Ustawa Churału Ludowego nr 10 o obywatelstwie wandejskim

Art. 1

Obywatelstwo wandejskie jest najwyższym honorem, jaki może dotknąć mieszkańca mikronacji. Przynależność do Ludu Pracującego Wandejskich Miast i Wsi jest zaszczytem większym, niż zasiadanie na jakimkolwiek tronie, pełnienie jakiejkolwiek funkcji czy posiadanie jakiejkolwiek władzy.

Art. 2.

Obywatelstwo wandejskie nadaje aktywnym mieszkańcom Mandragoratu Wandystanu Cenzor na wniosek zainteresowanego. Wniosek składa się w miejscu publicznym Mandragoratu Wandystanu, podając swoje dane oraz nr wandejskiego ID (BXXXXX).

Art. 3.

Obywatelstwo wandejskie Cenzor może odebrać w przypadku trwałego zaprzestania aktywności bądź zadeklarowania trwałego opuszczenia terytorium Mandragoratu Wandystanu. Przez trwałe zaprzestanie aktywności rozumie się brak wypowiedzi w miejscach publicznych przez okres przekraczający 6 miesięcy, przy czym wypowiedzi incydencjonalnych nie uwzględnia się. Od decyzji o odebraniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Odebranie obywatelstwa przez Cenzora następuje także na podstawie wyroku Trybunału Ludowego skazującego obywatela na pozbawienie praw publicznych.

Art. 4.

W przypadku przedłużającej się niezapowiedzianego zaprzestania aktywności Cenzor może zawiesić obywatela w jego prawach. Obywatel o zawieszonych prawach nie jest uwzględniany na liście uprawnionych do głosowania. Przez przedłużające się zaprzestanie aktywności rozumie się brak wypowiedzi w miejscach publicznych przez okres przekraczający 3 miesiące. Od decyzji o zawieszeniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Zawieszenie obywatelstwa przez Cenzora na czas określony następuje także na podstawie wyroku Trybunału Ludowego skazującego obywatela na czasowe zawieszenie praw publicznych.

Art. 5.

Cenzor, na wniosek Churału Ludowego wyrażony w uchwale, może nadać honorowe obywatelstwo wandejskie osobie nie będącej aktywnym mieszkańcem Mandragoratu Wandystanu. Obywatelstwo honorowe nadaje się za wiedzą i zgodą uhonorowanego. Honorowemu obywatelowi wandejskiemu przysługuje czynne prawo wyborcze, chyba że zrzeknie się tego prawa − wówczas nie jest wymieniany na liście wyborców.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.