Edykt Prezydentki w sprawie zarządu komisarycznego nad ułusami

GWS, 29 listopada 2015 r.

§ 1

Ze względu na zrzeczenie się obywatelstwa wandejskiego, odwołuję:

§ 2

Postanawiam o dodaniu w Edykcie Prezydentki w sprawie określenia podziału terytorialnego kraju z dn. 7 listopada 2014 r. artykułu 3K w następującym brzmieniu:

Prezydent może ustanowić zarząd komisaryczny nad ułusem. Podczas zarządu komisarycznego, obowiązki buduara ułusu pełni komisarz ludowy właściwy do spraw gospodarki, bądź w przypadku jego braku – prezydent lub inna osoba przez niego wskazana.

§ 2

Ustanawiam zarząd komisaryczny nad ułusami Freemanlandu i Precelii Wschodniej.

§ 3

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu