WYROK SĄDU LUDOWEGO W SPRAWIE W01/2007

..: WYROK SĄDU LUDOWEGO W SPRAWIE W01/2007 :..

Powód: Zaorski Jan B0168 Pozwany: Magov Arkadij B0416 Typ sprawy: Cywilna

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, oraz po przeczytaniu oświadczeń złożonych przez powoda (oświadczenie złożone dnia 02.08.2007) i pozwanego (oświadczenie złożone dnia 01.08.2007), Sąd postanowił uznać pozwanego Magova Arkadija NIEWINNYM popełnienia czynu obrazy wobec powoda Zaorskiego Jana.

UZASADNIENIE

Powód w pozwie zarzucił pozwanemu popełnienie czynu obrazy jego osoby. Powód uznał, że pozwany nazwał Go monarchofaszystą i burżujem, za dowód dołączając wypowiedź pozwanego:

"?[...] A ja swoich ambicji nie zaspokajam zajmując coraz to wyższe stołki bo to domena burżuazji i monarchofaszystów parających się kapitalizmem."

Po zapoznaniu się z szerszym materiałem dowodowym, zwłaszcza z wypowiedziami dostarczonymi przez pozwanego, sąd uznał iż nie ma podstaw do tego, aby sądzić iż pozwany obraził powoda, nazywając go monarchofaszystą i burżujem. O tyle o ile wypowiedź pozwanego dostarczona przez powoda mogłaby dawać podstawy do takiego osądu, to w stosunku do szerszego kontekstu o takich podstawach nie może być mowy. Doszło tutaj do nadinterpretacji faktów przez powoda i do wyciągnięcia pochopnych wniosków, bez uwzględnienia kontekstu wypowiedzi pozwanego. Sąd w tym wypadku nie widzi podstaw do uznania pozwanego winnym zarzucanego mu przez powoda czynu.

POUCZENIE

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji sądu. Termin na złożenie odwołania wynosi 7 (słow. siedem) dni od wydania wyroku. Sąd upomina również i prosi o poprawne posługiwanie się językiem polskim i o pisanie oświadczeń zgodnie z jego zasadami.

Michał Czarnecki Pretor i agregat

Oryginał orzeczenia