Edykt Prezydentki w sprawie określenia podziału terytorialnego kraju

GWS, 7 listopada 2014 r.

§ 1

Na podstawie Ustawy Churału Ludowego o administracji terenowej z dn. 5 sierpnia 2013 r. ustala się podział terytorialny kraju na następujące ułusy:

§ 2

Uznaje się niektóre ułusy za tożsame z istniejącymi de jure bądź de facto okręgami autonomicznymi:

§ 3

Powołuje się w każdym ułusie urząd buduara, będącego przedstawicielem administracji rządowej w danym ułusie. Osoby pełniące urząd buduara są desygnowane na stanowisko i składane z niego odrębnym postanowieniem prezydenta.

§ 3K

(dodany przez Edykt Prezydentki w sprawie zarządu komisarycznego nad ułusami)

Prezydent może ustanowić zarząd komisaryczny nad ułusem. Podczas zarządu komisarycznego, obowiązki buduara ułusu pełni komisarz ludowy właściwy do spraw gospodarki, bądź w przypadku jego braku – prezydent lub inna osoba przez niego wskazana.

§ 4

W przypadku ułusów tożsamych z okręgami autonomicznymi buduarem jest ex officio osoba stojąca na czele okręgu autonomicznego, jeżeli stanowisko to jest w danym momencie obsadzone.

§ 5

Buduarom powierza się administrację ułusem w Systemie Kolektywnej Organizacji Komunistów, w dalszej części edyktu zwanym SKOK.

§ 6

Ilekroć mowa w systemie SKOK o regionie należy przez to rozumieć ułus.

§ 7

Ułusy obejmują obszar zawierający wszystkie lokacje wyszczególnione na podstronie danego ułusu w systemie SKOK.

§ 8

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu