Umowa międzynarodowa o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Mandragoratem Wandystanu

z dnia 8 października 2007 roku

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Paweł, Król Dreamlandu, Jego Królewska Mość Ulryk Dariusz, Król Scholandii Jego Królewska Mość Patryk, Król Natanii, Jego Królewska Mość Matt, Król Nowalu, W imieniu własnym i swoich Królestw;

oraz

Jego Ekscelencja podlord Bruthus baronet Perun-Radetzky, Prezydent Mandragoratu Wandystanu, w imieniu własnym oraz Mandragoratu Wandystanu;

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstw państw-członków Wspólnoty Korony Ebruzów i Królestwa Scholandii w Mandragoracie Wandystanu oraz przedstawicielstw Mandragoratu Wandystanu w państwach-członkach Wspólnoty Korony Ebruzów i Królestwie Scholandii.

Art. 3.

 1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.
 2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
  (1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
  (2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
  (3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
  (4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa przyjmującego.
 3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2 (2).

Art. 4.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art.5

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się podjąć starania stworzenia międzynarodowej organizacji, która zajęłaby się przygotowaniem i aktualizowaniem obiektywnej, oddającej rzeczywisty układ sił i aktywności mikronacji, mapy v-świata.

Art. 6.

 1. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
 2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich Układających się Stron.