Edykt Prezydenta o zarządzeniu wyborów na urząd Prezydenta i na urzędy kwiatońskie

GWS, 4.11.17

1.

(w brzmieniu ustalonym Ed. Prez. o zm. Ed. Prez. z dn. 12.11.2017 r.)

  1. Zarządza się wybory na urząd Prezydenta i na urzędy kwiatońskie Mandragoratu Wandystanu – tj. Cenzora, Pretora i Trybuna Ludowego.
  2. Harmonogram wyborów ustala się na następujący: zbieranie kandydatur w dniach 8-11 listopada; wybory w dniach 12-13 listopada

2.

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Jezus Ipanienko, Wiceprezydent