Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Demokracją Surmeńską a Mandragoratem Wandystanu

Artykuł 1

Demokracja Surmeńska oraz Mandragorat Wandystanu, zwane dalej Sygnatariuszami, jako suwerenne państwa postanawiają nawiązać ze sobą stosunki dyplomatyczne.

Artykuł 2

Sygnatariusze wyrzekają się we wzajemnych stosunkach jakiejkolwiek przemocy oraz działań na szkodę drugiego Sygnatariusza i postanawiają rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 3

Sygnatariusze zobowiązują się wzajemnie do nawiązania i umacniania współpracy na polach kultury, sportu, nauki oraz techniki.

Artykuł 4

Sygnatariusze powołują i odwołują swoich przedstawicieli dyplomatycznych w drugim państwie w randze ambasadora.

Artykuł 5

Przedstawiciel dyplomatyczny Sygnatariusza wysyłającego musi uzyskać przed objęciem swojego stanowiska zgodę władz państwa przyjmującego na jego pełnienie. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez Sygnatariusza przyjmującego, przedstawiciel dyplomatyczny Sygnatariusza wysyłającego traci w tej okoliczności swoje stanowisko.

Artykuł 7

Przedstawicielowi dyplomatycznemu przysługuje na terenie państwa przyjmującego immunitet. W ramach immunitetu, przedstawiciel dyplomatyczny: a)Nie może zostać aresztowany. b) Nie podlega jurysdykcji karnej bądź cywilnej państwa przyjmującego. c) Nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

Artykuł 8

Przedstawiciel dyplomatyczny może zrzec się immunitetu.

Artykuł 9

Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikowania go przez władze każdego z Sygnatariuszy. Każdy z Sygnatariuszy powiadamia drugie państwo o ratyfikacji traktatu.

Artykuł 10

Każdy z Sygnatariuszy może wypowiedzieć niniejszy traktat. Traci on swoją moc po upływie 72 godzin od chwili powiadomienia drugiego Sygnatariusza o jego wypowiedzeniu.