Ustawa Konstytucyjna nr 3 o zmianie konstytucji

GWS, 2 SIERPNIA 2014 R.

Artykuł 1

W Konstytucji Mandragoratu Wandystanu usuwa się odniesienia do urzędów mandragorskich w następujących miejscach:

Artykuł 2

W Konstytucji Mandragoratu Wandystanu w artykule szóstym po drugim zdaniu dodaje się następujące zdanie: „o zmianie charakteru Churału decyduje referendum ludowe zarządzane przez Prezydenta”

Artykuł 3

W Konstytucji Mandragoratu Wandystanu, w artykule piątym zmienia się ostatnie zdanie, nadając mu następujące brzmienie: „Prezydent wypełnia obowiązki zastrzeżone dla innych organów, jeśli te pozostają nieobsadzone. Prezydent nie może w trybie określonym w poprzednim zdaniu wypełniać obowiązków kwiatońskich. Urząd uznaje się za opróżniony jeśli sprawujący został pozbawiony obywatelstwa, został skazany prawomocnym wyrokiem na zdjęcie z urzędu, lub nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności w systemach w ciągu dwóch tygodni.”