Ustawa o wynagrodzeniach urzędników państwowych

Ustawa o wynagrodzeniach urzędników państwowych

Art.1

Urzędnikom występującym w konstytucji Mandragoratu Wandystanu przysługują następujące miesięczne wynagrodzenia:

 1. prezydentowi - 8 engelsów
 2. Mandragorom, Trybunowi Ludowemu, Cenzorowi, Pretorowi - 7 engelsów
 3. Kwiatonom Churału Ludowego, Komisarzom Ludowym - 5 engelsów
 4. Buduarowie - 3 engelsy

Art.2

Następującym urzędnikom nie występującym w konstytucji przysługują następujące miesięczne wynagrodzenia:

 1. sekretarzom urzędników państwowych wymienionych w art. 5 ppkt a) i b) niniejszej ustawy - 1-2 engelsy w zależności od stopnia trudności pełnionej funkcji (decyduje prezydent po konsultacji z odpowiednim urzędnikiem)
 2. szefowi SB - 5 engelsów
 3. dowódcy SAL - 4 engelsy
 4. innym urzędnikom powoływalnym - 1-2 engelsy w zależności od stopnia trudności pełnionej funkcji (decyduje prezydent)

Art.3.

Urzędnicy zajmujący jedno stanowisko publiczne otrzymują pełne wynagrodzenie. Urzędnicy zajmujący więcej niż jedno stanowisko publiczne, otrzymują wynagrodzenie nie przekraczające sumy najwyższego z wynagrodzeń powiększonej o polowe kolejnego pod względem wysokości wynagrodzenia.

Art.4.

Funkcjonariusze publiczni otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pełnili funkcje publiczna, najpóźniej siódmego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli funkcjonariusz publiczny pełnił funkcje niepełny miesiąc, wynagrodzenie obliczane jest stosunkowo.

 1. Wyjątek stanowi odwołanie karne ze stanowiska lub skazujący wyrok Sądu Ludowego nakazujący zatrzymanie wypłacania środków.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każdy z urzędników powołujących innego z urzędników niższego szczebla ma prawo wystąpienia z wnioskiem do prezydenta o wstrzymanie wypłat wynagrodzeń dla niego.
 3. W sytuacji zagrożenie płynności finansowej Skarbu Państwa Prezydent Mandragoratu Wandystanu może podjąć decyzje o wypłacaniu wynagrodzenia w ratach lub zawieszeniu wypłat na czas nieokreślony.

Art.5.

Prezydentowi MW przysługuje prawo do przyznania premii za wyjątkową aktywność dla maksymalnie dwóch z powoływanych przez siebie urzędników do wysokości ich 50% miesięcznego wynagrodzenia.