o charakterze politycznym.

Artykuł 9.

Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze Ludu Pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artykuł 10.

Zmiany konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga zgody Kolektywu Mandragorskiego.

(—) dekameron Anarchia Napalm Perun-Radetzkyp.o. Mandragora Socjogramu i Jutrzenki
(—) Piotr II Grzegorz
Książę Sarmacji