Statut Okręgu Autonomicznego Sodoma i Gomora

My, Lud (mniej lub bardziej) Pracujący Okręgu Autonomicznego Sodoma i Gomora maszerujący pod wspólnym, różowym sztandarem, zjednoczeni pod kierownictwem naszego zajebistego Buduara, jesteśmy dzisiaj, w drugim już dziesięcioleciu istnienia Mandragoratu, pełni obaw o przyszłość naszej proletariackiej krainy. "Postępowi" działacze z Genosse-Wanda-Stadt pod naciskiem zgubnych, reakcyjnych, monarchofaszystowskich i kapitalistycznych wpływów z dalekiej i dzikiej północy porzucili piękny i barwny nurt pornosocjalistyczny na rzecz zimnego i jałowego komunistycznego betonu. Wyrażając stanowczy sprzeciw wobec tych poczynań My, pierdolone nieroby z SoGo zapowiadamy, iż nadal będziemy budować pornosocjalistyczny raj w oparciu o trzy solidne, ideologiczne filary, jakimi są doktryny dżu-cze, czi-ła-ła oraz czupa-czups, w związku z czym ogłaszamy co następuje:

Art. 1

Zgodnie z zapisami Art. 4 Ustawy O Administracji Terenowej tworzy się Statut Okręgu Autonomicznego Sodoma i Gomora, zwany dalej Statutem, będący najważniejszym aktem prawnym na terenach podległych władzom OA SoGo.

Art. 2 [Buduar]

 1. Buduar jest przedstawicielem Ludu Pracującego i najważniejszym urzędnikiem na terenie Okręgu.
 2. Buduar jest fajny.
 3. Buduar jest wybierany przez ogół obywateli OA SoGo zwykłą większością głosów w wolnych i równych wyborach na czas nieokreślony.
 4. Buduar ma prawo do wydawania dekretów, w tym dekretów z mocą ustawy.
 5. Buduar ma prawo, wydając odpowiednie dekrety, uchylać poszczególne akty centralnego prawa wandejskiego, jeśli uzna, że są one niezgodne z idą pornosocjalizmu lub gdy są zwyczajnie chujowe.
 6. Buduar może powoływać oficjalnych doradców.
  7.Buduar może, w drodze suwerennej decyzji przekazać część swoich kompetencji innemu urzędowi.
 7. Buduar nadaje obywatelstwo Okręgu Autonomicznego na wniosek osoby zainteresowanej.

Art. 3 [Huienstag]

 1. Huienstag jest urzędem kolektywnym i demokratycznym oraz ciałem ustawodawczym Okręgu Autonomicznego Sodoma i Gomora.
 2. Prawo do zasiadania w Huienstagu ma każdy obywatel OA SoGo , u którego stwierdzi się posiadanie odpowiedniego do pełnienia tej funkcji penisa.
 3. Wszelkie decyzje Hiuenstag podejmuje zwykłą większością głosów.
 4. Huienstag może tworzyć przegłosowywać ustawy, obowiązujące na terenie całego OA.
 5. Huienstag może odwoływać Buduara.
 6. Huienstag może uchylać dekrety Buduara.
 7. Huienstag może tworzyć nowe urzędy i powoływać na nie obywateli OA SoGo

Art. 4 [Stan Wyjątkowy]

 1. Podczas zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dla prawidłowego funkcjonowania władzy Okręgu Huien stag może ogłosić wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 2. Podczas trwania stanu wyjątkowego Huienstag powołuje Wielkiego Kutas -Chana, który z upoważnienia Ludu Pracującego skupia w sobie pełnie władzy.
 3. Stan Wyjątkowy wygasa po 2 miesiącach, chyba, że Huienstag zdecyduje o jego wydłużeniu.

Art. 5 [Postanowienia Końcowe]

 1. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Zgodnie z Postanowieniem Prezydentki z dnia 21 listopada 2014 roku stołek Buduara przyrośnięty jest do reakcyjnej dupy tow. Sukcesa Dupostrzała Zwella.