Ustawa o Ludowym Uniwersytecie Wandejskim

USTAWA O LUDOWYM UNIWERSYTECIE WANDEJSKIM

Ustawa z dnia 8. sierpnia 2007 r.

Art. 1.

Ludowy Uniwersytet Wandejski jest państwową uczelnią wyższą Mandragoratu Wandystanu.

Art. 2.

Na czele Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego stoi rektor powoływany i odwoływany Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Rektor ustanawia i znosi wydziały, powołuje i odwołuje dziekanów oraz wydaje zarządzenia w zakresie nieunormowanym przez ustawę.

Art. 3.

Na czele wydziału stoi dziekan. Dziekan wydaje zarządzenia w zakresie nieunormowanym przez ustawę oraz zarządzenia rektora.

Art. 4.

Tytułem zawodowym jest tytuł magistra a tytułami naukowymi są tytuł doktora i profesora.

Art. 5.

Tytuł zawodowy magistra nadaje dziekan. Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego magistra jest co najmniej obrona pisemnej pracy magisterskiej. Na zarządzenie dziekana w przedmiocie nadania lub odmowy nadania tytułu zawodowego magistra przysługuje sprzeciw do rektora. Rektor w wyniku skargi bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę.

Art. 6.

Tytuł naukowy doktora magistrom nadaje rektor. Warunkiem uzyskania tytułu naukowego doktora jest co najmniej obrona pisemnej pracy doktorskiej. Na zarządzenie rektora w przedmiocie nadania lub odmowy nadania tytułu naukowego doktora przysługuje sprzeciw do cenzora. Cenzor w wyniku skargi bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę. Przepis niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do nadania tytułu doktora honoris causa.

Art. 7.

Tytuł naukowy profesora nadaje doktrom cenzor. Warunkiem uzyskania tytułu naukowego profesora jest znaczny wkład w naukę wandejską. Na zarządzenie cenzora w przedmiocie nadania lub odmowy nadania tytułu naukowego profesora przysługuje sprzeciw do mandragora socjogramu. Mandragor socjogramu w wyniku skargi bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę.

Art. 8.

Przepisy trzech poprzedzających artykułów stosuje się odpowiednio do uznania zagranicznych tytułów zawodowych i naukowych.

Art. 9.

Funkcję rektora może sprawować profesor a funkcję dziekana profesor lub doktor.

Art. 10.

Pierwszy rektor z mocy prawa z chwilą powołania uzyskuje tytuł naukowy profesora. Uchyla się dotychczasową ustawę o szkolnictwie wyższym. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.