Traktat o Siostrpaństwach z Wolną Republiką Winktown

Wysokie Układające się Strony:

JEGO EMINENCJA PREZYDENT MANDRAGORATU WANDYSTANU, MANDRAGOR MARCELI BALDACHIM KHAND, P.O.

w imieniu własnym i Mandragoratu Wandystanu,

oraz:

JEGO EMINENCJA PREZYDENT WOLNEJ REPUBLIKI WINKTOWN ORZISLAV TODDSON

w imieniu własnym i Wolnej Republiki Winktown,

zawiązują niniejszy sojusz Państw Siostrzanych i uzgadaniają co następuje:

Artykuł 1.

Mieszkańcy Wysokich Umawiających się Stron mogą wzajemnie na swych terytoriach zamieszkiwać, nabywać obywatelstwo i pełnić funkcje publiczne.

Artykuł 2.

Mieszkańcy Wysokich Umawiających się Stron na terytorium państwa siostrzanego podlegają prawu i orzecznictwu sądów danego kraju. Egzekucja wyroków sądowych na terytorium państwa siostrzanego wymaga postanowienia sądu miejscowego.

Artykuł 3.

Wysokie Umawiające się Strony mogą wzajemnie przystąpić do swoich systemów bankowych i gospodarczych. Przystąpienie wymaga porozumienia właściwych do zarządzania systemem informatycznym organów Mandragoratu Wandystanu i Wolnej Republiki Winktown. Wystąpienie wymaga wypowiedzenia przez jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem terminu dwóch tygodni.

Artykuł 4.

Organy, obywatele i mieszkańcy Wysokich Umawiających się Stron w zakresie systemu bankowego i gospodarczego państwa siostrzanego podlegają prawu i orzecznictwu sądów właściwych terytorialnie dla danego państwa siostrzanego. Egzekucja wyroków sądów w tym zakresie nie wymaga postanowienia sądu państwa siostrzanego.

Artykuł 5.

Lista dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu jest dodatkową oficjalną listą dyskusyjną Wolnej Republiki Winktown. Na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu stosuje się prawo wandejskie. Ponadto wobec mieszkańców i obywateli Wolnej Republiki Winktown nie posiadających statusu mieszkańca lub obywatela Mandragoratu Wandystanu organy Wolneej Republiki Winktown stosują prawo winkowe. W tym celu Mandragor Jutrzenki nadaje w niezbędnym zakresie status moderatora listy dyskucyjnej Mandragoratu Wandystanu przedstawicielowi Wolnej Republiki Winktown. Przepis stosuje się analogicznie względem forum dyskusyjnego Wolnej Republiki Winktown.

Artykuł 6.

Funkcjonariuszom Wolnej Republiki Winktown przy wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu przysługuje immunitet. Przepisu nie stosuje się, jeżeli korzystanie z immunitetu naruszałoby w oczywisty sposób prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis stosuje się analogicznie względem forum dyskusyjnego Wolnej Republiki Winktown.

Artykuł 7.

Wysokie Umawiające się Strony w drodze porozumienia mogą tworzyć wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne w państawch trzecich. Utworzenie wspólnego przedstawicielstwa oraz powołanie i odwołanie wspólnego przedstawiciela wymagają porozumienia właściwych do powoływania przedstawicieli w państawch obcych organów Mandragoratu Wandystanu oraz Wolnej Republiki Winktown. Rozwiązanie wspólnego przedstawicielstwa wymaga wypowiedzenia porozumienia przez jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem terminu dwóch tygodni.

Artykuł 8.

Placówski dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu mogą udzialać pomocy organom, obywatelom i mieszkańcom Wolnej Republiki Winktown. Placówki dyplomatyczne Wolnej Republiki Winktown mogą udzielać pomocy organom, obywatelom i mieszkańcom Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 9.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się nie zawierać umów międzynarodowych sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 10.

Każda z Wysokich Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

(-) Marceli Baldahim Khand, p.o. Prezydent MW
(-) Orzislav Toddson, Prezydent WRW