Traktat o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Cesarstwem Leblandii a Mandragoratem Wandystanu

Podpisany w dniu 2 czerwca 2005 r. w LebenCity

Art. 1. Zjednoczone Cesarswto Leblandii i Mandragorat Wandystanu uroczyście postanawiają wyrzec się wzajemnej przemocy, a wszystkie spory rozwiązywac na drodze dyplomatycznej.

Art. 2. Wysokie Układające się Strony postanawiają nawiązać ze sobą stosunki dyplomatyczne.

Art. 3. Interesy Cesarstwa Leblandii oraz Jego obywateli, na terenie Mandragoratu Wandystanu reprezentuje Ambasador Cesarstwa Leblandii.

Art. 4. Ambasador Cesarstwa Leblandii jest mianowany przez Cesarza Leblandii, jednak musi zostac uznany uzyskać agrement Mandragoratu Wandystanu.

Art. 5. Interesy Mandragoratu Wandystanu i Jego obywateli na terenie Cesarstwa Leblandii reprezentuje Ambasador Mandragoratu Wandystanu.

Art. 6. Ambasador Mandragoratu Wandystanu jest powoływany przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, jednak musi uzyskać agrement Cesarstwa Leblandii.

Art. 7. Ambasadorowi przysługuje na terenie państwa przyjmującego, immunitet.

Art. 8. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:

  1. Nie może zostać aresztowany

  2. Nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego

  3. Nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

Immunitet chroni również majątek ambasadora w państwie przyjmującym

Art. 9. Ambasador może zrzec się immunitetu.

Art. 10. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

Art. 11. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat. Traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego pod dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 12. Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Podpisali:

W imieniu Cesarstwa Leblandii

(-) Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały

LebenCity

2 czerwca 2005 r.

W imieniu Mandragoratu Wandystanu

(-) Michał Sobczak Prezydent Mandragoratu Wandystanu