Uchwała Rady Rewolucyjnej nr 5 o tymczasowej ordynacji wyborczej/orig

GWS, 4 listopad 2012 r.

Art. 1. [Ogólne i definicje]

 1. Niniejsza uchwała, wydana na mocy upoważnienia zawartego w Postanowieniu Kolektywu Mandragorskiego nr 4, ma na celu uściślenie regulacji art. 5 i 6 Konstytucji Mandragoratu i określenie ogólnych warunków przeprowadzania wyborów w Mandragoracie Wandystanu.
 2. Przez czynne prawo wyborcze rozumie się prawo do oddania głosu w wyborach na obieralne stanowiska państwowe. Przez bierne prawo wyborcze rozumie się prawo do kandydowania na obieralne stanowiska państwowe.

Art. 2. [Pięcioprzymiotnikowość wyborów]

Wszystkie wybory w Mandragoracie są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i wandne.

Art. 3. [Czteroczasownikowość wyborów]

Wszystkie wybory w Mandragoracie bawią, uczą, leczą hemoroidy i jadą na pełnej kurwie.

Art. 4. [Prawa wyborcze]

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje przysługuje obywatelom wandejskim, którzy zostali wpisani na listę wyborców, będącej załącznikiem do decyzji o zarządzeniu wyborów. Wstępna lista wyborców powinna zostać ogłoszona co najmniej 7 dni przed zarządzeniem wyborów. Po zarządzeniu wyborów, nowi obywatele nie mogą zostać dopisani do listy wyborców. Dopuszcza się skreślenie wyborcy z listy wyborców wyłącznie w wypadku utraty obywatelstwa.
 2. Bierne prawo wyborcze do Churału Ludowego przysługuje obywatelom wandejskim, wpisanym na listę wyborców, którzy posiadają obywatelstwo od co najmniej 14 dni i zamieszkują Wandystan od co najmniej 30 dni. Bierne prawo wyborcze na Prezydenta Mandragoratu Wandystanu przysługuje obywatelom wandejskim, wpisanym na listę wyborców, którzy posiadają obywatelstwo od co najmniej 30 dni i zamieszkują Wandystan od co najmniej 60 dni.

Art. 5. [Wybory prezydenckie]

 1. W wyborach prezydenckich Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera Prezydenta Mandragoratu Wandystanu na kadencję trwającą 120 dni.
 2. Wybory prezydenckie zarządza Mandragor Jutrzenki nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem kadencji obecnego Prezydenta lub nie później niż 7 dni po opróżnieniu się stanowiska prezydenta. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, lecz nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłynie żadna kandydatura, Mandragor może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania wyborów o maksymalnie 5 dni. Jeżeli po dwukrotnym przedłużeniu okresu zgłaszania nadal nie wpłynie żadna kandydatura, prezydenta wskazuje jednogłośnym postanowieniem Kolektyw Mandragorski.
 3. W trakcie pierwszej tury głosowania każdy wyborca może oddać jeden głos na jednego z kandydatów. Zwycięża kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub więcej kandydatami o najwyższej liczbie głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami. W przypadku ponownej równości głosów, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory. Jeżeli w ponownych wyborach ponownie po dwóch turach nie zostanie wyłoniony zwycięzca, prezydenta wskazuje jednogłośnym postanowieniem Kolektyw Mandragorski.
 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, wyborcy głosują za lub przeciw jego kandydaturze. W przypadku odrzucenia jego kandydatury, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory. Jeżeli w ponownych wyborach wyborcy ponownie odrzucą jedyną kandydaturę, prezydenta wskazuje jednogłośnym postanowieniem Kolektyw Mandragorski.
 5. Kadencja Prezydenta kończy się w momencie opróżnienia stanowiska Prezydenta lub zaprzysiężenia nowo wybranego Prezydenta. Zaprzysiężenie powinno nastąpić w dniu następującym po ostatnim dniu ustawowej kadencji ustępującego Prezydenta, lub, w przypadku opróżnienia się stanowiska lub przedłużenia procedury wyborczej poza ustawową kadencję, jak najwcześniej po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów lub wydaniu postanowienia o wskazaniu prezydenta przez Kolektyw Mandragorski. Ceremoniał zaprzysiężenia określa i przeprowadza Mandragor Jutrzenki.

Art. 6. [Wybory kwiatońskie]

 1. W wyborach do Churału Ludowego Lud Pracujący Miast i Wsi wybiera trzech kwiatonów na kadencję trwającą 90 dni.
 2. Wybory do Churału Ludowego zarządza Mandragor Jutrzenki nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem kadencji obecnego Churału. Okres wyborczy obejmuje zgłaszanie kandydatur trwające nie mniej niż 3 dni, nie więcej niż 5 dni oraz głosowanie, trwające nie więcej niż 48 godzin i nie mniej niż 24 godziny. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wszyscy wyborcy z listy wyborców oddali głos. Jeżeli w terminie nie wpłyną co najmniej trzy kandydatury, Mandragor może dwukrotnie przedłużyć okres zgłaszania kandydatur o maksymalnie 5 dni. Jeżeli po dwukrotnym przedłużeniu okresu zgłaszania nadal nie wpłynie wystarczająca liczba kandydatur, Mandragor Jutrzenki zwołuje Churał Powszechny.
 3. W trakcie głosowania każdy wyborca może oddać może oddać łącznie do trzech głosów na kandydatów do Churału. Głosy są równe. Nie można oddać więcej niż jednego głosu na każdego z kandydatów. Mandaty kwiatońskie obejmują trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów między dwoma lub większa liczbą kandydatów, którzy mieliby objąć mandaty, przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami. W przypadku dalszej równości głosów, Mandragor Jutrzenki zarządza ponowne wybory lub zwołuje Churał Powszechny.
 4. W przypadku zgłoszenia równej liczby kandydatów co liczba mandatów kwiatońskich, tj. trzech, Mandragor Jutrzenki stwierdza objęcie mandatów bez przeprowadzania głosowania.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu kwiatońskiego Mandragor Jutrzenki zarządza wybory uzupełniające na wakujący mandat, korzystając z procedur z ustępów 2 i 3 art. 4. Ust. 4 art. 5 stosuję się odpowiednio do wyborów uzupełniających. W przypadku wygaśnięcia więcej niż jednego mandatu w ciągu kadencji, lub w przypadku gdy mandat wygasł później niż 30 dni przed końcem kadencji, kadencja jest skracana i Mandragor Jutrzenki niezwłocznie rozpisuje nowe wybory.

Art. 7. [Wygaśnięcie mandatu i opróżnienie funkcji Prezydenta]

 1. Opróżnienie funkcji Prezydenta następuje w przypadku: rezygnacji; deklaracji trwałego opuszczenia Mandragoratu Wandystanu przez Prezydenta; utraty przez niego obywatelstwa wandejskiego lub sarmackiego; przyjęcia uchwały o usunięciu Prezydenta ze stanowiska uchwalonej przez Churał i zatwierdzonej przez Kolektyw Mandragorski; niezapowiedzianego zaprzestania aktywnej działalności na okres dłuższy niż 14 dni; nieprzystąpienie do zaprzysiężenia w ciągu trzech dni od jego zarządzenia przez Mandragora Jutrzenki;
 2. Wygaśnięcie mandatu kwiatońskiego następuje w przypadku: rezygnacji; deklaracji trwałego opuszczenia Mandragoratu Wandystanu przez kwiatona; utraty przez niego obywatelstwa wandejskiego lub sarmackiego; niezapowiedzianego zaprzestania aktywnej działalności na okres dłuższy niż 14 dni; nie złożenia ślubowania w ciągu 5 dni od wyboru;

Art. 8. [Churał Powszechny]

W przypadku, w którym brak jest dostatecznej liczby chętnych do oddelegowania do Churału Ludowego, lub istnieją inne przesłanki uniemożliwiające jego wybór, zwołanie lub funkcjonowanie, Mandragor Jutrzenki zwołuje Churał Powszechny. Kadencja Churału Powszechnego nie jest ograniczona czasowo - koniec jego urzędowania następuje w momencie rozpoczęcia kadencji nowo wybranego Churału Ludowego. Churał Powszechny może w drodze uchwały zobowiązać Mandragora Jutrzenki do zarządzenia wyborów do Churału Ludowego, lub może on je zarządzić z własnej inicjatywy, nie wcześniej jednakże niż 30 dni od rozpoczęcia obrad przez Churał Powszechny.

Art. 9. [Zastrzeżenia i postanowienia końcowe]

 1. Przepisy niniejszej ordynacji interpretuje się na zdrowy, chłopski rozum; stosuje się zaś mając baczenie na wandność i ludową sprawiedliwość.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od jej ogłoszenia, jeżeli Mandragor nie zgłosi wobec niej sprzeciwu.
W imieniu Kolektywu Mandragorskiego /—/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, I Sekretarz Rady Rewolucyjnej