Ustawa o Służbie Bezpieczeństwa

[Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Art. 1.

 1. Służba Bezpieczeństwa, zwana dalej SB, jest organem właściwym do ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Mandragoratu Wandystanu oraz do gromadzenia informacji na temat społeczeństwa Mandragoratu Wandystanu.
 2. SB jest formacją zbrojną, nieumundurowaną.

Art. 2.

 1. Do zadań SB należy:
  a) zdobywanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Mandragoratu Wandystanu;
  b) rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym państwa;
  c) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne, stabilność i integralność państwa;
  d) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa;
  e) gromadzenie informacji na temat mieszkańców v-świata ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców i obywateli Mandragoratu Wandystanu;
  f) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
  g) opiniowanie na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu o możliwości udostępniania tajnych dokumentów i innych niejawnych materiałów osobom nie będącym funkcjonariuszami SB.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na terytorium, jak i poza granicami Mandragoratu Wandystanu.

Art. 3.

 1. Zwierzchnikiem SB jest Prezydent Mandragoratu Wandystanu. Bezpośrednim organizatorem struktury i funkcji SB oraz koordynatorem podejmowanych przez nią działań jest Szef SB.
 2. Szef SB podlega bezpośrednio Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu.
 3. Działalność SB podlega kontroli Churału Ludowego.

Art. 4.

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 niniejszej ustawy, SB może podejmować współdziałanie z właściwymi organami i służbami innych państw. Podjęcie takiej współpracy, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 5.

 1. Wszelkie materiały, dokumenty i informacje zdobywane, przetwarzane i archiwizowane przez SB są materiałami niejawnymi, wobec których zachowuje się tajemnicę służbową i państwową.
 2. Wszelka wymiana informacji w obrębie SB, jak też między SB a Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, bądź innymi urzędami czy osobami jest niejawna, chyba że inaczej stanowi ustawa.
 3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu posiada pełny wgląd w materiały SB niezależnie od klauzuli tajności.
 4. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może zmienić klauzulę tajności, bądź zezwolić na udostępnienie materiałów niejawnych SB osobie nie będącej funkcjonariuszem SB. Prezydent może zażądać opinii od Szefa SB w zakresie celowości i zasadności, oraz skutków i potencjalnych zagrożeń udostępniania informacji niejawnych danej osobie.

Art. 6.

Treść informacji niejawnych jest poprzedzana adnotacją „NIEJAWNE” i zależnie od wagi, jest opatrywana klauzulą tajności „poufne”, „tajne”, „tajne specjalnego znaczenia”.

Art. 7.

 1. Prezydent Mandragoratu Wandystanu określa kierunki działania SB w drodze wytycznych, jakie przedstawia pisemnie do wiadomości Szefa SB.
 2. Szef SB przedstawia Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu pisemne sprawozdania z bieżącej działalności SB. Sprawozdanie to jest przekazywane regularnie raz w miesiącu, w terminie określonym w wytycznych, o jakich mowa w ust. 1.
 3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może w wytycznych, o jakich mowa w ust. 1, określić bardziej szczegółowe zasady dotyczące treści sprawozdania.
 4. W momencie wyboru nowego Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, Szef SB przekazuje Prezydentowi dokument, w jakim przedstawia krótki i zwięzły zarys historii działań SB, ilościowego stanu jej pracowników, budżetu, wydatków, oraz aktualnie prowadzonych działań z wyszczególnieniem tych z nich, jakie mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa Mandragoratu Wandystanu. Dokument ten jest niezależny od sprawozdania, o jakim mowa w ust. 2 i jest przekazywany Prezydentowi do dziesięciu dni po rozpoczęciu jego kadencji.
 5. W momencie zakończenia pełnienia urzędu Szefa SB, opuszczający ten urząd niezwłocznie sporządza dokument, o jakim mowa w ust. 2, i przekazuje go do poufnej wiadomości nowemu Szefowi SB osobiście, bądź przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. W szczególnych okolicznościach dokument ten może zostać sporządzony przez zastępcę Szefa SB na polecenie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

[ROZDZIAŁ II – KOMISJA ds. SB]

Art. 8.

 1. Organem kontroli parlamentarnej nad Służbą Bezpieczeństwa jest Kwiatońska Komisja ds. SB, lub Nadzwyczajna Komisja ds. SB, nazywana dalej Komisją ds. SB, składająca się z dwóch osób
 2. W skład Kwiatońskiej Komisji ds. SB wchodzi dwóch kwiatonów. Skład Komisji ustalany jest do trzech dni od zainicjowania obrad nowej kadencji Churału Ludowego.
 3. Kwiatoni posiadający obce obywatelstwo i działający aktywnie w administracji rządowej obcego państwa, lub którzy uprzednio ujawnili tajemnicę państwową, nie mogą być członkami Kwiatońskiej Komisji ds. SB.
 4. Pierwszeństwo w członkostwie w Kwiatońskiej Komisji ds. SB posiadają ci kwiatoni, którzy w poprzednich kadencjach Churału Ludowego byli członkami tej Komisji, a w obecnych wyborach uzyskali najwyższe poparcie społeczne. Jeżeli nie jest możliwe wyłonienie składu Komisji tą drogą, pierwszeństwo posiadają ci kwiatoni, którzy uzyskali najwyższe poparcie społeczne w wyborach. Jeżeli tą drogą nie można ustanowić pełnego składu Komisji, jednym z członków zostaje Trybun Ludowy.
 5. Szef SB wydaje opinię, do siedmiu dni od ustalenia pierwszego składu Kwiatońskiej Komisji ds. SB, na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z dostępu członków Komisji do informacji niejawnych, która uwzględnia wszelkie posiadane przez Szefa SB dane pozwalające orzec o odpowiedzialności tych osób. Na podstawie opinii Trybun zarządza głosowanie Churału nad przyjęciem, bądź odrzuceniem składu Komisji.
 6. Churał może głosować dwukrotnie nad przyjęciem składu Kwiatońskiej Komisji ds. SB. Jeżeli nie jest możliwe wyłonienie składu Komisji tą drogą, jej skład tworzy się z Cenzora i Trybuna Ludowego i przyjmuje ona nazwę pełną Nadzwyczajnej Komisji ds. SB.

Art. 9.

 1. Obrady, protokoły, oraz wszelkie inne materiały nad którymi pracuje, bądź które sporządza Komisja ds. SB są niejawne i objęte są tajemnicą państwową.
 2. Korespondencja oraz wymiana informacji o innym charakterze pomiędzy Komisją ds. SB a innymi urzędami, bądź osobami, w zakresie objętym zadaniami Komisji, jest niejawna i objęta jest tajemnicą państwową.
 3. Komisja ds. SB ma prawo zażądać dostępu do informacji i materiałów niejawnych SB tylko w takim stopniu, który umożliwia wykonywanie zadań Komisji.
 4. Komisja nie ma dostępu do szczegółowych danych operacyjnych, danych personalnych źródeł informacji, funkcjonariuszy SB, czy danych pozwalających na identyfikację osób, wobec których SB prowadzi działania operacyjno-rozpoznawcze. Komisja może uzyskać dostęp do danych personalnych funkcjonariuszy SB tylko w sytuacji, o jakiej jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt c i d niniejszej ustawy.

Art. 10.

 1. Komisja ds. SB ma prawo wystąpić do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z wnioskiem o udostępnienie w stopniu ogólnym wytycznych, o jakich mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.
 2. Komisja ds. SB ma prawo wnioskować do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu o zaistnieniu nieprawidłowości i poleceniu osobistego zbadania sprawy, o której się wnioskuje. Prezydent ma obowiązek poinformować Komisję o ustaleniach w tym zakresie.
 3. Komisja ds. SB ma prawo skierować wniosek do Sądu Ludowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Sąd Ludowy w takim przypadku prowadzi postępowanie przygotowawcze o charakterze niejawnym.

Art. 11.

 1. Do zadań Komisji ds. SB należy formułowanie opinii w następujących sprawach:
  a) powoływania i odwoływania Szefa SB;
  b) celów i kierunków działania SB;
  c) budżetu SB;
  d) uprawnień funkcjonariuszy SB;
  e) koordynowania współpracy pomiędzy SB, Sarmacką Armią Ludową i innymi służbami, i urzędami powołanymi do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, oraz publicznego Mandragoratu Wandystanu;
  f) zasadności i celowości podejmowanych przez SB działań;
  g) projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących działalności służb specjalnych;
  h) projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 2. W zakresie zadań, o jakich jest mowa w ust. 1, Komisja ds. SB może wystąpić z opinią z własnej inicjatywy. O sporządzenie opinii może do Komisji wnioskować również Prezydent Mandragoratu Wandystanu bądź Szef SB. Komisja formułuje opinię w czasie nie dłuższym niż siedem dni i przekazuje ją zainteresowanym. Opinia Komisji nie jest wiążąca.
 3. W zakresie zadań, o których jest mowa w ust. 1 pkt d, g i h, do Komisji ds. SB może wnioskować również Trybun Ludowy i inni kwiatoni. W takiej sytuacji Komisja formułuje opinię w czasie nie dłuższym niż siedem dni i przedstawia ją w Churale. Opinia ta nie jest wiążąca.
 4. Przy sporządzaniu opinii w zakresie, o jakim mówi ust. 1 pkt d, g i h, Komisja ds. SB może powołać ekspertów. W takiej sytuacji Komisja może przedłużyć termin przygotowania opinii o kolejne siedem dni. W przypadku konieczności dalszego przedłużenia tego terminu, zgodę udziela Trybun Ludowy w porozumieniu z Prezydentem Mandragoratu Wandystanu.

Art. 12.

 1. Do zadań Komisji ds. SB należy:
  a) kontrola przychodów i wydatków działalności SB, przyznawanie i odbieranie funduszy finansowych, środków trwałych i nieruchomości w systemie symulacji gospodarki i poza nim;
  b) kontrola legalności, celowości, zasadności i efektywności działań podejmowanych przez SB na terytorium Mandragoratu Wandystanu;
  c) dociekanie, analizowanie i przesłuchiwanie w sprawach związanych z naruszeniem niniejszej ustawy i prawa w działalności SB;
  d) rozpatrywanie odwołań w sprawach zwolnienia lub degradacji funkcjonariuszy SB.
 2. W zakresie zadań, o jakich jest mowa w ust. 1 pkt a i b, Komisja ds. SB może wystąpić do Szefa SB z wnioskiem o podanie stanu ilościowego funkcjonariuszy SB, stanu finansów, wykazu przychodów uzyskanych w określonym czasie, oraz wykazu wydatków poniesionych w określonym czasie.
 3. W zakresie zadań, o jakich jest mowa w ust. 1 pkt a i b, Komisja ds SB może wystąpić do Szefa SB z wnioskiem o podanie wykazu działań prowadzonych przez SB na terytorium państwa, ich kryptonimów, kosztorysów, liczby zaangażowanych funkcjonariuszy oraz podjętych metod operacyjnych, z uwzględnieniem celów każdego z tych działań w odniesieniu do art. 2 niniejszej ustawy i regulacji Kodeksu Karnego, oraz do wszelkich innych procedur i wymogów względem SB określonych w tej, bądź innej ustawie.
 4. W zakresie zadań, o jakich jest mowa w ust. 1 pkt c, Komisja ds SB może wystąpić do Szefa SB o szczegółowe wyjaśnienia i dostęp do materiałów wskazujących na naruszenie prawa.
 5. W zakresie zadań, o jakich jest mowa w ust. 1 pkt d, Komisja ds SB obraduje wyłącznie na pisemny wniosek funkcjonariusza SB.

Art. 13.

 1. Komisja ds. SB może wezwać osobiście na obrady Szefa SB najwyżej trzy razy w miesiącu. Szef SB może odmówić udzielenia informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu.
 2. Komisja ds. SB w uzasadnionych przypadkach o szczególnym znaczeniu, jedynie za zgodą Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, może również wezwać innego, konkretnego pracownika SB. Prezydent może odrzucić wniosek o wezwanie przed Komisję funkcjonariusza SB, o czym informuje Komisję podając uzasadnienie pisemne. Daną osobę można wezwać nie częściej, niż raz na miesiąc. Pracownik SB może odmówić udzielenia informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu.
 3. Jeżeli wezwani przed Komisję ds. SB funkcjonariusze SB bądź Szef SB odmówili udzielenia pewnych informacji zgodnie z ust. 1 i 2, i istnieje uzasadnione podejrzenie, że informacji te mają kluczowy charakter dla spraw będących przedmiotem obrad Komisji, Komisja może wystosować wniosek do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu na zasadach określonych w art. 10, ust. 2 niniejszej ustawy. We wniosku tym Komisja ma obowiązek przedstawić wszystkie dane, jakie dotyczą wnioskowanej sprawy.
 4. Komisja ds. SB może wezwać na obrady inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2 w charakterze świadków, bądź ekspertów. Osoby te są obowiązane zachować tajemnicę z obrad Komisji zgodnie z przepisami dotyczącymi tajemnicy państwowej, o czym Komisja informuje wezwane osoby przed rozpoczęciem obrad.

[ROZDZIAŁ III – BUDŻET SB]

Art. 14.

 1. Budżet SB ustala w formie ustawy Churału Ludowego na dany rok, na początku roku kalendarzowego. Budżet SB ustala się obliczając koszta stałe i rezerwę operacyjną.
 2. Koszta stałe, o jakich mówi ust. 1, stanowią sumę pensji funkcjonariuszy SB, Szefa SB, oraz planowane wydatki ponoszone na administrację SB, planowane działania, nagrody i premie. Koszta stałe oblicza Prezydent Mandragoratu Wandystanu w porozumieniu z Szefem SB, a opiniuje je Komisja ds. SB na wniosek Prezydenta. Następnie Prezydent przedstawia koszta stałe Komisji ds. SB, która uwzględnia je w projekcie budżetu SB.
 3. Rezerwa operacyjna, o jakiej mówi ust. 1, stanowi środki finansowe pozostające w dyspozycji SB po przez Komisję ds. SB w myśl art. 12 ust. 1 pkt a niniejszej ustawy. Koszta te ustala Komisja na wniosek Szefa SB i uwzględnia je w projekcie budżetu SB.
 4. Komisja ds. SB, z uwzględnieniem dotychczasowego stanu finansów SB i na podstawie przedłożonych kosztów stałych wg. ust 2, jak i ustalonej kwoty rezerwy operacyjnej wg. ust 3, tworzy projekt ustawy budżetowej SB i przedstawia ją Trybunowi Ludowemu, który poddaje ją pod głosowanie Churałowi Ludowemu. Koszta stałe są kierowane na własne konto bankowe SB, rezerwa operacyjna natomiast kierowana jest na konto Komisji ds. SB. Treść ustawy budżetowej SB stwierdza, że z budżetu państwa przekazuje się na wspomniane konta odpowiednie kwoty.

Art. 15.

 1. Szef SB może zwracać się do Komisji ds. SB z wnioskiem o zwiększenie finansowania bądź o przyznanie dodatkowych środków trwałych i nieruchomości na rzecz konkretnych działań podejmowanych przez SB. Komisja ds. SB rozpatruje ten wniosek na zasadach odnoszących się do art. 12 ust. 1 pkt a niniejszej ustawy.
 2. Komisja może przyjąć, bądź odrzucić wniosek, o jakim jest mowa w ust. 1, bądź zmodyfikować wartość finansowania, środków trwałych, czy nieruchomości. Komisja może również wycofać finansowanie, odebrać fundusze, jak również inne środki trwałe, czy nieruchomości, pozostające w zakresie rezerwy operacyjnej.
 3. Komisja przyznając finansowanie przekazuje stosowną sumę z konta bankowego Komisji ds. SB na konto bankowe SB. Komisja ma prawo rozliczać wydatkowanie tej sumy zarówno ilościowo, jak i w zgodzie z celem finansowania.

Art. 16.

SB może dysponować również funduszem specjalnym w skład którego wchodzą dodatkowe środki finansowe przyznane przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, jak również środki finansowe w obcej walucie.

[ROZDZIAŁ IV – SZEF SB]

Art. 17.

 1. Szef SB jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu stosownym edyktem na kadencję trwającą 6 miesięcy.
 2. Szefem SB może być jedynie pełnoprawny i niekaralny obywatel Mandragoratu Wandystanu, niesprawujący w obcym państwie żadnej funkcji administracyjnej, ustawowej, czy kontrolnej. Ta sama osoba może pełnić urząd Szefa SB wielokrotnie.
 3. Urzędu Szefa SB i jego zastępcy nie łączy się z urzędami Mandragora, zastępcy Mandragora zgodnie z art. 69 Konstytucji Wandejskiej, Prezydenta, Komisarza Ludowego, Cenzora, Pretora, Trybuna Ludowego, kwiatona, i dyplomaty, jak również ze stanowiskami asystentów społecznych tychże urzędów, bądź z funkcjami wynikającymi ze stosunku pracy względem tych urzędów.
 4. W przypadku braków personalnych wynikających ze specyfiki wirtualnej państwowości Mandragoratu Wandystanu, dopuszcza się odstępstwo od zasady, o jakiej jest mowa w ust. 3, odnośnie urzędów Komisarza Ludowego, Trybuna Ludowego, kwiatona i dyplomaty, pod warunkiem uzyskania zgody Mandragora Socjogramu i Mandragora Jutrzenki.

Art. 18.

 1. Szef SB może zostać odwołany ze stanowiska w przypadku:
  a) nieaktywności, którą stwierdza Cenzor;
  b) popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, o którym orzeka prawomocnym wyrokiem Sąd Ludowy;
  c) nie wywiązywania się z ustawowych obowiązków, co stwierdza Prezydent Mandragoratu Wandystanu;
  d) nadużywania władzy, malwersacji finansowych, bądź doprowadzenia do rażących nieprawidłowości w funkcjonowaniu SB, co stwierdza Prezydent Mandragoratu Wandystanu;
  e) manipulowania informacjami niejawnymi, bądź wykorzystywania informacji niejawnych w nieuprawniony sposób, co stwierdza Prezydent Mandragoratu Wandystanu;
  f) samodzielnego zrzeczenia się sprawowania urzędu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c Szefowi SB przysługuje odwołanie się do Mandragora Jutrzenki. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt d i e, Szef SB może wystąpić do Pretora z wnioskiem o zbadanie zasadności odwołania go z urzędu. W przypadku określonym w ust. 1 pkt f Szef SB składa dymisję pisemnie do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Art. 19.

 1. Szef SB niezwłocznie informuje Prezydenta Mandragoratu Wandystanu o zaistnieniu okoliczności zagrażających bezpieczeństwu zewnętrznemu i wewnętrznemu Mandragoratu Wandystanu, jak również o wejściu w posiadanie innych informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.
 2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może zażądać od Szefa SB raportu w konkretnej sprawie prowadzonej przez SB, raportu o stanie podjętych działań w zakresie konkretnej sytuacji problemowej, raportu o aktywności SB poza granicami Mandragoratu Wandystanu, jak również wyjaśnień i informacji w każdym innym zakresie, który pozwala na sprawowanie należytej kontroli nad działalnością SB.

Art. 20.

Szef SB:
a) mianuje i odwołuje funkcjonariuszy SB;
b) powołuje i odwołuje swojego zastępcę z grona funkcjonariuszy SB;
c) wydaje funkcjonariuszom SB polecenia służbowe;
d) wydaje zarządzenia organizujące strukturę i funkcjonowanie SB;
e) zarządza samodzielnie lub po przez wyznaczonego funkcjonariusza wyglądem i treścią portalu SB w ramach systemu informatycznego Mandragoratu Wandystanu, jeżeli konstytucyjny organ zarządzający tym systemem nie ustanowi inaczej;
f) publikuje informacje personalne na temat mieszkańców i obywateli Mandragoratu Wandystanu o ile jest to potrzebne i w zakresie nie ujawniającym informacji niejawnych.

[ROZDZIAŁ V – UPRAWNIENIA SB]

Art. 21.

 1. Tożsamość funkcjonariuszy SB jest niejawna.
 2. Dopuszcza się możliwość jawnego działania niektórych funkcjonariuszy SB, tylko na podstawie utworzenia takiego etatu i za zgodą Szefa SB.

Art. 22.

Funkcjonariusze SB w ramach działań operacyjnych i rozpoznawczych mogą, za zgodą Szefa SB:
a) prowadzić obserwację konkretnych osób;
b) zbierać wywiad środowiskowy odnośnie obserwowanych osób;
c) współpracować z Komisarzem Ludowym właściwym ds. informatycznych bądź innym konstytucyjnym organem właściwym ds. systemu informatycznego w zakresie zbierania danych i ich analizowania odnośnie obserwowanych osób;
d) występować formalnie lecz niejawnie, jako funkcjonariusze SB, z wnioskiem o udzielenie informacji przez obserwowaną osobę;

Art. 23.

Funkcjonariusze SB w ramach działań operacyjnych i rozpoznawczych mogą, za zgodą Prezydenta Mandragoratu Wandystanu:
a) prowadzić podsłuch i monitoring korespondencji obserwowanych osób;
b) stosować prowokację;
c) stosować fałszywe tożsamości;
d) prowadzić działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą poza granicami Mandragoratu Wandystanu.

Art. 24.

Funkcjonariusze SB względem osób podejrzanych o popełnienie przestępstw przeciw Mandragoratowi Wandystanu z art. 62, 63, 65, 66, 70, 71 i 74 Kodeksu Karnego w ramach prowadzonego przeciwko tym osobom postępowania przygotowawczego, dochodzeniowego, lub karnego, mogą zastosować środki wymienione w art. 23 pkt. a - c niniejszej ustawy na polecenie Pretora.

Art. 25.

 1. Funkcjonariusze SB prowadzą stały monitoring i analizę informacji odnośnie nowych osób rejestrujących się do systemu informatycznego Mandragoratu Wandystanu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących dotychczasowej działalności tych osób w świecie mikronacji, ich postaw wobec Mandragoratu Wandystanu, oraz możliwej wrogiej działalności na rzecz instytucji i służb obcych państw.
 2. SB przedstawia regularnie statystyki dotyczące rejestracji nowych osób w systemie informatycznym Mandragoratu Wandystanu z wyszczególnieniem liczby tych zarejestrowanych, którzy rozpoczęli działalność w systemie symulacji gospodarki, którzy działalność tą kontynuują, i którzy zarejestrowali się również na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.
 3. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzania statystyk, o jakich mowa w ust. 2, formułuje Prezydent Mandragoratu Wandystanu w wytycznych, o jakich mówi art. 7 ust 1 niniejszej ustawy.
 4. Komisarz Ludowy właściwy ds. informatycznych, konstytucyjny organ właściwy ds. systemu informatycznego, jak również organ właściwy ds. administrowania Listą Dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu, są zobowiązani do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy SB w realizacji działań, o jakich mówi ust. 1.

[ROZDZIAŁ VI – STOPNIE SŁUŻBOWE SB]

Art. 26

W SB obowiązują stopnie służbowe odpowiadające stopniom wojskowym Sarmackiej Armii Ludowej, określonym w Ustawie o Sarmackiej Armii Ludowej z dnia 03 września 2007 r (Dziennik Praw MW, poz. 13).

Art. 27.

 1. Mianowanie, nadawanie i odbieranie stopni służbowych w korpusie szeregowych i podoficerów pozostaje w dyspozycji Szefa SB.
 2. Mianowanie na stopień w korpusie szeregowych i podoficerów odbywa się w uroczystej i niejawnej formule, jaką określa zarządzenie Szefa SB. Zarządzenie to jest niejawne.
 3. W przypadku odebrania stopnia lub degradacji funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do Komisji ds. SB.

Art. 28.

 1. Prezydent Mandragoratu Wandystanu, wyłącznie na wniosek Szefa SB, nadaje bądź odbiera stopnie oficerskie funkcjonariuszom SB.
 2. Nadanie bądź odebranie stopnia oficerskiego odbywa się w uroczystej i niejawnej formule w obecności Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, Szefa SB bądź jego zastępcy, oraz funkcjonariusza, któremu stopień jest nadawany lub odbierany.
 3. Formułę uroczystości nadawania bądź odbierania stopni oficerskich określa Szef SB w drodze zarządzenia. Zarządzenie to jest niejawne.
 4. W szczególnych okolicznościach, kiedy nie jest możliwy bezpośredni kontakt między funkcjonariuszem SB a Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, bądź kiedy funkcjonariusz SB wykonuje zakonspirowane zadania operacyjne szczególnej wagi, nadanie bądź odebranie stopnia oficerskiego odbywa się zaocznie.
 5. Funkcjonariusz SB, któremu Prezydent Mandragoratu Wandystanu nadał, bądź odebrał stopień oficerski, niezwłocznie staje przed Szefem SB w celu otrzymania wytycznych dla dalszej działalności.
 6. W przypadku odebrania stopnia lub degradacji funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do Komisji ds. SB.

[ROZDZIAŁ VII – SŁUŻBA SB]

Art. 21.

 1. Funkcjonariuszem SB może być osoba niekaralna, posiadająca obywatelstwo wandejskie.
 2. Zasady rekrutacji określa Szef SB. Stają się obowiązujące po akceptacji przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Obowiązujące zasady rekrutacji są jawne.

Art. 22.

 1. Stosunek służbowy Funkcjonariusza wygasa w przypadku:
  a) śmierci;
  b) utraty obywatelstwa wandejskiego;
  c) popełnienia przestępstwa, które orzeka prawomocnym wyrokiem Sąd Ludowy;
  d) decyzji o wydaleniu ze służby podjętej przez Szefa SB;
  e) samodzielnej rezygnacji, która została przyjęta przez Szefa SB.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt e funkcjonariuszowi SB przysługuje odwołanie do Prezydenta Mandragoratu Wanydystanu. W przypadku określonym w ust. 1 pkt d funkcjonariusz składa umotywowany wniosek do Szefa SB z siedmiodniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku odrzucenia tego wniosku, funkcjonariuszowi przysługuje prawo do odwołania do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 23.

 1. Funkcjonariusze SB otrzymują stałe wynagrodzenie, którego wysokość zależy od stopnia służbowego.
 2. Zależnie od pełnionych obowiązków i zasług funkcjonariusze SB otrzymują premie.
 3. Funkcjonariusze SB mogą otrzymywać dodatkowe nagrody pieniężne.
 4. Wysokość wynagrodzeń i zasady premiowania ustala Szef SB na drodze zarządzenia. Zarządzenie to jest niejawne.
 5. Wysokość i zasady administrowania dodatkowymi nagrodami pieniężnymi ustala indywidualnie Szef SB wedle uznania zasług i prowadzonych czynności nagradzanego funkcjonariusza.

Art. 24.

Funkcjonariuszowi SB przysługuje prawo do powiadomienia Szefa SB, Komisji ds. SB lub Prezydenta Mandragoratu Wandystanu o zaistnieniu nieprawidłowości, bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa w działalności SB.

[ROZDZIAŁ VIII – PRZEPISY KOŃCOWE]

Art. 25.

Traci moc Ustawa o Służbie Bezpieczeństwa z dnia 9 grudnia 2007 r

Art. 26.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie siedem dni po jej ogłoszeniu. ===========KONIEC==============