Traktat z Winktown

Wysokie Układające się Strony:

JEGO EMINENCJA PREZYDENT MANDRAGORATU WANDYSTANU, MANDRAGOR MARCELI BALDACHIM KHAND, P.O.

w imieniu własnym i Mandragoratu Wandystanu,

oraz:

JEGO EMINENCJA PREZYDENT WOLNEJ REPUBLIKI WINKTOWN ORZISLAV TODDSON

w imieniu własnym i Wolnej Republiki Winktown,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

Mandragorat Wandystanu i Wolna Republika Winktown będą pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach poszanowania wolności, przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami, a dzięki temu będą się przyczyniały do rozwoju współpracy i porozumienia oraz umacniały zaufanie w v-świecie.

Artykuł 2.

Wysokie Umawiające się Strony w swoich poczynaniach będą się kierowały zasadami suwerennej równości, powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia siły, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej państw, pokojowego załatwiania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania praw i wolności obywatelskich łącznie z wolnością myśli, sumienia i przekonań, równouprawnienia, współpracy między państwami oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Artykuł 3.

  1. Wysokie Umawiające się Strony postanawiają, iż w przypadku wzrostu napięcia międzynarodowego niezwłocznie nawiążą dwustronne rozmowy w celu uzgodnienia stanowiska w sprawie występującego napięcia, zaś władze wykonawcze Wysokich Umawiających się Stron niezwłocznie wprowadzą poczynione ustalenia do swoich działań.
  2. Wysokie Umawiające się Strony będą przywiązywać specjalną wagę do pogłębienia stosunków między władzami ustawodawczymi Mandragoratu Wandystanu i Wolnej Republiki Winktown. Biorąc pod uwagę systemy konstytucyjne obydwu Państw, Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednie kontakty miedzy ich władzami, a także rozwój współpracy na wszystkich szczeblach. W tym samym duchu Wysokie Umawiające się Strony będą ułatwiać współpracę między organizacjami politycznymi, społecznymi i związkowymi obu Państw.
  3. Wysokie Umawiające się Strony będą organizować konsultacje na różnych szczeblach w celu zapewnienia rozwoju stosunków dwustronnych, a także uzgadniać, w miarę możliwości, stanowiska w sprawach międzynarodowych będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania. Spotkania na najwyższym szczeblu politycznym będą się odbywać, gdy Wysokie Umawiające się Strony uznają to za konieczne.

Artykuł 4.

  1. Mandragorat Wandystanu i Wolna Republika Winktown będą umacniać współpracę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i techniki. Umawiające się Strony będą współuczestniczyć i pomagać w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między placówkami rządowymi, instytucjami kultury, związkami i stowarzyszeniami twórczymi, uniwersytetami, innymi placówkami szkolnictwa wyższego, fundacjami, organizacjami prywatnymi oraz ludźmi kultury, nauki i oświaty. Umawiające się Strony zwrócą szczególną uwagę na wzajemne upowszechnianie wiedzy o narodowym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki. W tym celu będą oprócz innych działań organizować wymianę osobową, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany kulturowej.
  2. Wysokie Umawiające się Strony stworzą warunki do współpracy między prasą, radiem, telewizją i innymi środkami medialnego przekazu obu Państw.

Artykuł 5.

  1. Wysokie Umawiające się Strony ustalają, iż Świecki Kościół Wandejski uzyska pełnię praw i przywilejów w propagowaniu wiary w Wandę i Mirtha, Zawsze Dziewicę, na terenie Wolnej Republiki Winktown, przy pełnym poszanowaniu wolności wyznania i światopoglądu mieszkańców kraju.
  2. Wysokie Umawiające się Strony ustalają, iż Kult Wielkiego Ogórka uzyska pełnię praw i przywilejów w propagowaniu wiary w nadprzyrodzone właściwości Ogórka Kiszonego na terenie Mandragoratu Wandystanu, przy pełnym poszanowaniu wolności wyznania i światopoglądu mieszkańców kraju.

Artykuł 6.

Wysokie Umawiające się Strony postanawiają w najkrótszym możliwym terminie dokonać wzajemnej wymiany ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych między sobą.

Artykuł 7.

Niniejszy traktat będzie ratyfikowany przez każdą z Wysokich Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Niniejszy traktat utraci moc po upływie 14 dni od dnia jego wypowiedzenia.