Uprawnienia Prezydenta

Według Konstytucji Mandragoratu Wandystanu do uprawnień Prezydenta należą:

Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej oraz postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.