Zehnartikelte traktat

Achtung! To tylko szkic i wstępna wersja traktatu.

Art. 1.

Republika Ludowa Siedmiogrodu oraz Mandragorat Wandystanu, zwane dalej państwami, postanawiają nawiązać ze sobą stosunki dyplomatyczne.

Art. 2.

Państwa traktatu uznają się wzajemnie za niepodległe, suwerenne i równe państwa oraz podmioty prawa międzynarodowego.

Art. 3.

Państwa traktatu wyrzekają się we wzajemnych stosunkach jakiejkolwiek przemocy oraz działań na szkodę drugiego państwa i postanawiają rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory na drodze dyplomatycznej.

Art. 4.

Państwa traktatu zobowiązują się wzajemnie do pogłębiania i umacniania współpracy w budowie socjalizmu oraz na polach kultury, sportu, nauki oraz techniki.

Art. 5.

Państwa traktatu powołują i odwołują swoich przedstawicieli dyplomatycznych w drugim państwie. Przedstawiciel Mandragoratu Wandystanu w Republice Ludowej Siedmiogrodu nosi miano ambarasa. Przedstawiciel Republiki Ludowej Siedmiogrodu w Mandragoracie Wandystanu nosi miano ambasadora.

Art. 6.

Przedstawiciel dyplomatyczny państwa wysyłającego musi uzyskać przed objęciem swojego stanowiska zgodę władz państwa przyjmującego na jego pełnienie. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez państwo przyjmujące, przedstawiciel dyplomatyczny państwa wysyłającego traci w tej okoliczności swoje stanowisko.

Art. 7.

Przedstawicielowi dyplomatycznemu przysługuje na terenie państwa przyjmującego immunitet. W ramach immunitetu, przedstawiciel dyplomatyczny:

  1. Nie może zostać aresztowany.
  2. Nie podlega jurysdykcji karnej bądź cywilnej państwa przyjmującego.
  3. Nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

Art. 8.

Przedstawiciel dyplomatyczny może zrzec się immunitetu.

Art. 9.

Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikowania go przez władze każdego z państw. Każde z państw powiadamia drugie państwo o ratyfikacji traktatu.

Art. 10.

Każde z państw może wypowiedzieć niniejszy traktat. Traci on swoją moc po upływie 72 godzin od chwili powiadomienia drugiego państwa o jego wypowiedzeniu.

Sława rewolucji!
Wypierdalać!

(—) Siergiej Makłow,
przewodniczący Rady Państwa
Republiki Ludowej Siedmiogrodu

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu