Ambasador

Monarchofaszystowskie określenie ambarasa.