Ustawa Churału Ludowego nr 9 o Służbie Bezpieczeństwa

Art. 1.

Służba Bezpieczeństwa, dalej SB, jest organem właściwym do ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Mandragoratu Wandystanu.

Art. 2.

Do zadań SB należy zdobywanie informacji istotnych dla bezpieczeństwa i interesu państwa, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej, bumelanctwa i innym. SB wspiera inne organy państwa w realizacji ich zadań, zapewniając im w miarę swoich możliwości potrzebne informacje i korzystne warunki wewnętrzne i zewnętrzne.

Art. 3.

Na czele SB stoi major SB. Majora SB powołuje Pretor po konsultacji z kadrą SB. Prawdziwa tożsamość majora SB ujawniona pozostać nie może, albowiem wróg ludu czyha.

Art. 4.

Major SB za los państwa i służby odpowiada przed Wandą, historią i pretorem. Pretorowi przyznaje się pełny wgląd w działania SB. Churał Ludowy lub Prezydent mają prawo wezwać Pretora to złożenia sprawozdania z działalności SB. W razie stwierdzenia nadużyć bądź nieprawidłowości w działalności SB, Pretor ma prawo za zgodą Prezydenta lub Churału odwołać Majora SB.

Art. 5.

SB niesie światło rewolucji do wszystkich potrzebujących krajów, mając jednakże na uwadze aktualną doktrynę polityki zagranicznej i inne uwarunkowania bieżące.

Art. 6.

Spontaniczna działalność wywiadowcza, jako godna pochwały, podlega wsparciu SB. Każdy obywatel, mieszkaniec i odwiedzający Mandragorat Wandystanu podlega rejestracji jako Tajny Współpracownik; Jego obowiązkiem jest dobrowolna i ofiarna współpraca z SB. Obywatele Mandragoratu Wandystanu mogą ponadto zostać powołani w jej skład jako Funkcjonariusze.

Art. 7

Majorowi SB podlega również Centralny Zarząd Obozów i Kolonii Engels im. Pierwszych Protonów z siedzibą w Engels III. Reedukacja prawem każdego obywatela, obozowi reedukatorzy lekarzami steranych sumień!

Art. 8.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Pretorowi poleca się niezwłoczną inspekcję.