Ustawa Churału Ludowego nr 5

O administracji terenowej

Art. 1.

Niniejsza ustawa określa szkielet, na którym opiera się wewnętrzna, samorządna administracja terytorialna Mandragoratu Wandystanu. Treść, którą zostanie wypełniony, może niekiedy wykraczać poza nakreślone ramy − taka jest natura dobrych systemów polityczno-administracyjnych, które mają służyć wzrostowi dobrostanu i świadomości politycznej Ludu Pracującego miast i wsi.

Art. 2.

Całe terytorium Mandragoratu Wandystanu podzielone jest dla wygody administrowania na ułusy. Ich ilość, granice i stolice ustali edykt komisarza ludowego właściwego do spraw wewnętrznych. Ponadto, niezależnie od ułusów, mogą istnieć samorządne wspólnoty terytorialne, o dowolnych nazwach i charakterze.

Art. 3.

Wspólnoty terytorialne zawiązują się oddolnie i spontanicznie na skutek proklamowania ich przez lokalną społeczność. Władze centralne zobowiązane są do respektowania samodzielności powołanych jednostek. Jednostki zobowiązane są do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Mandragoratu Wandystanu i przyjmowania od władz centralnych wskazówek na miejscu, pomagających zwiększać wydajność.

Art. 4.

Wspólnota może uzyskać status okręgu autonomicznego jeśli uzyska zgodę Churału Ludowego, wyrażoną w uchwale. Status i uprawnienia okręgu autonomicznego regulują statuty, które mogą być załącznikiem do uchwały o powołaniu okręgu autonomicznego, bądź są uchwalane przez władze lub obywateli okręgu na warunkach określonych w uchwale o powołaniu okręgu autonomicznego. Jeżeli wewnętrzne regulacje nie stanowią inaczej, okręgi autonomiczne korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących wspólnotom samorządowym.

Art. 5.

Prezydent w drodze obwieszczenia ogłasza listę wspólnot terytorialnych, w tym wyszczególnia wspólnoty posiadające status okręgów autonomicznych.

Art. 6.

Władze wspólnot terytorialnych wyłaniane są oddolnie zgodnie z wolą ich społeczności, spontanicznie lub w wewnętrznie określonych adekwatnych procesach. W sytuacjach kryzysowych komisarz ludowy właściwy do spraw wewnętrznych może powołać zarząd komisaryczny nad wspólnotą. Zarząd komisaryczny ma charakter tymczasowy i obowiązuje wyłącznie do ustania przyczyny powołania.

Art. 7.

Władze wspólnot terytorialnych wykonują w zakresie ich właściwości terytorialnej wszystkie zadania władzy publicznej, które nie zostały powierzone innym organom. Władze centralne współpracują z samorządną i niezależną władzą terenową, a ta rewanżuje się władzom centralnym tym samym.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/—/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Przewodniczacy Churału Ludowego