Konstytucja Mandragoratu Wandystanu z dn. 7.10.2012

Preambuła

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 2 o zm. konst.)

Lud pracujący wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Wolnościowe tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w państwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycięsko odpierał kolejne ataki monarchofaszyzmu na wolność, przeciwstawiając: cenzurze − swobodę wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; kapitalistycznej grabieży − własność kolektywną; kinderneostradyzmowi − indywidualizm; monarchofaszystowskiej tyranii − władzę ludową. Pamiętając o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-żenadyzmu w dorobek światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej i moralno estetycznej. My, Lud Wandejski, chcąc zabezpieczyć nasze prawa w świetle powtórnego zjednoczenia z Księstwem Sarmacji, stanowimy niniejszą konstytucję, wyrażającą zasady wolności i sprawiedliwości klasowej, osadzone na fundamencie z żelbetonu najnowszej generacji, w obronie których będziemy, kurwa, jak brzytwa.

Artykuł 1.

Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym, posiadającym wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Również. Władzę w Mandragoracie Wandystanu sprawuje Lud Pracujący wandejskich miast i wsi — robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji, przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio.

Artykuł 2.

Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo w drodze ustaw, zgodnych z porządkiem konstytucyjnym Księstwa Sarmacji oraz niniejszą Konstytucją. Lud Pracujący w drodze ustawy powierza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia interesów Ludu Pracującego.

Artykuł 3.

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 1 o zm. konst., Ust. Konst. nr 3 o zm. konst.)

Lud powierza sprawowanie władzy wykonawczej Prezydentowi, Komisarzom Ludowym oraz podległemu Prezydentowi aparatowi administracyjnemu. Lud powierza sprawowanie władzy ustawodawczej Churałowi Ludowemu.

Artykuł 4.

(skreślony Ust. Konst. nr 2 o zm. konst.)

skreślony

Artykuł 5.

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 1 o zm. konst., Ust. Konst. nr 2 o zm. konst., Ust. Konst. nr 3 o zm. konst.)

Najwyższym przedstawicielem państwa jest Drogi Lider − Prezydent Mandragoratu Wandystanu. Prezydent jest zwierzchnikiem aparatu administracyjnego, a w szczególności powołuje, stoi na czele i kieruje pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy ludowej. Prezydent reprezentuje Mandragorat poza jego granicami. Prezydent wybierany jest w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach przez ogół obywateli. Prezydent wypełnia obowiązki zastrzeżone dla innych organów, jeśli te pozostają nieobsadzone. Prezydent nie może w trybie określonym w poprzednim zdaniu wypełniać obowiązków kwiatońskich. Urząd uznaje się za opróżniony jeśli sprawujący został pozbawiony obywatelstwa, został skazany prawomocnym wyrokiem na zdjęcie z urzędu, lub nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności w systemach w ciągu dwóch tygodni.

Artykuł 5a.

(dodany Ust. Konst. nr 1 o zm. konst.)

Komisarze Ludowi stanowią drugą po Prezydencie Mandragoratu Wandystanu grupę przewodnią administracji ludowej. Komisarzami Ludowymi są Cenzor, Trybun Ludowy i Pretor. Komisarze Ludowi są wybierani w wyborach powszechnych. Konstytucja i ustawy określają obowiązki i właściwość Komisarzy Ludowych. Prezydent może powoływać i odwoływać własnych Komisarzy Ludowych do wykonywania innych zadań. Komisarze Ludowi wspólnie z Prezydentem zasiadają w Radzie Komisarzy Ludowych.

Artykuł 6.

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 1 o zm. konst., Ust. Konst. nr 3 o zm. konst.)

Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym składającym się z kwiatonów. Churał może mieć charakter powszechny − wówczas każdy obywatel staje się kwiatonem; lub kadencyjny − wówczas kwiatonami są Komisarze Ludowi. O zmianie charakteru Churału decyduje referendum ludowe zarządzane przez Prezydenta. Churał uchwala ustawy oraz swój regulamin; podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Pracom Churału Ludowego przewodniczy Trybun Ludowy.

Artykuł 7.

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 1 o zm. konst.)

Obywatelstwo wandejskie nadawane jest przez Cenzora osobom zamieszkałym i aktywnym na obszarze Mandragoratu Wandystanu na ich wniosek, a odbierane w przypadku opuszczenia lub zaprzestania aktywności na terenie Mandragoratu Wandystanu. Urzędnicy muszą posiadać obywatelstwo wandejskie. Tylko obywatele wandejscy mają pełnię praw wyborczych.

Artykuł 8.

(skreślony Ust. Konst. nr 1 o zm. konst.)

skreślony

Artykuł 8a.

(dodany Ust. Konst. nr 1 o zm. konst.)

Mandragorat Wandystanu umacnia tendencje rewolucyjne i zwalcza wszelkie przejawy reakcji w swoich granicach oraz poza nimi. Pretor odpowiada za ściganie kontrrewolucjonistów oraz wrogich agentów. W zakresie swoich właściwości osądza oskarżonych nie będących obywatelami. Obywatele są sądzeni przez trybunał obywateli wybranych przez Pretora

Artykuł 9.

Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze Ludu Pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artykuł 10.

(w brzmieniu ustalonym Ust. Konst. nr 1 o zm. konst., Ust. Konst. nr 2 o zm. konst., Ust. Konst. nr 3 o zm. konst.)

Zmiany konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta lub grupy co najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga podpisu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.